Konkursi

Pridružite se našem timu - SKGO traži eksperte

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

  • Pozicija 1:  Koordinator ekspertskog tima/Eksperta za izradu Operativnih planova za Mobilne timove za inkluziju Roma, 1 (jedna) pozicija 

  • Pozicija 2:  Ekspert za izradu Operativnih planova za Mobilne timove za inkluziju Roma, 2 (dve) pozicije

 

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti strateškog planiranja i inkluzije Roma za podršku lokalnim samoupravama u okviru Programa „ Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” (Program). Program finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO. Korisnik Programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program se realizuje od decembra 2017. godine, u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Opšti cilj Programa je podrška procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenju prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (Strategija). Program se sastoji iz tri komponente: komponenta 1 - Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama; komponenta 2 - Podrška sprovođenju lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema); komponenta 3 - Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja.

Pored obezbeđivanja tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u svim fazama pripreme Lokalnih akcionih planova (LAP) za inkluziju Roma, Program će pružiti stručnu podršku i mentorstvo Mobilnim timovima za inkluziju Roma u 10 odabranih lokalnih samouprava u razvijanju godišnjih operativnih planova i procedura monitoringa i izveštavanja.

Program stručne podrške i mentorstva za Mobilne timove za inkluziju Roma predviđa podršku za izradu godišnjih operativnih planova, mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja u skladu sa lokalnim potrebama, kao i LAP-om za inkluziju Roma i drugim strateškim dokumentima, imajući u vidu pet oblasti definisanih nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.

U cilju sprovođenja aktivnosti u okviru komponente 1 Programa, SKGO oglašava ovaj Poziv za izražavanje zainteresovanosti radi izbora eksperata za direktnu podršku lokalnim samoupravama [Aranđelovac, Bečej, Vršac, Doljevac, Lebane, Loznica, Mladenovac, Pirot, Smederevska Palanka i Surdulica], u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije, sa posebnim naglaskom na planiranju, upravljanju i praćenju politika u oblasti inkluzije Roma, za sledeće pozicije: 

  • Pozicija 1: Koordinator ekspertskog tima/Ekspert za izradu Operativnih planova za Mobilne timove za inkluziju Roma, podrška za 4 (četiri) JLS, opšta koordinacija, praćenje i podrška drugim ekspertima/mentorima u skladu sa Programskim aktivnostima, 1 (jedna) pozicija
  • Pozicija 2: Ekspert za izradu Operativnih planova za Mobilne timove za inkluziju Roma, podrška Mobilnim timovima za inkluziju Roma u 3 (tri) JLS, 2 (dve) pozicije 

Za angažman po ovom pozivu ne mogu biti angažovana lica zaposlena u javnoj upravi. 

Rokovi i način dostavljanja prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva: 

Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte, na adresu (e-mail) ipa2016@skgo.org , uz naznaku/naslov: “Izražavanje zainteresovanosti za podršku uspostavljanju Mobilnih timova za inkluziju Roma”, pozicija broj:____ . Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva je 07. septembar 2018. godine do 24.00 časa.

Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane. 

Zainteresovani kandidati treba da dostave:

  • Biografiju – CV na srpskom jeziku u formatu usklađenom sa EU zahtevima.

Reference i ostala dokumentacija kojom se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Nekompletne prijave neće biti razmatrane. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Svi kandidati koji uđu u uži izbor biće uključeni u bazu podataka i po potrebi će biti kontaktirani za potencijalna buduća angažovanja na Programu.

Opis posla pozicija 1.docx

Opis posla pozicija 2.docx