Godišnji kalendar

јануар

Niš - Info dan povodom poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Regionalne prezentacije povodom poziva za podnošenje predloga projekata - grant šemu u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, biće organizovane u periodu od 10. do 23. januara 2019. godine.

Radionica u Nišu biće održana 10. januara 2019. godine, u skupštinskoj sali Grada Niša (Ulica Nikole Pašića 24), sa početkom u 11 časova.

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje predloga projekata možete pronaći ovde.

Beograd - Info dan povodom poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Regionalne prezentacije povodom poziva za podnošenje predloga projekata - grant šemu u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, biće organizovane u periodu od 10. do 23. januara 2019. godine.

Radionica u Beogradu biće održana 14. januara 2019. godine, Dom omladine Beograda (sala Amerikana, Makedonska 22), sa početkom u 11 časova.

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje predloga projekata možete pronaći ovde.

Novi Sad - Info dan povodom poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Regionalne prezentacije povodom poziva za podnošenje predloga projekata - grant šemu u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, biće organizovane u periodu od 10. do 23. januara 2019. godine.

Radionica u Novom Sadu biće održana 16. januara 2019. godine, u skupštinskoj sali Grada Novog Sada (Ulica Žarka Zrenjanina 2, plava sala, treći ulaz), sa početkom u 11 časova.

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje predloga projekata možete pronaći ovde.

Završna konferencija projekta "Inicijativa za inkluziju"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje skup povodom završetka projekta “Inicijativa za inkluziju”, 17. januara 2019. godine u Domu omladine Beograda, Makedonska 22 (sala Amerikana). 

Tematski fokus konferencije biće na korisnicima koji će predstaviti njihova iskustva, uključujući osobe koje su zaposlene/angažovane tokom realizacije projekta. Oni će, između ostalog, predstaviti i na koji način su aktivnosti projekta uticale na promene u njihovim životima.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Inicijativa za inkluziju“ u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ), uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva Republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Nacrt dnevnog reda završne konferencijeKragujevac - Info dan povodom poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Regionalne prezentacije povodom poziva za podnošenje predloga projekata - grant šemu u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, biće organizovane u periodu od 10. do 23. januara 2019. godine.

Radionica u Kragujevcu biće održana 22. januara 2019. godine, u skupštinskoj sali Grada (Trg slobode 3), sa početkom u 11 časova.

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje predloga projekata možete pronaći ovde.

Svečanost povodom početka implementacije grant šeme programa Exchange 5

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) organizuju ceremoniju svečanog potpisivanja ugovora za projekte u oblasti upravljanja imovinom koji su odobreni u okviru grant šeme Programa Exchange 5 – Podrška lokalnim samoupravama. Program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO kao implementacionim partnerom.

Ceremonija svečanog potpisivanja ugovora o donacijama biće održana 22. januara 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u Klubu poslanika (Ulica Tolstojeva 2), u Beogradu.

Program Exchange 5 čini deo tekućih procesa u okviru kojih Republika Srbija uz podršku Evropske unije ulaže napore da poboljša upravljanje u lokalnoj samoupravi i da unapredi nivo usluga u gradovima i opštinama u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Teme Programa Exchange 5 jesu direktno u funkciji lokalnih reformskih procesa i odnose se na: podršku efikasnom upravljanju imovinom (komponenta 1) i podršku u strateškom planiranju i programskom budžetiranju (komponenta 2). Ukupna vrednost Programa Exchange 5 iz sredstava EU je 4,45 miliona evra, a od toga 3 miliona evra čini fond za implementaciju predmetne grant šeme.

U okviru prve komponente Programa podržana je implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije i odobrena je realizacija 18 gradskih/opštinskih projekata, koji će obuhvatiti 48 lokalnih samouprava i nekolicinu drugih lokalnih partnera (komunalna preduzeća, regionalne razvojne agencije, organizacije civilnog društva).

