ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Modeli administrativnih postupaka na lokalnom nivou

  • Štampaj

U skladu sa Planom  prioritetnih  aktivnosti  za  smanjenje administrativnih  tereta u Republici Srbiji 2016-2018 ("Stop birokratiji"), koji je usvojila Vlada Republike Srbije krajem 2016. godine, Stalna  konferencija  gradova  i  opština  je  u  saradnji sa Ministarstvom   državne  uprave  i  lokalne  samouprave razvila 188 modela administrativnih postupaka  na  lokalnom  nivou.

Šta nam je bio cilj

Naš cilj prilikom izrade ovih modela administrativnih postupaka bio je da oni doprinesu standardizaciji i ujednačavanju  postupanja  lokalnih samouprava i unaprede primenu propisa u lokalnoj samoupravi u Srbiji.

Kako je proces tekao

Veliki broj stručnjaka sa lokalnog i nacionalnog nivoa je bio angažovan u procesu izrade  modela.  Tokom pripreme modela administrativnih postupaka, sprovedene su opsežne konsultacije, te su modeli usklađeni sa komentarima nadležnih ministarstava i relevantnih organizacija i institucija, i sa  važećom regulativom i novim ZUP-om.

Kako izgledaju modeli administrativnih  postupaka

Modeli administrativnih postupaka podeljeni su po oblastima odnosno po tome da li se obavljaju kao povereni ili izvorni poslovi. Svaki model se sastoji od opisa postupka, tabele sa fazama postupka, grafikona i obrasca zahteva.
Svi  preporučeni obrasci zahteva usklađeni su i sa Uredbom o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (ova Uredba je usvojena na sednici Vlade Republike Srbije 7. juna 2017. godine). Uz određeni broj modela administrativnih postupaka, postoje obavezni obrasci Zahteva uz koje je neophodno da stranka da saglasnost za pribavljanje podataka o ličnosti na posebnom obrascu. Za ovu potrebu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je Obrazac – Izjavu o saglasnosti stranke kao poseban prilog obrasca zahteva. Ovaj obrazac možete preuzeti na: http://www.mduls.gov.rs/ezup.php

Za potrebe što lakše primene ovih modela u praksi, trenutno pripremamo Uputstvo za primenu ovih modela. Uputstvo će u biti dostupno na sajtu SKGO u što kraćem roku.

Promenama zakona u narednom periodu postojaće potreba usklađivanja i usaglašavanja modela postupaka sa novim pravnim okvirom. Nakon promene zakona koji utiče na određeni postupak, SKGO će prilagoditi svaki od modela i o tome obavestiti sve svoje članove, kako bi blagovremeno preuzeli i primenili unapređen model administrativnog postupka, usklađen sa zakonom.

Unapređivanje modela administrativnih postupaka uz vašu pomoć

Imajući u vidu složenost i obim ovog posla i relativno kratko vreme koje smo imali na raspolaganju, moguće je da je u pojedinim modelima administrativnih postupaka napravljen propust. Ukoliko uočite bilo kakvu nepravilnost ili netačnost u modelima, molimo vas da nas o tome obavestite, kako bismo u što kraćem roku modele administrativnih postupaka korigovali. Svoje komentare i sugestije na postojeće modele možete poslati na adresu  postupci@skgo.org.
Modeli su pripremljeni tako da su primenjivi u većini JLS. Ipak molimo vas da povedete računa da je u toku sprovođenja određenih postupaka kao drugostepeni organ nadležna pokrajina.  Napominjeno da za postupke u objedinjenoj proceduri nismo izradili modele, s obzirom na to da su ovi postupci precizno definisani i da se sprovode standardizovano.

Izrada 188 modela administrativih postupaka podržana je krоz  program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“,  koji se realizuje uz podršku Vlade Švedske. Kroz ovaj program nastavljena je aktivnost izrade  modela  administrativnih  postupaka koji je SKGO započela još tokom 2013. i 2014 uz podršku Švajcarske konfederacije, kada je izrađeno prvih 60 modela, koji su sada unapređeni i usklađeni sa novim propisima.
Uvereni smo da će modeli umnogome olakšati posao svim gradovima i opštinama i da će u budućnosti, njihovo administrativno postupanje biti lakše, brže i bolje.

