Publikacije, analize i programska dokumenta

Pregovori sa Evropskom unijom u domenu javnog zdravlja (Poglavlje 28) i analiza uticaja na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

Preuzmi

Vodič za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

Preuzmi

Vodič za lokalne samouprave „Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite“

Preuzmi

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi