ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Zastupanje interesa članica

  • Štampaj

Osnovna uloga  Asocijacije lokalnih vlasti je da predstavlja interese svojih članica, da  nastoji da obezbedi da se glas lokalne samouprave čuje i da gradovi i opštine budu konsultovani o svim važnim pitanjima za njihov rad i unapređenje položaja.

U skladu sa prirodom postojanja asocijacije, njeno osnovno delovanje usmereno je na zastupanje interesa gradova i opština u stvaranju okruženja koje omogućava doslednu decentralizaciju kroz učešće i uticaj u svim fazama donošenja zakona, propisa i nacionalnih strategija od značaja za lokalnu samoupravu. Ova aktivnost odvija se kroz rad (sednice) Skupštine, Predsedništva i resornih odbora SKGO, kroz pokretanje i zastupanje zakonodavnih i sličnih inicijativa pred centralnom vlašću, kroz saradnju SKGO sa relevatnim partnerima u nacionalnim i pokrajinskim organima, međunarodnim i domaćim organizacijama i, posebno, kroz učešće predstavnika SKGO u radu tela i organa centralne vlasti prilikom formulisanja politika i nacrta zakona od značaja za lokalne vlasti.

S obzirom na to da same jedinice lokalne samouprave najčešće nisu u prilici da neposredno i individualno sarađuju sa državnim institucijama, postojanje asocijacije kakva je Stalna konferencija gradova i opština od izuzetnog je značaja za formulisanje i promociju  interesa članica.

Aktivnosti zastupanja možemo podeliti u tri međusobno povezana dela.

Prvi deo čine aktivnosti na formulisanju politike i stavova asocijacije . U okviru toga, SKGO radi na definisanju osnovnih i najvažnijih oblasti od interesa za lokalnu samoupravu, kao i na formulisanju politike asocijacije u datim prioritetnim oblastima. Drugi deo aktivnosti zastupanja interesa članica čini javno zastupanje i promociju utvrđene politike kroz komunikaciju SKGO sa medijima, nacionalnim organima, domaćim i međunarodnim partnerima i svojim članicama. Treći deo čine aktivnosti koje se preduzimaju na direktnom sprovođenju utvrđene politike i ostvarivanju interesa gradova i opština . Ova grupa aktivnosti, sprovodi se kroz blisku saradnju sa republičkim, pokrajinskim i međunarodnim institucijama i partnerima i kroz uticaj koji SKGO ostvaruje na procese usvajanja i sprovođenja određene politike od strane nekog od partnera.