Odbor za komunalne delatnosti i energetiku

  • Štampaj

Odbor SKGO za komunalne delatnosti i energetiku jeste stalno radno telo Konferencije za razmatranje pitanja iz oblasti komunalnih usluga i komunalne energetike i to sa pravnog, organizacionog, ekonomskog i tehničkog aspekta.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima Konferencije, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima Konferencije. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem komunalnih delatnosti i pitanja u vezi sa energetskom efiaksnošću, korišćenjem obnovljivih izvora energije i komunalnom energetikom i inicira pred organima Konferencije i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor jeste i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblastima sistema komunalnih delatnosti i komunalne energetike, kao i saradnje Konferencije i njenih partnera u ovim oblastima.

Konačno, Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata i projektnih aktivnosti usmerenih na jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretar Odbora: Miodrag Gluščević

Predsedava gradska opština Palilula, Beograd