Završeni projekti

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa....

Pročitaj više

Bioenergetska sela (BioVill) – Povećenje tržišnog učešća obnovljive bioenergije

Cilj projekta BioVill je da prilagodi i prenese iskustva stečena u zemljama u kojima bioenergetska sela već postoji (Nemačka i Austrija ), u zemlje sa manje primera u ovom oblasti (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunija). Projek...

Pročitaj više

Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

E-obuka je namenjena zaposlenima u gradovima i opštinama Srbije koji u svom redovnom poslu sprovode novi Zakon o opštem upravnom postupku. Obuka počinje u ponedeljak, 22. maja, i trajeće do petka, 14. jula 2017. godine....

Pročitaj više

Projekat „Komunicirajmo strateški“

Stalna konferencija gradova i opština i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS) sprovode pilot projekat „Komunicirajmo strateški", koji je namenjen lokalnim samoupravama koje do sada nisu...

Pročitaj više

eObuka za lokalni ekonomski razvoj-sektorski pristup za industrijski oporavak i stvaranje novih radnih mesta

Ovaj projekat obuhvata izradu nastavnog plana i programa za eLearning kurs, korišćenje i prilagođevanje postojećih materiajla i razvoj novih nastavnih programa i materijala za obuku. Novi materijali obuhvataju teme u skaldu sa no...

Pročitaj više

Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u Jadransko-balkanskoj regiji – CAPE-AB

Cilj projekta je unapređenje međukulturalnog razumevanja i saradnje na lokalnom nivou, podrške za demokratsko učešće i unapređenje kapaciteta za međunarodnu saradnju. Pored SKGO, ukupno postoji još 6 partnera na...

Pročitaj više
>