Konkursi

Poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške lokalnim samoupravama

Stalna konferencija gradova i opština objavljuje poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za potrebe sprovođenja paketa podrške u sledećim oblastima:

  • Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou
  • Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Poziv se objavljuje u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ koji ima za cilj da obezbedi podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u jačanju kapaciteta potrebnih za usvajanje i primenu principa dobrog upravljanja (odgovornost, efikasnost, delotvornost, transparentnost, participacija, vladavina prava, ravnopravnost i antidiskriminacija) u svakodnevnoj praksi u cilju profesionalizacije i modernizacije rada lokalne samouprave kao servisa građanima.

Projekat se sprovodi u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - SwissPRO” koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Podrška u podizanju svesti i opštih kapaciteta JLS za primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou realizuje se kroz brojne regionalne obuke, elektronske obuke, uspostavljanje baze znanja i informisanja o pitanjima dobrog upravljanja na lokalnom nivou, kao i kroz pružanje direktne ekspertske i savetodavne podrške koja će biti dodeljena kroz pakete podrške lokalnim samoupravama

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje stručnog znanja i ekspertske podrške u određenim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

U cilju realizacije paketa podrške SKGO oglašava ovaj javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za sledeće pozicije:

  • Paket podrške za unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou 

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 1 – Ekspert za građansko učešće i/ili lokalne finansije

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 2 – Ekspert za rodno odgovorno budžetiranje

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 3 – Ekspert za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva

Opis posla za ekspertske pozicije 1, 2 i 3 za paket podrške unapređenje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou možete preuzeti OVDE.

  • Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 1 – Ekspert za razvoj i sprovođenje antikorupcijskih politika

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 2 – Ekspert za unapređenje normativno pravnog okvira u lokalnoj samoupravi

           EKSPERTSKA POZICIJA BR. 3 – Ekspert za dodelu sredstava iz budžeta JLS za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice

Opis posla za ekspertske pozicije 1, 2 i 3 za paket podrške unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou možete preuzeti OVDE


Paketi podrške sprovodiće se u po šest lokalnih samouprava, u okvirnom periodu od 15. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2019. godine.   

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za više ekspertskih pozicija i u zavisnosti od rezultata ostvarenih na konkursu, mogu biti angažovani na više ekspertskih pozicija u jednoj ili više lokalnih samouprava.

SKGO će iz grupe kandidata koji budu iskazali zainteresovanost za angažovanje u svojstvu stručnjaka/eksperta za sprovođenje paketa podrške u okviru ovog poziva i SKGO baze akreditovanih saradnika izabrati više eksperata za svaku objavljenu poziciju u okviru ovog poziva. Odabrani eksperti će u međusobnoj saradnji kroz formiranje ekspertskih timova za svaku pojedinačnu JLS i uz koordinaciju stručnog tima SKGO realizovati aktivnosti predviđene paketom podrške i prilagođene potrebama i prioritetima JLS. 

Rokovi i način dostavljanja prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva: 

Zainteresovani kandidati se pozivaju da dostave svoje prijave sa biografijom na SRPSKOM JEZIKU u Europass ili sličnom formatu. Takođe, kandidati treba da navedu kontakte za tri preporuke.

U prijavi je potrebno naznačiti za koju poziciju/e se prijavljujete.

Biografiju sa listom preporuka poslati na adresu:

Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22, 11000 Beograd ili na e-mail: andrea.guduric@skgo.org , sa naznakom: Prijava na poziv za eksperte u oblasti građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou, odnosno Prijava na poziv za eksperte u oblasti antikorupcijskih politika  na lokalnom nivou . 

Rok za prijavu kandidata je 01. oktobar 2018. godine (do 16. časova). 

Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.