ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama u okviru komponente 2 Programa Exchange 5

 • Štampaj
Početak 15.01.2018. Kraj 30.01.2018.


POZIV ZA IZRAŽAVANjE ZAINTERESOVANOSTI ZA:

Izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama u okviru komponente 2 Programa Exchange 5

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za direktnu podršku lokalnim samoupravama u okviru komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa IPA 2014. Nosilac Programa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave a implementaciju Programa sprovodi SKGO. Program se realizuje od aprila 2017. godine u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Program Exchange 5 je nastavak prethodnih faza Exchange Programa, koji na osnovu stečenih iskustava i razvijenih modaliteta i instrumenata podrške obuhvata niz aktivnosti u zahtevnim oblastima reforme lokalne samouprave - upravljanju javnom svojinom i upravljanju javnim finansijama.

Višegodišnji rad sa lokalnim samoupravama (LS) na unapređivanju procesa lokalnog strateškog i akcionog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta nastavlja se u okviru komponente 2 Programa Exchange 5. Naglasak je na pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao relativno novog modaliteta u izradi i sprovođenju finansijskih planova LS iskazivanjem programa, programskih aktivnosti i projekata (obaveznog od 2015. godine).

U tom smislu, u okviru Programa Exchange 5, predviđena je tehnička podrška LS u svim fazama budžetskog ciklusa tokom 3 godine sprovođenja Programa koja se realizuje na osnovu metodologije propisane od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. Na godišnjem nivou priprema se pregled i osnovna analiza Odluka o budžetu svih LS, a tokom pripreme za godišnji budžetski ciklus realizuju se sektorske radionice za unapređenje ciljeva i indikatora programske strukture budžeta LS, priprema paket pomoćnih dokumenata i modela za izradu Odluke o budžetu LS. Takođe, na godišnjem nivou organizuju se regionalne obuke za sve LS u Srbiji tokom kojih se predstavljaju rezultati analize Odluka o budžetu LS, unapređena programska struktura, programske informacije i prateći modeli dokumenata, uključujući i izveštavanje o programskom budžetu, kao i teme kapitalnog budžetiranja, rodno odgovornog budžetiranja i pripreme građanskih vodiča kroz budžet. Pored toga, predviđena je direktna podrška za lokalne samouprave izabrane u okviru javnog konkursa.
U okviru prvog konkursa za direktnu podršku LS u procesu planiranja i programskog budžetiranja u okviru Programa Exchange 5 izabrano je 8 LS koje dobijaju podršku u periodu od oktobra 2017. do aprila 2019. godine.

Program u pomenutom periodu pruža podršku izabranim LS u svim fazama budžetskog ciklusa i to:

 • Tehničku podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija.
 • Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finansija. Podrška u ovom segmentu budžetskog procesa doprineće adekvatnoj proceni učinka programa i unapređenju programske strukture za naredni budžetski ciklus.

Radi realizacije aktivnosti u okviru komponente 2 Programa Exchange 5, SKGO oglašava ovaj Poziv za izražavanje zainteresovanosti radi izbora stručnjaka/eksperata za direktnu podršku lokalnim samoupravama u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja.
Za angažman po ovom pozivu ne mogu biti angažovana lica zaposlena u javnoj upravi.

Zadaci eksperata:

 • Sagledavanje i ocena strateških/planskih dokumenata LS sa stanovišta primene programskog budžetiranja
 • Sagledavanje i ocena organizacione strukture LS
 • Koordinacija prikupljanja relevantnih podataka i dokumenata u LS neophodnih radi efektivnog pružanja podrške u okviru Programa
 • Usklađivanje programske strukture budžeta sa potrebama/planovima LS korisnica podrške
 • Savetovanje LS u unapređenju programskog dela Odluke o budžetu, analiza finansijskih podataka i priprema Odluke o budžetu sa posebnim fokusom na razradi programa, programskih aktivnosti i definisanju programskih informacija za projekte
 • Podrška LS u unapređenju ciljeva i indikatora za različite nivoe programske strukture budžeta
 • Podrška LS u definisanju finansijskih implikacija/potreba programa, programskih aktivnosti i projekata uključujući i kapitalno planiranje
 • Razvijanje nacrta programskog dela Odluke o budžetu i priprema prezentacije programskog budžeta namenjene različitim zainteresovanim stranama i donosiocima odluka
 • Podrška jedinicama lokalne samouprave u unapređivanju rodno odgovornog budžetiranja
 • Podrška LS u izradi građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu
 • Predstavljanje LS metodologije za merenje, praćenje i izveštavanje u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku Programa koje je propisalo Ministarstvo finansija
 • Podrška LS u usklađivanju Odluke o završnom računu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku Programa koje je propisalo Ministarstvo finansija Republike Srbije
 • Razvijanje dela programa obuke i učešće u realizaciji regionalnih obuka za programski budžet namenjenih svim LS u Republici Srbiji
 • Tesna saradnja sa SKGO timom nadležnim za komponentu 2 Programa Exchange 5, zajedničko planiranje podrške za LS i priprema izveštaja i drugih materijala u skladu sa zahtevima i usmerenjima SKGO tima.

Kvalifikacije, veštine i opšte radno iskustvo:

 • Univerzitetsko obrazovanje
 • Najmanje 6 godina radnog iskustva po sticanju fakultetskog obrazovanja
 • Odlične komunikacione sposobnosti i veštine izveštavanja
 • Dobre organizacione sposobnosti i timski rad
 • Informatička pismenost
 • Poznavanje engleskog jezika

Radno iskustvo od posebne važnosti za oglašenu poziciju:

 • Najmanje 4 godine iskustva u budžetskom sistemu i/ili strateškom planiranju, budžetskom računovodstvu i kapitalnom budžetiranju
 • Odlično poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i metodološkog okvira za budžetiranje i/ili strateško planiranje i javne finansije Republike Srbije
 • Najmanje 2 godine iskustva u programskom budžetiranju
 • Iskustvo u monitoringu i evaluaciji
 • Dobro poznavanje sistema lokalne samouprave i uloga i nadležnosti lokalnih samouprava

Prednosti

 • Prethodno iskustvo u strateškom i akcionom planiranju
 • Poznavanje i iskustvo u radu u matrici logičkog okvira
 • Prethodno iskustvo u radu sa/podršci lokalnim samoupravama
 • Iskustvo u držanju obuka i mentoringu
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva je 30. januar 2018. godine do 24.00 časa. Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Adresa i način dostavljanja prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva:
Zainteresovani kandidati prilažu sledeću dokumentaciju (na srpskom jeziku) koja čini prijavu:

 1. Prijavno pismo koje sadrži sažeto obrazloženje kvalifikovanosti kandidata za pružanje stručne podrške/ekspertize lokalnim samoupravama u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja; i sve informacije za kontakt sa kandidatom (adresa, broj telefona, e-mail);
 2. Biografiju - CV kandidata u formatu na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima >>>

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Uz navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/projektnog angažmana (u smislu: "od mesec/godina do mesec/godina"). Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Prijave se uz naznaku/naslov:

 • "Izražavanje zainteresovanosti za ekspertski angažman u okviru komponente 2 Programa Exchange 5"

dostavljaju putem elektronske pošte, na adresu (e-mail): mirjana.knezevic@skgo.org - najkasnije do 30. januara 2018. godine do 24:00 časa.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće uključeni u bazu podataka i po potrebi će biti kontaktirani za potencijalna buduća angažovanja na Programu.

Pretraga po tagovima

Svi konkursi