Aktuelna pitanja

 • Štampaj
Savetodavni centar Stalne konferencije gradova i opština Stavovi sadržani u odgovorima Savetodavnog centra ne odražavaju nužno stavove Stalne konferencije gradova i opština kao institucije, niti mogu da se smatraju zvaničnim tumačenjima

UPRAVLJANJE JAVNOM SVOJINOM NA LOKALNOM NIVOU

Primena Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu – Konverzija u praksi

Realizujući radionice o primeni Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, stručni tim SKGO dobio je određeni set pitanja od kolega iz gradova i opština, koje sa tumačenjem ovom prilikom i objavljujemo.
Pitanja i odgovori >>>

Zakon o pretvaranju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu II
Pitanja i odgovori >>>

Industrijske Zone

Radimo na formiranju industrijske zone na teritoriji opštine Bela Palanka. Pošto je zemljište u vlasništvu fizičkih lica potrebno je da nam date mišljenje koje su odluke potrebne da opština kupi to zemljište od fizičkih lica i koji organ donosi te odluke.

Opština Bela Palanka prikaži odgovor

Ispunjenje uslova za dobijanje statusa opstine

Pitanja na koja ne uspevamo da dobijemo adekvatan odgovor glasi :

 1. Koji su administrativno zakonski uslovi potrebni da se zadovolje, kako bi gradska celina Novog Sada, Mesna Zajednica Sremska kamenica trebalo da ispuni da bi dobila status gradske Opštine?
MZ Sremska Kamenica (Novi Sad) prikaži odgovor

Javne nabavke i instrumenti obezbeđenja

 1. Da li se prilikom raspisivanje javne nabavke kao vrednost javne nabavke računa traženi iznos, u našem slučaju 80 miliona dinara, ili samo pripadajuće kamate i troškovi kredita -  razlog za to je član 72. Zakona o javnim nabavkama koji  kaže da ako je iznos veći od 50 miliona dinara moramo da vršimo prethodni raspis u javnoj nabavci.
 2. Da li je, kao instrument obezbeđenja, dovoljno ugovorno ovlašćenje overeno od uprave za trezor.
Kula prikaži odgovor

Kategorizacija stepena zagađenja opštine

Koja je kategorija zagađenja opština Lučani?

Opština Lučani prikaži odgovor

Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog koji je neraspoređen

Licenije raspoređeno od februara 2009. godine i dalje je ne raspoređeno. Za 2009. godinu nema rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, a ni za 2010. godinu. Da li ovo lice ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora, odnosno na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor?

Opština Žabari prikaži odgovor

Mesne zajednice

Da li mesna zajednica može biti osnivač Doma kulture u naseljenom mestu?
Babušnica i Pančevo prikaži odgovor
Kakve su ingerencije, nadleznosti i ovlascenja jedinice lokalne samouprave u postupku sprovođenja izbora za clanove saveta mesnih zajednica?
Babušnica prikaži odgovor
Da li se jedinica lokalne samouprave može pojaviti kao arbitar između dve strane u Mesnoj zajednici, koje zastupaju razlicite stavove oko zakonitosti sprovedenih izbora za članove saveta Mesne zajednice?
Babušnica prikaži odgovor

Poštovani, molio bih vas, da ukoliko ste u mogućnosti, odgovorite meni i mom Savetu na nekoliko pitanja koja su u domenu znanja i poznavanja pozitivnih propisa ove države.

 1. Da li mesne zajednice mogu biti korisnici zgrada, konkretno domova kulture, i uopšte građevinskih objekata ili je to ekskluzivno pravo na lokalu isključivo rezervisano za opštine i za preduzeća čiji je osnivač opština?
 2. Da li mesne zajednice mogu biti korisnici zemljišta u državnoj, odnosno javnoj svojini?
 3. Da li mesne zajednice mogu biti nosioci projekata NIP-a. Konkretno, MZ Malošište je ranijih godina bila nosilac dva projekta, a pošto je njihova realizacija još uvek u toku, poslednje dve godine je opština preuzela ovu nadležnost, a razlog je navodno to što tako nalažu iz Ministarstva za NIP.
 4. Da li sportska udruženja građana mogu biti korisnici građevinskih objekata i sportskih igrališta?  
MZ Malošište (opština Doljevac) prikaži odgovor

Poštovani, molio bih vas, da ukoliko ste u mogućnosti, odgovorite meni i mom Savetu na nekoliko pitanja koja su u domenu znanja i poznavanja pozitivnih propisa ove države.

