Deseta sednica Predsedništva SKGO

  • Štampaj

Datum održavanja sednice: SKGO, 14. februar 2013. godine

Pregled sadržaja sednice:

Sednica je sazvana u cilju razmatranja amandmana SKGO na Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, kao i razmatranja Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Sednicom je predsedavao Saša Paunović, predsednik SKGO i predsednik opstine Paraćin, a kao gosti, prisustvovali: gospodin Predrag Vučić, gradski sekretar Sekretarijata za legalizaciju Grada Beograda i gospođa Dragana Mladenović, rukovodilac Grupe za takse i naknade pri Fiskalnom sektoru u Ministarstvu finansija i privrede Vlade Republike Srbije.

U okviru ove sednice, članovi Predsedništva su ukratko upoznati sa predlogom Amandmana koje je pripremila Stručna služba SKGO, sa Amandmanima Grada Beograda u vezi pomenutog Predloga zakona, kao i sa stavovima Grada Vranja i stavovima Agencije za borbu protiv korupcije koji su izneti u Izveštaju na Nacrt zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i koji predstavlja analizu na rizike od korupcije. Nakon diskusije, Predsedništvo je usvojilo sve amandmane, koji će u prečišćenoj verziji biti dostavljeni Odboru za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, uz zahtev da predstavnici SKGO učestvuju na sednici pomenutog Odbora kada bude razmatran predlog ovog Zakona. Takođe, Predsedništvo je usvojilo i zaključak da se podržavaju stavovi Agencije za borbu protiv korupcije koji su izneti u Izveštaju na Nacrt navedenog zakona.

Na kraju, članovi Predsedništva upoznati su sa novinama koje donosi Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,  prihvaćen je predlog da Stručna služba SKGO uobliči jedan tekst sa stavovima, predlozima i mogućim amandmanima na Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, sa ciljem da jedan takav dokument služi predstavnicima SKGO kao osnova za učešće u javnoj raspravi, kada ona bude otvorena o ovom Nacrtu zakona.

Predsednik SKGO je, posebno istakao, da predstavnici SKGO treba da budu uključeni u izradu jednog ovakvog Zakona, kao i u izradu podzakonskih akata koji će pratiti ovaj Zakon.