Građanska stanja

1Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
2Upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
3Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu isprave inostranog organa Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
4Upis u matičnu knjigu venčanih Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
5Uverenje o sposobnosti stupanja u brak Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
6Upis u matičnu knjigu venčanih na osnovu isprave inostranog organa Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
7Osnovni upis u matičnu knjigu umrlihModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
8Upis u matičnu knjigu umrlih promene u ličnom statusu građana Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
9Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu isprave inostranog organa Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
10Uvid u matične knjige i knjigu državlјana Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
11Upis lica u jedinstveni birački spisakModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
12Upis promena podataka u jedinstveni birački spisakModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
13Potvrda o biračkom pravuModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
14Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
15Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih namenjenih inostranstvu u skladu sa međunarodnim ugovorima Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
16Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
17Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencijaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
18Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencijaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
19Uverenje o državlјanstvuModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
20Priznavanje očinstvaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
21Određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u matične knjige rođenih Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
22Promena ličnog imenaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
23Vraćanje prezimena posle razvoda brakaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
24Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjigeModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
25Ispravka greške i dopuna u matičnim knjigama Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
26Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
27Potvrda o životu korisnicima inostranih penzija Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
28Izjava o izdržavanju namenjena za upotrebu u inostranstvu Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
29Uverenje o izdržavanju (o porodičnom stanju) Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
30Uverenje o porodičnom stanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
31Razgledanje i prepisivanje spisa predmetaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
32Pružanje pravne pomoći Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
33Pristup informacijama od javnog značaja Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
34Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
35Ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

1Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
3Ispunjenost uslova prostora i opreme, u pogledu zaštite životne sredine, za obavlјanje privredne delatnostiModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
4Ispunjenost uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlјa energetska delatnost Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
5Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
6Odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
7Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
8Određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
9Davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
10Davanje saglasnosti na Studiju zatečenog stanja o proceni uticaja projekta na životnu sredinuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
11Dozvola za sakuplјanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inetrnog otpadaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
12 Potvrda o izuzimanju od obaveze pribavlјanja dozvole upravlјanja otpadomModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
13Odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom postrojenjuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
14Izdavanje integrisane dozvole Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
15Revizija integrisane dozvoleModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
16Produženje roka važnosti integrisane dozvoleModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
17Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenjaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
18Dozvola za upravlјanje hemikalijama Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

1Informacija o lokaciji Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Potvrđivanje urbanističkog projekta Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
3Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacijeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
4Saglasnost za ispravku granica parceleModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
5Ozakonjenje objekta (kada se radi o samostalnom objektu)Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
6Ozakonjenje nadziđivanja, pretvaranja zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
7Ozakonjenje posebnog fizičkog dela zgradeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
8Ozakonjenje komunikacionih mreža i uređaja i linijskih objekataModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
9Uklanjanje objekata sklonih padu (član 167 ZPI)Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
10Uklanjanje objekta po zahtevu vlasnika (čl. 168 ZPI)Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
11Administrativnig prenos nepokretnostiModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
12Potpuna eksproprijacijeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
13Nepotpuna ekspropijacijeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
14DeeksproprijacijaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
15Utvrđivanje prava korišćenja na zemlјištu u korist vlasnika nezakonito izgrađenog objekta u skladu sa čl. 10 st. 16 Zakona o ozakonjenju objekataModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
16Određivanje zemlјišta za redovnu upotrebu objektaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
17Pribavlјanje neizgrađenog građevinskog zemlјišta na osnovu sporazuma sa vlasnikom zemlјištaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
18Određivanje naknade za ekspropisanu nepokretnostModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
19Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemlјišta u javnoj svojini putem javnog oglasaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
20Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemlјišta u javnoj svojini putem javnog oglasaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
21Uspostavlјanje prava službenosti na građevinskom zemlјištu u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave.Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
22Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemlјišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
23Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemlјišta u javnoj svojini putem neposredne pogodbe Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
24Pretvaranja prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemlјišta u pravo svojine uz naknadu Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
25Pretvaranje prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemlјišta u pravo svojine uz naknaduModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
26Zasnivanje prava zakupa na građevinskom zemlјištu koje podleže primeni Zakona o konverzijiModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

