Pitanja i odgovori

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Članom 55. Zakona o vodama, nadležni organ JLS је u obavezi da donese i realizuje Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada. Operativni plan donosi se u cilju zaštite područja ugroženih poplavama i njegova realizacija podrazumeva sledeće aktivnosti: · Izrada elaborata kojim se predviđa obim, vrsta i dinamika izvođenja radova; · Funkcionalni poslovi – konstantno utvrđivanje i praćenje realnog stanja na terenu i preliminarna procena rizika od poplava; · Radovi na uređenju vodotokova; · Nabavka materijala i opreme za „magacin“ (džakovi za pesak i HTZ oprema) Imajući u vidu prethodno navedeno, u okviru kog Programa treba planirati sredstva za aktivnosti vezane za realizaciju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotokove drugog reda?

U ovom konkretnom slučaju sredstva za aktivnosti vezane za realizaciju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotokove drugog reda treba planirati u okviru programske aktivnosti Upravljanje u vanrednim situacijama u okviru Programa 15 – Opšte usluge lokalne samouprave.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Kako u odluci o budžetu prikazati troškove koji su namenjeni izradi tehničke dokumentacije za kapitalne projekte?

Na osnovu člana 11. stav 3. Uredbe koji kaže “Troškove razrade projektnih ideja (izradu prethodne studije izvodljivosti, odnosno prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, kao i studije izvodljivosti, odnosno studije opravdanosti sa idejnim projektom) predlagač ideje kapitalnog projekta planira u okviru određene programske aktivnosti, odnosno u okviru određene pozicije u finansijskom planu ili godišnjem programu poslovanja.“ - sledi da u Planu javnih investicija mogu da se nađu samo oni projekti za koje postoji izrađena kompletna projektna/investiciona dokumentacija (a imajući na umu obaveze po Zakonu o planiranju i izgradnji)

Takođe, član 3. Uredbe kaže: „6) Procenjeni troškovi kapitalnog projekta predstavljaju projekciju ukupnih finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje faza projektnog ciklusa do završetka faze realizacije. Oni obuhvataju sve troškove vezane za pripremu predloga ideje kapitalnog projekta, razradu predloga ideje kapitalnog projekta, sve troškove u vezi sa izradom tehničke dokumentacije, troškove pribavljanja zemljišta, troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, troškove izgradnje, odnosno nabavke radova, dobara i usluga za realizaciju kapitalnog projekta, kao i druge troškove neophodne za realizaciju određene vrste projekta.“;

Takođe, član 2. Pravilnika o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte navodi koja investiciona dokumentacija se izrađuje, a član 3. navodi koja se dostavlja u zavisnosti od kategorije kapitalnog projekta. Troškovi izrade projektne/investicione dokumentacije planiraju se kod ekonomske klasifikacije 5114 u okviru programa 15 Opšte usluge lokalne samouprave kod programske aktivnosti 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Ukoliko se investicije planiraju u okviru razdela Opštinske uprave, ko je u tom slučaju zadužen za sprovođenje javnih nabavki? Uprava za kapitalna ulaganja zahteva da svi dokumenti u vezi javne nabavke budu potpisani od strane predsednika opštine/gradonačelnika, pa je pitanje da li javnu nabavku sprovodi predsednik opštine/gradonačelnik ili načelnik uprave?

Javne nabavke sprovodi Opštinska/Gradska uprava jer je to u nadležnosti uprave na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o budžetskom sistemu.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li investicije u odluci o budžetu treba planirati u razdelu Opštinske uprave?

Da, investicije treba planirati u okviru razdela Opštinske uprave. Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, jedini organ koji je nadležan za sprovođenje investicija je Opštinska/Gradska uprava.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Kako se izrađuje studija izvodljivosti za projekat asfaltiranja puteva prema zahtevima Uredbe i kako se kod ovog projekta računa vrednosna granica od 500.000 evra u dinarskoj protivrednosti?

Član 3. Uredbe kaže: „6) Procenjeni troškovi kapitalnog projekta predstavljaju projekciju ukupnih finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje faza projektnog ciklusa do završetka faze realizacije. Oni obuhvataju sve troškove vezane za pripremu predloga ideje kapitalnog projekta, razradu predloga ideje kapitalnog projekta, sve troškove u vezi sa izradom tehničke dokumentacije, troškove pribavljanja zemljišta, troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, troškove izgradnje, odnosno nabavke radova, dobara i usluga za realizaciju kapitalnog projekta, kao i druge troškove neophodne za realizaciju određene vrste projekta;“

Dalje, u članu 6. se kaže“ Troškove kapitalnog projekta procenjuje predlagač ideje kapitalnog projekta, odnosno ovlašćeni predlagač“

Takođe, u Zakonu o planiranju i izgradnji, član 145. navodi  izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola. Gde, po našem mišljenju spada vrsta projekata navedena u pitanju. Dalje u istom članu se kaže „Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog zakona, koji dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.“

Sledi, da se za navedeni tip projekta (najverovatnije obuhvaćen članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, budući da je „asfaltiranje puteva“ praktično, faza izgradnje puta, pa se, pod pojmom „asfaltiranje puteva“, najverovatnije misli na „rekonstrukciju puteva“) studija izvodljivosti radi na isti način kao i za druge tipove projekata, pri čemu se dostavlja Idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekata, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju…“ . Troškove kapitalnog projekta procenjuje predlagač ideje kapitalnog projekta, odnosno ovlašćeni predlagač i ako oni premašuju 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, potrebno je uraditi Studiju izvodljivosti.