Za potvrdu prisustva i dodatne informacije, Vaši saradnici mogu se obratiti Željku Krnetiću, saradniku za komunikacije pri SKGO na Programu putem telefona na 064/870-3352 ili elektronskim putem na zeljko.krnetic@skgo.org.  

Pirot - Info dan povodom poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa “Podrška EU inkluziji Roma“

Regionalne prezentacije povodom poziva za podnošenje predloga projekata - grant šemu u okviru Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, biće organizovane u periodu od 10. do 23. januara 2019. godine.

Radionica u Pirotu biće održana 23. januara 2019. godine, hotel Ana lux (Srpskih vladara bb), sa početkom u 11 časova.

Dodatne informacije o pozivu za podnošenje predloga projekata možete pronaći ovde.

Niš - Obuka: "Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj"

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, organizuje dvodnevnu regionalnu obuku „Priprema projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj“, 23-24. januara 2019. godine, u Nišu, hotel „Aleksandar“, Njegoševa 81a, sa početkom u 10:00 časova.  Obuka je namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama koji se bave poslovima lokalnog ekonomskog razvoja.

Popunjen prijavni formular zainteresovani mogu poslati najkasnije do petka, 18. januara 2019. godine na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org. Imajući u vidu da je broj učesnika ograničen, molimo Vas da nam blagovremeno potvrdite svoje i/ili prisustvo predstavnika Vašeg grada/opštine. Takođe Vas molimo da uz prijavu popunite i kraći upitnik na temu prethodnog iskustva u pripremi predloga projekata u oblasti LER-a.

Pozivno pismo - Niš

Dnevni red obuke - Niš

Prijavni formular - Niš

LER - Upitnik za učesnike


Radionica: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje radionicu na temu: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Radionica će biti održana 23. januara 2019. godine u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, konferencijska sala sa početkom u 11:00 časova.

Cilj ove aktivnosti jeste da se kroz učestvovanje na radionici gradovi i opštine koji do sada nisu izrađivali lokalni program upoznaju sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške uključujući i relevantan zakonodavni okvir.

Molimo vas da potvrdu učešća predstavnika vašeg grada/opštine dostavite na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta: “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

23-01 pozivno pismo.pdf

Agenda 23-01.doc

Ceremonija primopredaje vozila

U okviru Programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", 24. januara 2019. godine, u Beogradu će biti organizovana svečana primopredaja vozila namenjenih gradskim i opštinskim  Mobilnim timovima kako bi se omogućila njihova svakodnevna mobilnost i pristup romskoj populaciji koja živi u udaljenim područjima. 

Na ceremoniji primopredaje očekuju se obraćanja Sema Fabricija, ambasadora i šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Zorana Đorđevića, ministra za rad, boračka i socijalna pitanja.

Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje radionicu na temu: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Radionica će biti održana 24. januara 2019. godine u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, konferencijska sala sa početkom u 11:00 časova.

Cilj ove aktivnosti jeste da se kroz učestvovanje na radionici gradovi i opštine koji su izrađivali lokalne programe u prethodnom periodu, a nisu radili program za 2018, godinu, upoznaju sa novinama u vezi sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške uključujući i relevantan zakonodavni okvir.

Molimo vas da potvrdu učešća predstavnika vašeg grada/opštine dostavite na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org.

Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta: “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Agenda 24-01.doc

24 - 01 pozivno pismo.pdf

Beograd - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u utоrаk, 29. јаnuаrа 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u  hоtеlu М u Bеоgrаdu, bulеvаr Оslоbоđеnjа 56а.

Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе.

Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 28. јаnuаrа 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red radionice

Pozivno pismo

Niš - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u petak, 1. februara 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Nišu, Pariske komune bb.

Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе.

Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 31. јаnuаrа 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red radionice - Niš

Pozivno pismo

Februar

Sremski Karlovci - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u petak, 8. februara 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u sali Skupštine opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1.

Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе.

Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 7. februara 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red radionice

Pozivno pismo