Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

Ko štampa obaveštenja biračima o mestu i vremenu održavanja lokalnih izbora kada se sprovode koordinirani izbori? Ko obezbeđuje UV lampe i sprejeve za potrebe lokalnih izbora kada se sprovode koordinirani izbori?

Članom 64. stav 1. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 70/20 – prečišćen tekst) propisano je da obaveštenja biračima u Republici Srbiji o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kome birač glasa i brojem pod kojim je upisan u izvod iz biračkog spiska, dostavlja opštinska/gradska uprava.

Stavom 2. istog člana propisano je da se, ako se istovremeno sa izborima za narodne poslanike Narodne skupštine sprovode i izbori za odbornike skupština opština/gradova i gradskih opština, odnosno izbori za poslanike skupštine autonomne pokrajine, biračima dostavlja obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora za svake izbore posebno.

Članom 13. Odluke o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun 2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 21/20 i 73/20) propisano je da su opštinske/gradske uprave i uprave gradskih opština grada Beograda dužne da vode računa o tome da se svakom biraču dostavljaju posebna obaveštenja o danu i vremenu glasanja na izborima za svake izbore na kojima birač ima pravo da glasa.

U skladu sa navedenim, sva obaveštenja biračima treba da odštampa opštinska/gradska uprava i dostavi ih biračima, vodeći računa da se za svake izbore na kojima birač glasa dostavlja posebno obaveštenje. Ovo je bitno stoga što je vrlo verovatno da se veliki broj birača neće nalaziti pod istim rednim brojem u izvodu za glasanje na parlamentarnim i u izvodu za glasanje na lokalnim izborima (npr. usled prijavljenih birača za glasanje prema mestu boravišta).

Što se tiče sprejova i UV lampi, nije potrebno obezbediti posebne sprejove i lampe za lokalne izbore, jer će se na biračkim mestima gde se glasa za više izbora koristiti ista lampa i sprej, koju svakom biračkom odboru obezbeđuje Republička izborna komisija, preko opštinskih/gradskih uprava. Znači, na svakom biračkom mestu treba da bude samo jedna UV lampa i jedan sprej (plus još jedna UV lampa i sprej koji se koriste za glasanje van biračkog mesta) bez obzira na to da li se na konkretnom biračkom mestu glasa samo na parlamentarnim ili i na lokalnim izborima, pa i pokrajinskim izborima. Ukoliko opštinske/gradske uprave nisu već ove materijale preuzele od Republičke izborne komisije, oni će im biti dostavljeni zajedno sa izbornim materijalom.

Sistem lokalne samouprave

U Priručniku za sprovođenje izbora (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje), u delu koji se odnosi na osnivanje grupe građana piše da Sporazum o osnivanju grupe građana mora da sadrži određene elemente, između ostalog i naziv izborne liste koju podnosi grupa građana. Da li naziv izborne liste koju podnosi grupa građana mora obavezno da stoji u Sporazumu o osnivanju i kojim aktima je ta sadržina regulisana? Da li u Sporazumu o osnivanju grupe građana mora obavezno da stoji i ime nosioca liste? Ukoliko je sve napred navedeno obavezna sadržina Sporazuma, a izostavljeno je u Sporazumu o osnivanju grupe građana i tako obrazovana grupa građana podnese izbornu listu, da li je moguće zaključkom naložiti da ispravi taj nedostatak tako što će se overiti aneks sporazuma kod javnog beležnika u kom će se dodati naziv izborne liste i ime nosioca liste?

Članom 32. stav 2. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 70/20 - prečišćen tekst), koje su lokalne izborne komisije obavezne da shodno primenjuju na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, propisano je da sporazum o obrazovanju grupe građana OBAVEZNO sadrži:

  1. naziv grupe građana, ako je određen;
  2. navod da se grupa građana obrazuje radi podnošenja izborne liste radi učešća na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine;
  3. naziv izborne liste grupe građana;
  4. podatke o licu koje je ovlašćeno za podnošenje izborne liste (ime i prezime, JMBG i prebivalište i adresa stana, navedeni prema podacima iz lične karte);
  5. podatke o licima koja su obrazovala grupu građana (ime i prezime, JMBG i prebivalište i adresa stana, navedeni prema podacima iz lične karte).

Članom 32. stav 5. istog uputstva propisano je da sporazum o obrazovanju grupe građana mora da bude overen pre početka prikupljanja potpisa birača za podršku izbornoj listi. To bi značilo da izjave birača ne mogu da se prikupljaju pre nego što su se lica koja obrazuju grupu građana sporazumela, između ostalog, i o tome kako će se zvati izborna lista koju žele da kandiduju na izborima.

