Konkursi

Javni poziv za eksperte

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji. Njena uloga je da u demokratskom političkom okruženju, podrži lokalne vlasti u njihovim naporima da izgrade svoj pravni, finansijski i funkcionalni kapacitet, kao i da reše značajne probleme sa kojima se suočavaju. SKGO je posvećena podsticanju saradnje i dijaloga među lokalnim vlastima i podršci njihovim inicijativama pred centralnom vlašću, ali i pružanju raznovrsnih usluga gradovima i opštinama u funkciji jačanja njihovog kapaciteta. Takođe, ona predstavlja ključno mesto za razmenu informacija o pitanjima koja su od značaja za gradove i opštine. SKGO ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju sa nacionalnim asocijacijama lokalnih vlasti drugih zemalja, kao i sa mnogim drugim relevantnim međunarodnim organizacijama.

Projekat „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravlja resursima i podiže kvalitet usluga koje pruža građanima uz poštovanje principa dobre uprave. Projekat se realizuje u periodu od 01.11.2017. godine do 30.11.2019. godine, sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu SKGO) uz finansijsku podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Jedinice lokalne samouprave kroz razvoj Indeksa dobre uprave imaju na raspolaganju operacionalizovane pokazatelje dobre uprave i alat za učenje;
 • Administrativna efikasnost i delotvornost su unapređene u najmanje 15 jedinica lokalne samouprave kroz sprovođenje paketa podrške lokalnim samoupravama.

Nakon uspešno realizovanog prvog cilja/komponente projekta i razvoja Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou, u toku je realizacija paketa podške u 15 JLS sa ciljem unapređenja efikasnosti i delotvornosti postupanja: Subotica, Sremska Mitrovica, Plandište, Svijalnac, Rača, Kragujevac, Niš, Pirot, Vranje, Mali Zvornik, Nova Varoš, Bela Palanka, Čačak, Medveđa, Vrnjačka Banja. Istovremeno, pružamo podršku još četri (4) JLS prevashodno u cilju uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta i izgradnji dobre prakse: Šabac, Loznica, Sombor i Kruševac.

U ovoj fazi projekta, predviđena je podrška u formi jednodnevnih obuka za specifične veštine i znanja koje su same JLS, prema sopstvenim potrebama, definisale kao prioritetne.

Imajući u vidu potrebe i priorirete JLS koji su korisnici paketa podške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti, ovim putem SKGO raspisuje javni konkurs za eksperte koji će biti angažovani na realizaciji fakultativnih elemenata paketa podrške (jednodnevnih radionica) u sledećim oblastima:

- izrada i analiza normativnih akata, 

- priprema predloga projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije, 

- veštine komunikacije i javnog nastupa i 

- veštine rukovođenja i efikasnog vođenja sastanaka.


1. OPIS POSLA ZA EKSPERTSKI PAR (2) U OBLASTI „IZRADA NORMATIVNIH AKATA“ ZA ZAPOSLENE U DESET (10) JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Priprema jednodnevne radionice za pripremu i izradu normativnih akata, uključujući i postupak pripreme propisa jedinica lokalne samouprave;
 • Sprovođenje jednodnevne radionice za pripremu i izradu normativnih akata, uključujući i postupak pripreme propisa jedinica lokalne samouprave;
 • Pružanje stručne podrške učesnicima, nakon radionice, u formi komentara i sugestija prilikom pripreme i/ili izrade najmanje jednog normativnig akta za svaku JLS;
 • Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje postupanja u izradi normativnih akata za pojedinačne JLS;
 • Saradnja i komunikacija sa zaposlenima u JLS, pre svega timom za sprovođenje paketa podrške u JLS;
 • Saradnja i komunikacija sa drugim ekspertima angažovanim na realizaciji obaveznog i fakultativnog dela paketa podrške;
 • Saradnja, komunikacija i obaveštavanje projektnog menadžera o svim relevantnim aspektima rada sa lokalnom samoupravom.

POTREBNE KVALIFIKACIJE I SPOSOBNOSTI

 • Fakultetsko obrazovanje u oblasti pravnih nauka;
 • Iskustvo u radu/saradnji sa lokalnom samoupravomu najmanje 10 projekata i/ili najmanje 10 godina radnog iskustva u lokalnoj samoupravi;
 • Iskustvo u pripremi i izradi normativnih akata u jedinici lokalne samouparve; 
 • Iskustvo u sprovođenju obuka u oblasti izrade normativnih akata će se tretirati kao prednost; 
 • Odlično razumevanje lokalnog konteksta, strukture i funkcionisanja lokalne samouprave;
 • Iskustvo u timskom radu;
 • Veština izveštavanja; 
 • Odlične komunikacione sposobnosti.