 1. Da li mesne zajednice mogu biti korisnici zgrada, konkretno domova kulture, i uopšte građevinskih objekata ili je to ekskluzivno pravo na lokalu isključivo rezervisano za opštine i za preduzeća čiji je osnivač opština?
 2. Da li mesne zajednice mogu biti korisnici zemljišta u državnoj, odnosno javnoj svojini?
 3. Da li mesne zajednice mogu biti nosioci projekata NIP-a. Konkretno, MZ Malošište je ranijih godina bila nosilac dva projekta, a pošto je njihova realizacija još uvek u toku, poslednje dve godine je opština preuzela ovu nadležnost, a razlog je navodno to što tako nalažu iz Ministarstva za NIP.
 4. Da li sportska udruženja građana mogu biti korisnici građevinskih objekata i sportskih igrališta?
MZ Malošište, opština Doljevac prikaži odgovor

Mišljenje o odredbi Zakona o radu u vezi izabranih lica

Tumačenje i primena člana 69. Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Navedenim članom regulisano je pravo izabranog lica na platu u trajanju od 6 meseci, po prestanku funkcije koju je obavljao, kao i pravo na produženje za 6 meseci u slučaju da u tom periodu izabrano lice stiče pravo na penziju.

Stavom 3. istog člana regulisano je da izabranom licu prestaje pravo ako zasnuje radni odnos odnosno stekne pravo na penziju.

Molimo vas za mišljenje o primeni ovog člana u slučaju kada se radio izabranom licu koje je već penzioner i za vreme obavljanja funkcije prima i platu i penziju. Da li ovakvo lice ima pravo na platu i 6 meseci po prestanku funkcije ili se primenjuje direktno stav 3. člana 69. ?

Da li izabrano lice kome funkcija prestane podnošenjem ostavke može da ostvari pravo iz člana 69.

Opština Titel prikaži odgovor

Nepoštovanje Zakona o informisanju od strane JP i gradske uprave

Kome tačno treba da se obratimo ukoliko se ne poštuje Zakon o javnom informisanju, imajući u vidu potpuno ignorisanje dopisa i zahteva mesne Zajednice i građana po mnogim pitanjima, s posebnim osvrtom na nerešavanje havarijskih sanacija?

Pitanje se odnosi na gradske uprave, kao i na kabinet gradonačelnika i javna preduzeća.

MZ Sremska Kamenica (Novi Sad) prikaži odgovor

Oslobađanje od carine za robu kupljenu iz sredstava IPA programa prekogranične saradnje

Moje pitanje Vama u vezi je prekograničnog projekta koji Opština Kikinda trenutno realizuje (IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija). U tom kontekstu suočavamo se sa određenim problemima koji se tiču carinjenja robe.

Naime, nama je odobren projekat u okviru kojeg kupujemo dva terenska vozila. Međutim, ta vozila se uvoze i problem je kako ona mogu biti oslobođena od carine. Meni su iz Ministarstva finansija potvrdili da sve što kroz projekat kupujemo može biti oslobođeno od carine, a da se to radi preko PPOPDV obrazaca. Pravni osnov za oslobođenje, što se nalazi i u PPOPDV obrascu, jeste "Okvirni sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske unije" potpisan 25/11/2000., a ratifikovan 31/03/2003. U prilogu Vam prosleđujem primerak PPO obrasca, kao i Okvirni sporazum. Takođe, naglašavam da je i u samom pozivu za predlaganje projekata ( kao i u drugim dokumentima, poput dokumenata za javne nabavke itd. ) carina, PDV, zajedno sa svim ostalim porezima i dažbinama izričito isključena kao trošak koji se može finansirati.

