Deveta sednica Predsedništva SKGO

  • Štampaj

Datum održavanja sednice: SKGO, 6. februar 2013. godine

Pregled sadržaja sednice:

Sednicom je predsedavao Saša Paunović, predsednik SKGO i predsednik opstine Paraćin.

U uvodnom delu sednice, bez rasprave, Predsedništvo je usvojilo: Zapisnik 8. Sednice Predsedništva, verifikovalo Zapisnik 40. skupštine SKGO, usvojilo Izveštaj generalnog sekretara o radu SKGO u periodu između 12. decembra 2012. godine i 6. februara 2013. godine, kao i Akcioni plan za implementaciju Strateškog plana SKGO u 2013. godini.

U nastavku sednice, prisutni članovi Predsedništva su razmatrali i usvojili:

-       Pravilnik o načinu utvrđivanja predloga kandidata i predlaganja člana Komisije za imenovanja jedinice lokalne samouprave koji mora biti imenovan na predlog Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije.

-       Platformu o reformi sistema održavanja stambenih zgrada u etažnom vlasništvu koja će predstavljati osnov za dalje delovanje SKGO u vezi ovih pitanja.

-       Odluku o formiranju Mreže Eko-poverenika i Odluku o formiranju Mreže za lokalne finansije, u cilju stvaranja mogućnosti da se lokalne samouprave međusobno upoređuju i saznaju u kojim oblastima zaštite životne sredine i lokalnih finansija su uspešne.

-       Odluku o izmeni odluke o imenovanju delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta opština i regiona Evrope.

Nakon predstavljanja dokumenta "Jedinstvena metodologija cena komunalnih usluga kao osnova održivog funkcionisanja sistema", Predsedništvo se složilo da se ova metodologija prvo testira u određenom broju lokalnih samouprava, a da se nakon prikupljenih rezultata testiranja ukoliko se oni pokažu kao dobri, pristupi usvajanju ove metodologije kao modela koji opštine i gradovi mogu da koriste u budućnosti.

U okviru ove sednice, Predsedništvo SKGO je informisano o Inicijativi opštine Majdanpek u vezi izmene člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji u cilju davanja većih ovlašćenja jedinicama lokalne smouprave za izdavanje građevinskih dozvola u granicama zaštićenih prirodnih dobara i nepokretnih kulturnih dobara i odlučilo da se oformi Radna grupa koju će činiti - predstavnici SKGO, predstavnici opštine Majdanpek i predstavnici grada Novog Pazara, koji će predmetnu Inicijativu obrazložiti na sastanku u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, a zatim i dalje pregovarati o modalitetima za izmenu člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji.

Na kraju, članovi Predsedništva su utvrdili i predlog SKGO za imenovanje članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope koji je nakon sednice Predsedništva upućen Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, nakon čega sledi saglasnost Vlade Republike Srbije. Takođe, članovi Predsedništva su utvrdili sastav delegacije SKGO koja će učestvovati na VIII Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), koja će se održati u periodu od 19-20. aprila 2013. u Skoplju.

Imajući u vidu da ove godine SKGO slavi 60 godina postojanja i rada, g. Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je članove Predsedništva, još jedanput, informisao o aktivnostima koje će biti preduzete tokom cele godine u cilju proslavljanja ovog značajnog jubileja Asocijacije.