NAPOMENA: za obavljanje poslova opisanih u ekspertskoj poziciji „Priprema i izrada normativnih akata“ potreban je tim od dva (2) eksperta.

Maksimalni broj dana za jednog eksperta za obavljanje poslova „Priprema i izrada normativnih akata“ je 20, ukupno za dva eksperta maksimalno 40.

Predviđeno je da se obuke održe u 8-10 jedinica lokalnih samouprava.


2. OPIS POSLOVA ZA EKSPERTE (2) U OBLASTI „PRIPREMA PREDLOGA PROJEKATA FINANSIRANIH IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE“ ZA ZAPOSLENE U 10 JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA 

 • Priprema jednodnevne radionice za pripremu projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije;
 • Sprovođenje jednodnevne radionice za pripremu projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije;
 • Pružanje stručne podrške učesnicima, nakon sprovedene radionice, kroz  komentare i sugesije na najmanje jednom primeru iz svake JLS;
 • Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje postupanja prilikom izrade predloga projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije za svaku JLS – predstavljenu na radionici;
 • Saradnja i komunikacija sa zaposlenima u JLS, pre svega timom za sprovođenje paketa podrške u JLS;
 • Saradnja i komunikacija sa drugim ekspertima angažovanim na realizaciji obaveznog i fakultativnog dela paketa podrške;
 • Saradnja, komunikacija i obaveštavanje projektnog menadžera o svim relevantnim aspektima rada sa lokalnom samoupravom.

POTREBNE KVALIFIKACIJE I SPOSOBNOSTI:

 • Fakultetsko obrazovanje;
 • Iskustvo u radu/saradnji sa lokalnom samoupravom u najmanje 5 projekata i/ili najmanje 5 godina radnog iskustva u lokalnoj samoupravi;
 • Najmanje 5 sprovedenih obuka za pripremu predloga p projekata za fondove Evropske unije;
 • Odlično razumevanje lokalnog konteksta, strukture i funkcionisanja lokalne samouprave;
 • Iskustvo u timskom radu;
 • Veština izveštavanja;
 • Odlične komunikacione sposobnosti.

NAPOMENA: SKGO za obavljanje poslova opisanih u ekspertskoj poziciji  „Priprema predloga projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije “ traži do dva (2) eksperta koji će samostalno raditi u 4-5 JLS.

Maksimalni broj dana za jednog eksperta za obavljanje poslova „Priprema predloga projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije “ je 15, odnosno ukupno 30 dana za dva eksperta.

Predviđeno je da se obuke održe u 8 -10 jedinica lokalnih samouprava.


3. OPIS POSLOVA ZA EKPSERTE (2) U OBLASTI „VEŠINE KOMUNIKACIJE I JAVNOG NASTUPA“ ZA ZAPOSLENE U 12 LOKALNIH SAMOUPRAVA 

 • Priprema jednodnevene radionice za unapređenje komunikacionih veština i, po potrebi, priprema dodatne radionice (1/2 dana) za unapređenje veština javnog nastupa;
 • Sprovođenje jednodnevne radionice za unapređenje komunikacionih veština i, po potrebi, sprovođenje dodatne radionice (1/2 dana) za unapređenje veština javnog nastupa za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave;
 • Pružanje stručne podrške nakon sprovedene radionice učesnicima, u cilju unapređenja veština komunikacije i/ili javnog nastupa, u formi komentara i sugestija na jedan izabrani primer iz JLS;
 • Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje vešina komunikacije i po potrebi veština javnog nastupa, za svaku JLS – predstavljenu na radionici;
 • Saradnja i komunikacija sa zaposlenima u JLS, pre svega timom za sprovođenje paketa podrške u JLS;
 • Saradnja i komunikacija sa drugim ekspertima angažovanim na projektu realizaciji obaveznog i fakultativnog dela paketa podrške;
 • Saradnja, komunikacija i obaveštavanje projektnog menadžera o svim relevantnim aspektima rada sa lokalnom samoupravom.

