Konkursi

Inicijativa za inkluziju - otvoren poziv za dostavljanje predloga projekata

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) počela je realizaciju projekta „Inicijativa za inkluziju", koji finansira Federalno ministarstvo republike Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa. Projekat takođe predviđa i razmenu iskustava i primera dobrih praksi koje će proizaći iz primene konkretnih projekata u šest lokalnih samouprava u Srbiji.

Projektom „Inicijativa za inkluziju" predviđeno je sprovođenje aktivnosti vezanih za odabir i implementaciju šest pojedinačnih projekata u gradovima/opštinama. Odabir projekata biće baziran na transparentnoj proceduri: u pripremi je javni poziv za podnošenje koncepata gradskih i opštinskih projekata, zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim, finansijskim i institucionalnim mehanizmima za planiranje i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje i inkluziju. Odabrani koncepti projekata biće, potom, podržani u razradi i implementaciji; predviđeno je, takođe, da oni posluže kao primer drugim gradovima i opštinama, kao i nacionalnim institucijama, kao platforma za učenje i kao podsticaj za sprovođenje inovativnih mera namenjenih stvaranju uslova za otvaranje radnih mesta.

Kroz poziv za podnošenje predloga projekata biće izabrano šest gradova/opština, a iznos podrške za pojedinačne projekte iznosi do 200.000 evra po projektu.

Rok za podnošenje koncept projekata je 29. septembar, u skladu sa Uputstvom za podnošenje koncepata projekata.

Za dodatne informacije predstavnici gradova i opština mogu kontaktirati menadžera projekta Aleksandra Popovića, telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskim putem na aleksandar.popovic@skgo.org .

Uputstvo za podnošenje koncepata projekata sa aneksima >>>

Najčešće postavljana pitanja >>>