Predsedništvo

 • Štampaj

Predsedništvo je izvršni organ SKGO, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni ovim Statutom i programskih opredeljenja, odluka i zaključaka Skupštine. Predsedništvo ima 24 člana.

Mandat članova Predsedništva traje 2 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsedništvo:

 1. rukovodi radom SKGO između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva SKGO;
 2. prati i usmerava redovno obavljanje delatnosti SKGO; razmatra i usvaja izveštaje generalnog sekretara o radu SKGO;
 3. usvaja planove i programe rada SKGO;
 4. usvaja finansijski plan SKGO i godišnji račun;
 5. priprema predloge: dnevnog reda drugih dokumenata za razmatranje i odlučivanje na Skupštini SKGO;
 6. poverava posebne zadatke pojedinim članovima;
 7. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne petine članova i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 8. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u skladu sa zakonom;
 9. stara se o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine;
 10. pokreće inicijative pred državnim organima i drugim organima i organizacijama u ime članova SKGO;
 11. imenuje članove odbora SKGO - proveriti da li je u skladu sa Izbornim pravilima;
 12. na predlog generalnog sekretara imenuje zamenika generalnog sekretara;
 13. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi i tela SKGO;
 14. izuzetno, odlučuje i o onim pitanjima za koje ga na to ovlasti Skupština.

Predsedništvo punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina predstavnika članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predsedništvo može održavati elektronske sednice.

Predsednik SKGO bira se iz redova članova Predsedništva izabranih na Skupštini.

Na Skupštini SKGO, održanoj 12. decembra 2017. godine, u narednom, dvogodišnjem, periodu,  lokalna samouprava koja će predsedavati Stalnom konferencijom gradova i opština- Saveza gradova i opština Srbije, odnosno radom Predsedništva i Skupštine SKGO je grad Sombor.

U narednom, dvogodišnjem, periodu, u Predsedništvo SKGO izabrani su sledeći gradovi, opštine i gradske opštine:

Beograd 

Bogatić

Pećinci

Užice

Novi Sad 

Kruševac

Čačak

Vrnjačka Banja

Niš 

Svrljig

Zaječar

Požarevac

Kragujevac 

Pančevo

Smederevo

Mladenovac, Beograd

Subotica

Bačka Palanka

Aranđelovac

Savski Venac, Beograd

Leskovac

Sombor

Medveđa

 

 

Aktivnosti Predsedništva >>>