U skladu sa svim navedenim, molio bih Vas za razjašnjenje čitave stvari. Kako su mi iz Ministarstva finansija potvrdili ovde ne bi trebalo da bude problema, ali ipak, molio bih Vas za malo detaljnije objašnjenje.

Opština Kikinda prikaži odgovor

Otuđenje dela katastarske parcele

Na izgrađenoj katastarskoj parceli 6642 KO Valjevo u RGZ upisana je na zemljištu zajednička svojina Grada Valjeva i drugog pravnog lica, a na objektima koji se nalaze na toj parceli upisana je samo svojina drugog pravnog lica. Znači da drugo pravno lice ima pravo svojine na objektima i zajedničku svojinu na zemljištu na kome se ti objekti nalaze, sa Gradom.

Kako je parcela po svom karakteru izgrađena, to se na istu ne može primeniti Zakon o sredstvima u svojini republike Srbije, pa se postavlja pitanje kojim pravnim poslom grad može otuđiti svoje pravo korišćenja na zajedničkoj parceli u skladu sa Zakonom.

Grad Valjevo prikaži odgovor

Poreske olakšice za investitore u 40 najnerazvijenijih opština

Kakve, poreskepre svega, olaksice imaju investitori kada imaju nameru da investiraju u male i nedovoljno razvijene opstine(onih cetrdesetak) kakva je i nasa

Opština Nova Crnja prikaži odgovor

Prinudna naplata novčanih sredstava i administrativna zabrana na isplatu subvencije

 1. Da li se prinudna naplata iz novčanih sredstava može izvršiti "blokadom" računa koji je otvoren prilikom registracije poljoprivrednog gazdinstva (namenski račun za subvencije)?
 2. Da li se na isplatu subvencije države za poljoprivrednike može staviti administrativna zabrana?
Opština Nova Crnja prikaži odgovor

Referendum o samodoprinosu i njegovo trajanje

 Da li se referendum za samodoprinos koji ističe u decembru 2012. godine može raspisati ranije i lično izjašnjavanje građana organizovati sa lokalnim izborima u maju 2012. godine, tj. osam meseci pre isteka roka na koji se samodoprinos izglasan ?

Opština Kanjiža prikaži odgovor

Stečajni i parnični postupak

Zamolila bih Vas da mi pomognete pri rešavanju novonastale situacije. Naime, vođen je spor protiv jednog fizičkog lica i jednog pravnog - nad kojim je otvoren prethodni stečajni postupak i tada je parnični postupak pred Osnovnim sudom prekinut. Kako je još krajem juna doneto rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, interesuje me sudbina parničnog postupka pred osnovnim sudom?

Da li se on nastavlja samo protiv fizičkog lica i kako? Napominjem, da je tužilac opština i RS...

Dopuna pitanja:

Upravo sam primila Rešenje o  prekidu postupka, koje Vam u prilogu šaljem.

Mene interesuje kako nastaviti ovaj postupak? Ono što je poznato, to je : "Pasjača" se i dalje vodi u APR kao aktivno privredno društvo, stečajni postupak nije vođen, jer niko nije uplatio predujam, pa je privredni sud doneo rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, isto nema pravnog sledbenika, osim što nakon brisanja iz APR, sva imovina ovog pravnog lica postaje svojina Republike Srbije.

Ali, šta sa ovim fizičkim licem - drugotuženim koje je zauzelo lokal?

Opština Žitorađa prikaži odgovor

Zahtev za preknjižavanje pogrešno uplaćenih javnih prihoda

Šta se radi u slučaju kada lokalna poreska administracija ne odgovara na validan zahtev za preknjižavanje pogrešno uplaćenih javnih prihoda? Zahtev je podnet blagovremeno.

Opština Nova Crnja prikaži odgovor