U skladu sa navedenim, izborna komisija zaključkom treba da naloži otklanjanje navedenog nedostatka podnete izborne liste, tako što će njenom podnosiocu, grupi građana, naložiti da dostavi overen aneks sporazuma o obrazovanju grupe građana u kojem će biti naveden naziv izborne liste grupe građana. Uz taj aneks, moraju se dostaviti i nove izjave birača da podržavaju predmetnu izbornu listu, pri čemu naziv izborne liste u izjava birača mora da bude identičan nazivu iz sporazuma o obrazovanju grupe građana. Izjave prikupljene pre overe aneksa ne mogu da budu prihvaćene, bez obzira na to što bi sadržavale naziv izborne liste identičan nazivu iz aneksa, s obzirom na to da se sa prikupljanjem potpisa nije moglo ni početi jer sporazum o obrazovanju grupe građana nije sadržavao jedan od najbitnijih elemenata – naziv izborne liste.

Što se tiče imena nosioca izborne liste, on je sastavni deo naziva izborne liste i, kao takav, naravno da mora da bude naveden u nazivu izborne liste koji je definisan sporazumom o obrazovanju grupe građana.

Članom 22. stav 3. Zakona o lokalnim izborima propisano je da „uz naziv izborne liste grupe građana podnosilac određuje bližu oznaku te liste, a u naziv se može uključiti ime i prezime lica koje grupa građana odredi kao nosioca izborne liste.

Član 41. st. 1. i 2. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine glasi:

  • ako izbornu listu podnosi grupa građana, naziv izborne liste sadrži naziv utvrđen sporazumom o obrazovanju te grupe građana;
  • naziv izborne liste grupe građana može da sadrži i ime i prezime jednog lica (nosilac izborne liste), uz njegovu pismenu saglasnost koja se daje na Obrascu NPRS-3/20. U ovom slučaju, ime i prezime nosioca izborne liste sastavni je deo naziva izborne liste koji se utvrđuje sporazumom o obrazovanju grupe građana.

Navedene odredbe treba razumeti tako da sporazum o obrazovanju grupe građana ne mora da sadrži posebnu odredbu kojom bi se odredilo da je nosilac izborne liste taj i taj, već je dovoljno utvrditi naziv izborne liste u kojem će biti sadržano ime i prezime nekog lica, koje samim tim postaje nosilac izborne liste.

Npr. dovoljno je da u sporazumu o obrazovanju grupe građana stoji odredba:

„Osnivači Grupe građana te i te saglasni su da za izbore za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija podnesu izbornu pod nazivom: „Kuršumlija je najbolja – Petar Petrović“. Iz navedenog naziva proističe da je Petar Petrović njen nosilac i da se, stoga, uz ovu izbornu listu mora priložiti i pismena saglasnost Petra Petrovića da bude nosilac ove izborne liste.

Sistem lokalne samouprave

Shodno izmenama Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika i opštinske uprave mogu da overavaju potpise birača koji podržavaju izborne liste. Da li overavanje potpisa sme da se vrši i nakon isteka radnog vremena Opštinske uprave, kao i subotom i nedeljom? Da li overe smeju da se vrše van prostorija Opštinske uprave i ako sme da li te prostorije mogu da budu kancelarije sedišta političkih stranaka ili npr. privatne kuće?

Sa aspekta primene izbornih propisa, a uzimajući u obzir i nedavne izmene Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, nema prepreka da se overavanje potpisa organizuje i vrši i nakon isteka radnog vremena, uključujući tu i dane vikenda.

U tom smislu treba uzeti u obzir i svrhu uvođenja mogućnosti da opštinske/gradske, paralelno sa javnim beležnicima, overavaju potpise birača na izjavama o podržavanju izbornih lista. Naime, povećanje broja ovlašćenih overitelja treba da dovede da se spreči da se veliki broj ljudi okuplja na mestima za overu, čime se sprečava širenje zarazne bolesti COVID-19. U istom cilju imalo bi svrhe i bilo bi sasvim opravdano proširenje raspoloživog vremena za overavane potpisa, upravo kako je i navedeno, na vreme posle radnog vremena i vikendom.

Izborni propisi, takođe, ne sprečavaju vršenje overa van prostorija Opštinske uprave, uključujući tu i stranačke prostorije i privatne kuće. Naravno, podrazumeva se primena svih preventivnih mera za sprečavanje širenja zaraze virusom COVID-19. Ovakav stav je u skladu i sa dopisom koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 10. maja uputilo načelnicima uprava i lokalnim izbornim komisijama sa obaveštenjem i instrukcijom u vezi sa overavanjem potpisa birača koji podržavaju izborne liste kako za parlamentarne tako i za lokalne izbore. U tom dopisu se navodi da obavljanje poslova overe potpisa nalaže obavezu upravama da primenjuju pravila ponašanja koja se odnose na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi, kao i drugih preventivnih mera koja imaju za cilj zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Osim toga, dopis sadrži i instrukciju da se overa potpisa vrši isključivo na teritoriji opštine/grada/gradske opštine to samo onim biračima koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine/grada/gradske opštine, iz čega se može izvući zaključak da overa nije ograničena samo na prostorije lokalne uprave.