POTREBNE KVALIFIKACIJE I SPOSOBNOSTI:

 • Fakultetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;
 • Iskustvo u radu/saradnji sa lokalnom samoupravom u najmanje 3 projekta i/ili najmanje 3 godine radnog iskustva u lokalnoj samoupravi;
 • Najmanje 5 sprovedenih obuke za veštine komunikacije i/ili javnog nastupa;
 • Razumevanje lokalnog konteksta, strukture i funkcionisanja lokalne samouprave;
 • Iskustvo u timskom radu;
 • Veština izveštavanja;
 • Odlične komunikacione sposobnosti.

NAPOMENA: SKGO za obavljanje poslova opisanih u ekspertskoj poziciji „Unapređenje veština komunikacije i javnog nastupa“ traži do dva (2) eksperta koji je samostalno raditi u 5, odnosno 6 JLS svaki.

Maksimalni broj dana za jednog eksperta za obavljanje poslova „Unapređenje veštine komunikacije i javnog nastupa“ je 20, odnosno ukupno 40 za dva eksperta.

Predviđeno je da se obuke održe u 10-12 jedinica lokalnih samouprava.


4. OPIS POSLOVA ZA EKSPERTA U OBLASTI „VEŠINE UPRAVLjANjA/RUKOVOĐENjA I EFIKASNOG VOĐENjA SASTANAKA“ ZA ZAPOSLENE U 5 LOKALNIH SAMOUPRAVA 

 • Priprema jednodnevene radionice za unapređenje veštine upravljanja i efikasnog vođenja sastanaka;
 • Sprovođenje jednodnevne radionice za unapređenje veštine upravljanja i efikasnog vođenja sastanaka;
 • Pružanje stručne podrške učesnicima, nakon sprovedene radionice, u formi komentara i sugestija na po najmanje jednom izabranom primeru JLS u cilju unapređenja veština upravljanja i efikasnog vođenja sastanaka;
 • Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje postupanja u odnosu na unapređenje veštine upravljanja i veštine efikasnog vođenja sastanaka za svaku JLS – predstavljenu na radionici;
 • Saradnja i komunikacija sa zaposlenima u JLS, pre svega timom za sprovođenje paketa podrške u JLS;
 • Saradnja i komunikacija sa drugim ekspertima angažovanim na realizaciji obaveznog i fakultativnog dela paketa podrške;
 • Saradnja, komunikacija i obaveštavanje projektnog menadžera o svim relevantnim aspektima rada sa lokalnom samoupravom.

POTREBNE KVALIFIKACIJE I SPOSOBNOSTI:

 • Fakultetsko obrazovanje u oblasti društvenih nauka;
 • Iskustvo u radu/saradnji sa lokalnom samoupravom u najmanje 3 projekata i/ili najmanje 3 godine radnog iskustva u lokalnoj samoupravi;
 • Najmanje 5 sprovedenih obukana temu veštine upravljanja / efikasnog vođenja sastanaka;
 • Razumevanje lokalnog konteksta, strukture i funkcionisanja lokalne samouprave;
 • Iskustvo u timskom radu;
 • Veština izveštavanja;
 • Odlične komunikacione sposobnosti.

NAPOMENA: SKGO za obavljanje poslova opisanih u ekspertskoj poziciji „Veštine upravljanja i efikasnog vođenja sastanaka“ traži jednog (1) eksperta koji je samostalno raditi u 5 JLS.

Maksimalni broj dana za obavljanje poslova „Veštine upravljanja i efikasnog vođenja sastanaka“ je 15. 

Predviđeno je da se obuke održe u 3-5 JLS.


Radionice će se realizovati u periodu od 15. oktobra 2019. godine do 30. novembra 2019. godine.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za više ekspertskih pozicija i u zavisnosti od rezultata ostvarenih na konkursu, mogu biti angažovani na više ekspertskih pozicija u jednoj ili više lokalnih samouprava.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju uz svoje prijave, biografiju na SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU. Takođe, potrebno je da pošalju predlog trenerske agende na SRPSKOM I ENGLESKOM jeziku. Kandidati u prijavi treba da navedu kontakte 3 preporuka.

U prijavi je potrebno naznačiti za koju poziciju/e se kandidat prijavljuje.

Biografiju sa listom preporuka i predlog trenerske agende poslati na adresu: 

Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22, 11000 Beograd ili na e-mail: marija.lukic@skgo.org, sa naznakom: ekspert za unapređenje veština zaposlenih u JLS.

Rok za prijavu kandidata je 10. oktobar, 2019. godine (do kraja dana). 

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.