1Sufinansiranje projekata u oblasti kulture / sporta / socijalne i zdravstvene zaštite / zaštite životne sredine Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Izdavanje uverenja o prosečnim primanjima po članu domaćinstva za učeničku stipendiju, studentski kredit, studentski dom, dom učenika srednjih škola i oslobađanje od plaćanja školarine i ispita Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
3Konkurs za dodelu nagradnih stipendijaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
4Konkurs za dodelu stipendija za deficitarna zanimanjaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
5Sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
6Sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, zbog zdravstvenog Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
7Pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učenikuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
8Dečiji dodatak Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
9Ostvarivanje prava na naknadu za roditelјski dotatak za rođenje detetaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
10Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci ili više deceModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
11Ostvarivanje prava na finansiranje / sufinsansiranje celodnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
12Ostvarivanje prava na besplatan boravak u predškolskoj ustanovi (za treće dete i svako naredno dete)Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
13Naknada zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
14Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
15Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditelјskog staranja i decu sa smetnjama u razvoju Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
16Naknada troškova prevoza dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udalјenosti većoj od 2kmModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
17Naknada troškova prevoza učenika osnovne škole na udalјenosti većoj od 4km od sedišta najbliže školeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
18Naknada troškova prevoza dece i učenika sa smetnjama u razvoju i njihovih pratilaca radi pohađanja nastave ili pružanja individulnih tretmanaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
19Naknada troškova internatskog smeštaja učenika sa smetnjama u razvojuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
20Besplatan boravak dece iz materijalno ugroženih porodica, dece bez roditelјskog staranja, dece 3., odnosno 4. reda rođenja iste majke i dece sa smetnjama u razvoju u predškolskoj ustanovi Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
21Priznavanje prava na besplatan prevoz učenika srednjih škola iz materijalno ugroženih porodicaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
22Obezbeđivanje prevoza učenika škole za osnovno obrazovanje odraslihModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
23Pravo učenika srednjih škola sa smetnjama u razvoju na troškove prevozaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
24Pravo redovnih studenata viših i visokih ustanova sa smetnjama u razvoju na troškove prevozaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
25Roditelјski dodatak majke za prvo, drugo, treće i četvrto dete Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
26Finansijska pomoć za nezaposlene trudnice i porodilјeModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
27Naknada troškova za vantelesnu oplodnjuModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
28Izdavanje potvrde o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
29Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata i ostvarivanje prava na ličnu invalidninu Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
30Dodatak za negu i pomoć ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
31Priznavanje prava na ortopedski dodatak ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rataModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
32Ortopedska i druga pomagala ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
33Porodična invalidnina posle smrti RVI i palog borca Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
34Uvećana porodična invalidninu posle smrti RVI i palog borca Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
35Porodični dodatak supruga ratnih vojnih invalida prve ili druge grupe, korisnika mesečnog novčanog primanja Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
36Dodatak za negu korisnika mesečnog novčanog primanja Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
37Naknada pogrebnih troškova posle smrti korisnika mesečnog novčanog primanja Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
38Naknada za vreme nezaposlenosti za ratne vojne invalide Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
39Pomoć porodici u slučaju smrti ratnog vojnog invalida Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
40Borački dodatakModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
41Povećanje procenta invaliditeta vojnog invalida i civilnog invalida rataModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
42Besplatna i povlašćena vožnja ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
43Mesečno novčano primanje civilnih žrtava rata, članova njihovih porodica i učesnika NOR-a Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
44Ishrana i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu za vojne invalide korisnike porodične invalidnine i civilne invalide rata Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
45Ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo za ratne vojne invalide prve grupe Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
46Mesečno novčano primanje za nezaposlene RVI od V do X grupe iz oružanih akcija posle 17.08.1990.Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
47Naknada troškova sahrane umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941"Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
48Povećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu samohranosti korisnika mesečnog novčanog primanja Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
49Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u oblasti boračko-invalidske zaštite Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
50Ukidanje svojstva izbeglog lica Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
51Ostvarivanje prava na nabavku ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice sa statusom izbeglih, raselјenih i prognanih lica Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
52Naknada troškova sahrane za izbegla lica Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
53Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim izbeglim i interno raselјenim licimaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
54Saglasnost za promenu mesta boravišta za izbegla i raselјena lica Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
55Promena podataka u legitimaciji raselјenog lica Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
56Postupak zaštite prava pacijenata Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
57Zahtev za izdavanje nalepnica za oznacavanje vozila osoba sa invaliditetomModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
58Izdavanje duplikata legitimacije interno raselјenog lica Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.