Sistem lokalne samouprave

Da li nakon proglašenja izborne liste u smislu čl. 24. Zakona o lokalnim izborima podnosilac izborne liste može tražiti od izborne komisije JLS/gradske opštine da izmeni prebivalište kandidata za odbornika sa proglašene izborne liste?

Zahtev za izmenu prebivališta, kako je formulisan u pitanju, verovatno podrazumeva promenu podatka o mestu i/ili adresi stanovanja kandidata za odbornika u okviru JLS/gradske opštine.

U tom slučaju, nema pravnih smetnji da se taj zahtev prihvati kao obaveštenje o promeni ličnog podatka, koji ni na koji način ne utiče na pravnu valjanost izborne liste i pravni položaj samog kandidata za odbornika. Po pitanju obaveze izborne komisije da po ovom zahtevu donese nekakav pravni akt, prihvatljivo bi bilo donošenje rešenja o promeni ličnog podatka kandidata tog i tog, naravno samo pod uslovom da je mesto prebivališta ostalo u okviru određene JLS/gradske opštine. U suprotnom, postavilo bi se pitanje da li taj kandidat ispunjava zakonski uslov prebivališta za kandidovanje na izborima.

Treba imati u vidu da član 20. stav 6. Zakona o lokalnim izborima definiše isključivo gubitak prava na predlaganje novog, odnosno zamenu kandidata na izbornoj listi, bez definisanja zabrane ili načina izmene ličnih podataka kandidata.

S obzirom na to da se, prema članu 26. stav 1. Zakona o lokalnim izborima, u Zbirnoj izbornoj listi ne navodi adresa prebivališta, već samo podatak o mestu prebivališta, odnosno mestu stanovanja, predmetni zahtev bi eventualno mogao da ima uticaj na sadržaj rešenja o proglašenju Zbirne izborne liste.

Sistem lokalne samouprave

Izborne radnje u vezi izbora raspisanih za 26. april 2020. godine prekinute su rešenjem o prekidu izbornih radnji 16.03.2020. godine zbog izbijanja epidemije COVID-19 virusa. Nakon ukidanja vanrednog stanja izborne radnje su nastavljene 11.05.2020. godine. Kako Opštinska izborna komisija treba da postupi u slučaju kada su prikupljeni potpisi birača za izlazak na lokalne izbore (prikupljeno je oko 30 potpisa), a lista nije predata jer su prekinute izborne radnje? Da li podnosilac izborne liste treba da prikuplja nove potpise npr. prikupio je oko 30 potpisa i overio (da li ih prihvatiti) i nastaviti sa prikupljanjem novih ili mora ponovo da ih prikuplja pošto i na samim obrascima piše da su izbori zakazani za 21.06.2020. godine, a na prethodnima je bilo 26.04.2020. godine?

Sve uredno overene i pravno valjane izjave birača prikupljene tokom izbornog procesa započetog 4. marta, odnosno prikupljene za izbore koji su bili raspisani za 26. april 2020. godine moraju se smatrati važećim. Izborni postupak, prekinut 16. marta usled nastupanja vanrednog stanja, 11. maja nije počeo ispočetka, već se sam nastavio tamo gde je stao i sa novim datumom održavanja izbora.

Upravo da ne bi bilo ovakvih nedoumica kod učesnika na izborima, Republička izborna komisija je u članu 34. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 69/20) propisala da obrasci za podnošenje izborne liste kandidata za narodne poslanike ostaju na pravnoj snazi u nepromenjenom obliku. Svrha ovakve odredbe jeste da svim podnosiocima izbornih lista koji su zainteresovani za kandidovanje na izborima a koji se još uvek nisu kandidovali, jasno stavi do znanja da ne treba da ispočetka pripremaju izbornu dokumentaciju, već samo da nastave tamo gde u stali u postupku prikupljanja, uključujući i izjave birača.

U tom smislu, nije bilo neophodno da lokalne komisije propisuju nove obrasce, odnosno da u njima menjaju datum izbora. Ipak, značajan broj izbornih komisija je odlučio da promeni datum izbora u obrascima, što i dalje ne znači da učesnici na izborima treba da sve obrasce sa ranijim datumom izbora zamene novim. Suprotno tumačenje bi mnogima bitno otežalo dalji proces kandidovanja, što se nikako ne sme dozvoliti, naprotiv, jer se mora imati u vidu i načelo Zakona o opštem upravnom postupku o ekonomičnosti postupka i obavezi organa koji vodi postupak da ga vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškove po stranku i drugog učesnika u postupku.

Dakle, sve uredno overene izjave birača prikupljene na propisanom obrascu pre nastupanja vanrednog stanja moraju da budu prihvaćene, bez obzira na datum izbora naveden u tim izjavama.