Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“

Pozivamo zainteresovane da dostave ponude za nabavku ekspertskih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi a u cilju realizacije aktivnosti u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – FAZA 2“

Nabavka ekspertskih usluga je organizovana po partijama:

Partija 1: Pružanje usluga savetodavne pomoći lokalnim službenicima za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima

  • Ekspert za sistem upravljanja ljudskim resursima u JLS
  • Ekspert za sistem stručnog usavršavanja u JLS

Partija 2: Pružanje usluge tehničke podrške „na zahtev“

  • Eksperti za sistem upravljanja ljudskim resursima u JLS - više eksperata

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - FAZA 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a SKGO projekat realizuje u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Druga faza projekta biće realizovana u naredne tri godine - do decembra 2021.

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - FAZA 2“ nastavlja da pruža neophodnu podršku gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga je, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO raspisala javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje eksperata.

Obrazac ponude i opisi poslova za svaku partiju/poziciju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO (http://www.skgo.org/konkursi).

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica. 

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

Ponuđači mogu podneti ponudu za jednu ili više pozicija, u okviru jedne ili više partija.

Ponude uz naznaku „Nabavka usluge eksperta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, partija: ______ pozicija______ “ (navesti broj partije i broj ekspertske pozicije) dostaviti putem elektronske pošte na adresu: secretariat@skgo.org   najkasnije do 19. avgusta 2019. godine do 24:00 časa, ili lično, u zapečaćenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI - Nabavka usluge eksperta u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi u okviru projekta „upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, partija: ______ pozicija______ “ (navesti broj partije i broj ekspertske pozicije) na adresu Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u radnom vremenu naručioca.

U prilogu ponude dostaviti:

1. CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)

2. Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)

2. Obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena                  – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • CV                                    – ocena komisije – maks. 50 pondera
  • Motivaciono pismo             – ocena komisije – maks. 30 pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Kontakt osoba za više informacija: Miloš Mucok (milos.mucok@skgo.org)  

Obrazac ponude - nabavka savetodavne podrske u ULJR.pdf

Pozicija 1.1. - Ekspert za sisitem ULJR u JLS.pdf

Pozicija 1.2. - Ekspert za sistem SU u JLS.pdf

Pozicija 2.1. - Ekspert za sistem ULJR u JLS.pdf

Poziv za experte - nabavka savetodavne podrske u ULJR.pdf