Konkursi

Poziv za eksperte u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji. Njena uloga je da u demokratskom političkom okruženju, podrži lokalne vlasti u njihovim naporima da izgrade svoj pravni, finansijski i funkcionalni kapacitet, kao i da reše značajne probleme sa kojima se suočavaju. SKGO je posvećena podsticanju saradnje i dijaloga među lokalnim vlastima i podršci njihovim inicijativama pred centralnom vlašću, ali i pružanju raznovrsnih usluga gradovima i opštinama u funkciji jačanja njihovog kapaciteta. Takođe, ona predstavlja ključno mesto za razmenu informacija o pitanjima koja su od značaja za gradove i opštine. SKGO ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju sa nacionalnim asocijacijama lokalnih vlasti drugih zemalja, kao i sa mnogim drugim relevantnim međunarodnim organizacijama.

Projekat „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravlja resursima i podiže kvalitet usluga koje pruža građanima uz poštovanje principa dobre uprave. Projekat se realizuje u periodu od 1.11.2017. godine do 30.11.2019. godine, sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu SKGO) uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Specifični ciljevi projekta su:

Jedinice lokalne samouprave kroz razvoj Indeksa dobre uprave imaju na raspolaganju operacionalizovane pokazatelje dobre uprave i alat za učenje;

Administrativna efikasnost i delotvornost su unapređene u najmanje 15 jedinica lokalne samouprave kroz sprovođenje paketa podrške lokalnim samoupravama.

Nakon uspešno realizovanog prvog cilja/komponente projekta i razvoja Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou, u toku je priprema javnog poziva za gradove, opštine i gradske opštine za pakete podrške u oblasti unapređenja administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou. Za realizaciju ove faze paketa podrške predviđeno je da se za svaku od ukupno 5 lokalnih samouprava realizuje između 60 i 90 ekspertskih dana u zavisnosti od obima posla, kapaciteta lokalnih samouprava i slično.

Ovim putem SKGO raspisuje javni konkurs za eksperte koji će biti angažovani na realizaciji paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti u 5 gradova, opština i gradskih opština ukupno, u periodu od maja do novembra 2019. godine.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za više ekspertskih pozicija i u zavisnosti od rezultata ostvarenih na konkursu, mogu biti angažovani na više ekspertskih pozicija u jednoj ili više lokalnih samouprava.

Za svaku lokalnu samoupravu, SKGO će izabrati najmanje dva eksperta u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti koji će realizovati aktivnosti, u saradnji sa zaposlenima/predstavnicima opština i gradova, predviđene paketom podrške i prilagođenim potrebama i prioritetima JLS.

OPIS POSLA ZA EKSPERTE U OBLASTI ADMINISTRATIVNE EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 1.

IZRADA (POČETNE/ZAVRŠNE) PROCENE KAPACITETA I USVAJANjE INTERNIH PROCEDURA ZA EFIKASNIJI RAD LOKALNE SAMOUPRAVE

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 2. 

UNAPREĐEN RAD LOKALNE SAMOUPRAVE KROZ DOSLEDNU I PUNU PRIMENU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI I UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (eZUP)

EKSPERTSKA POZICIJA BR. 3.

PODRŠKA USPOSTAVLJANJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA I DEKONCENTRACIJI POSLOVA

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave, sa biografijom na SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU. Takođe, kandidati treba da navedu kontakte 3 preporuka.

U prijavi je potrebno naznačiti za koju poziciju/e se kandidat prijavljuje.

Biografiju sa listom preporuka poslati na adresu: 

Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22, 11000 Beograd ili na e-mail: marija.lukic@skgo.org, sa naznakom: ekspert u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou.

Rok za prijavu kandidata je 22. mart 2019. godine (do kraja dana). 

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.