Pitanja i odgovori

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Šta od dokaza treba da dostave pravna lica koja u Prilogu-2 iskazuju vodno zemljište i vodne objekte?

Poreskim obveznicima koji poresku obavezu utvrđuju samooporezivanjem, dokazi se mogu tražiti samo u postupku poreske kontrolu.

Članom 51. ZPPPA propisano je da poreski obveznik snosi teret dokaza za činjenice od uticaja na smanjenje ili ukidanje poreza.

Članom 12. stav 1. tačka 7a) propisano je poresko oslobođenje za vodno zemljište i vodne objekte koji su upisani u registar katastra vodnog dobra, odnosno katastra vodnih objekata, osim za ribnjake. Navedena odredba se primenjuje od 1.1.2016. godine. U period od 1.1.2014. do 31.12.2015. poresko oslobođenje propisano je za vodno zemljište, kao i za vodne objekte za koje je izdata pravosnažna vodna saglasnost, odnosno za koje se vodna dozvola ne izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, osim za ribnjake.

Zakonom o vodama uređeno je šta se smatra vodnim zemljištem, a šta vodnim objektima. Od 2017. uslov za poresko oslobođenje je da je to zemljište upisano u katastar vodnih dobara, a za objekat da je upisano u registar vodnih objekata.  

Vodno zemljište, u smislu ovog zakona, jeste zemljište na kome stalno ili povremeno ima vode, zbog čega se formiraju posebni hidrološki, geomorfološki i biološki odnosi koji se odražavaju na akvatični i priobalni ekosistem. Vodno zemljište tekuće vode, u smislu ovog zakona, jeste korito za veliku vodu i priobalno zemljište. Vodno zemljište stajaće vode, u smislu ovog zakona, jeste korito i pojas zemljišta uz korito stajaće vode, do najvišeg zabeleženog vodostaja. Vodno zemljište obuhvata i napušteno korito i peščani i šljunčani sprud koji voda povremeno plavi i zemljište koje voda plavi usled radova u prostoru (pregrađivanja tekućih voda, eksploatacije mineralnih sirovina i slično).

Vodni objekti, u smislu ovog zakona, jesu građevinski i drugi objekti, koji zajedno sa uređajima koji im pripadaju čine tehničku, odnosno tehnološku celinu, a služe za obavljanje vodne delatnosti. Vodni objekti su dobra od opšteg interesa, osim objekata koje su pravna i fizička.

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 22, Bilten 6/15.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 11, Bilten 4/14.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.