Konkursi

Konkurs za zbor pružaoca usluge ''Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima''

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) 

u okviru Programa koji finansira Evropska unija

''PODRŠKA INKLUZIJI ROMA 

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma'' (Program)

raspisuje

KONKURS

za izbor pružaoca usluge ''Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima'' koja obuhvata sledeće aktivnosti: realizacija dvodnevne obuke za saradnike zaposlene u JLS u oblasti ozakonjenja koji se bave rešavanjem imovinsko-pravnih problema, organizacija tribina u romskim podstandardnim naseljima na temu ozakonjenja, analiza arhiva zahteva za ozakonjenje i izdvajanje zahteva / predmeta romske zajednice, izrada ''Izveštaja o stanju u sektoru ozakonjenja objekata romske zajednice sa preporukama za unapređenje procesa'', izrada ''Akcionog plana za unapređenje procesa ozakonjenja za romsku zajednicu i druge socijalno ugrožene kategorije'', i uspostavljanje i inicijalna podrška u funkcionisanju savetovališta za ozakonjenje objekata u romskim podstandardnim naseljima.

 

Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;
 • da su izmirili  dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima  Republike Srbije
 • da imaju neophodno prethodno iskustvo u poslednje 3 godine (zaključno sa julom 2019. godine):
 • Realizovana minimum 3 projekta iz oblasti pravnog zastupanja ili zaštite prava ugroženih socijalnih grupa (posebno pravno zastupanje ili zaštita prava Roma)
 • Minimum 3 reference u oblasti pravne saradnje / zastupanja jedinica lokalne samouprave
 • Realizovane minimum 3 obuke u oblastima vezanim za pravo i pravno zastupanje
 • Izrađene minimum 3 stručne studije iz oblasti pravnog zastupanja ugroženih pojedinaca i / ili grupa
 • da imaju neophodan finansijski kapacitet u poslednje 3 godine (2016, 2017, 2018):
 • minimalni godišnji obrt u iznosu od 100.000 EUR
 • da imaju neophodan kadrovski kapacitet:

- Najmanje 1 radno angažovano lice (visoka stručna sprema (VSS)) sa više od 10 godina relevantnog iskustva

- Najmanje 5 radno angažovanih lica (VSS) sa više od 3 godine relevantnog iskustva

 

II Potrebna dokumentacija

 

 • Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen na veb stranici http://www.skgo.org/konkursi
 • Prijavu na javni konkurs podnose potencijalni pružaoci usluga u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

 

III Rokovi i način podnošenja prijave 

 • Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 14oktobar 2019. godine (do 10.00 časova u slučaju lične dostave). 
 • Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
 • Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

 

Stalna konferencija gradova i opština

Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom

 PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

''Prijava na konkurs za izbor pružaoca usluge ''Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima ''


Kontakt osoba za dodatne informacije je Danijela Počuča, telefon: 011-735-79-44, elektronska adresa: danijela.pocuca@skgo.org

Konkurs za ozakonjenje.docx