Lokalni ekonomski razvoj

1Uverenje o statusu preduzetnika (za preduzetnike registrovane pre 2006.) Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Kategorizacija ugostitelјskih objekata za smeštaj: kuće, apartmani, sobe i seoska turistička domaćinstva Model postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
3Pružanje stručne pomoći i podrške ulagačuZahtev ulagača za obrazovanjem projektnog tima Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
4Predlog ulagača za utvrđivanje investicionog programa Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Ruralni razvoj

1Vodni uslovi Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Izdavanje vodne saglasnostiModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
3Vodne dozvole Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
4Vodna dozvola bez rešenja o vodnoj saglasnosti Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
5Promena namene obradivog polјoprivrednog zemlјišta u građevinsko zemlјište Model postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
6Izdavanje uverenja za pretrplјenu štetu i procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda Model postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
7Izdavanje potvrde organa JLS da za predmetnu investiciju podnosilac zahteva ne koristi podsticaje iz sredstava budžeta JLSModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Komunalno stambeni

1Iseljenјe bespravno useljenih lica iz stana ili zajedničkih prostorija stambene zgradeModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
2Davanje u zakup stanova u javnoj svojini JLSModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
3Otkup stanova u javnoj svojini jlsModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
4Izdavanјe uverenјa o svojini na posebnom delu zgradeModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
5Uverenјe o vremenu izgradnјe objektaModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
6Postavlјanje manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinamaModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
7Potvrda / uverenјe o registrovanoj stambenoj zajedniciModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
8Registracija stambene zajednice upisa//promene/brisanja podataka ili dokumenataModel postupka | Obrasci ažurirano: 18.10.2017.
9Odobrenјe za postavljanјe oglasnog sredstvaModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
10zahtev za zauzeće javne površine građevinskim materijalomModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
11odobrenјe za raskopavanјe javne površineModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
12odobrenјe za izgradnјu i postavaljanјe spomenika i spomen obeležjana na površinama javne nameneModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
13odobrenјe za postavljanјe nadstrešnica za sklanјanјe ljudi u javnom prevozuModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
14odobrenјe za uklanјanјe drveća iz drvoreda, parka ili sa druge javne površineModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
15uverenјe o nazivu/promeni naziva uliceModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
16odobrenјe za prenos posmrtnih ostatakaModel postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.

Saobraćaj

1Privremena obustava saobraćajaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
2Registracija i overa reda vožnje za gradski i prigradski prevozModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
3Izmena rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja (određivanje autobuskih stajališta, određivanje javnih parkirališta na kojima se plaća taksa za parkiranje, kategorizacija javnih parkirališta prema zonama i dozvolјenom vremenu parkiranja, određivanje zona škole, određivanje jednosmernih puteva i ulica, izmena reda vožnje, zabrana saobraćaja...)Model postupka | Obrazacažurirano: 17.7.2017.
4Obavlјanje taksi prevoza na teritoriji naselјenog mesta i dodela svetleće table sa evidencionim brojem za vozilo i pregled taksi vozila i dodela taksi dozvole ili drugog akta kojim se utvrđuje podobnost vozilaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
5Obavlјanje poslova taksi vozača i izdavanje taksi dozvole za vozačaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
6Odobrenje za kretanje teretnih vozila ulicama u kojima je utvrđenim režimom saobraćaja zabranjeno kretanje istimModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
7Izmena registracije o registraciji i overi reda vožnjeModel postupka | Obrazacažurirano: 18.10.2017.
8Davanje saglasnosti na saobraćajni projekat za sprovođenje utvrđenog režima saobraćajaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
9Utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozilaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
10Ulazak vozila u pešačku zonu / trgModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.

Lokalna poreska administracija

1Porez na imovinu fizičkih licaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
2Porez na imovinu pravnih licaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
3Prijava za utvrđivanje obaveza po osnovu lokalne komunalne takse u skladu sa članom 15 Zakona o finansiranju lokalne samouprave Model postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
4Prijava za utvrđivanje ostalih lokalnih javnih prihodaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
5Izdavanje uverenja o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihodaModel postupka | Obrazacažurirano: 12.7.2017.
6Izdavanje poreskog uverenjaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
7Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredineModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
8Pregled stanja poreskog dugaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
9Odlaganje plaćanja dugovanog porezaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
10Otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potražovanjaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
11Otpis kamate po osnovu neuredne dostaveModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
12Otpis plaćanja dugovanog porezaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
13Povraćaj više ili pogrešno naplaćenog porezaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.
14Usaglašavanje stanja po računima poreskih obveznikaModel postupka | Obrazacažurirano: 18.7.2017.