Projekti

Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija

O projektu

Aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta «Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija» su osmišljene sa ciljem skretanja pažnje na problem slabe opšte upućenosti sa procesom evropskih intergacija (EI), kao i niskim nivoom svesti o značaju koje one donose Srbiji. Cilj je da se ustanovi opšte rasprostranjeno razumevanje značaja EI u srpskom društvu, tako što će se lokalnim samoupravama, kao nivoom vlasti koji je najbliži građanima, pružiti prilika da aktivno učestvuju u pristupnom procesu Evropskoj uniji (EU). Predviđene aktivnosti će podići kapacitete lokalnih vlasti i one će moći uspešno da obavljaju svoj deo posla u procesu EI, što podrazumeva aktivnu i stalnu promociju EU građanima.

Glavne aktivnosti na projektu

Aktivnosti su podeljene u četiri gurpe:
  1. Pripremne aktivnosti,
  2. Razvoj Akcionog plana za pripremu lokalnih vlasti za proces evropskih integracija,
  3. Edukacija i usavršavanje, i
  4. Aktivnosti informisanja i promocije.

U pripremnoj fazi biće ustanovljen projektni tim, najavljen početak akcije, i biće izrađen promotivni materijal.

Kako bi se razvio Akcioni plan za pripremu lokalnih vlasti za proces EI, biće održana tri sastanka Radne grupe, jedna radionica i četiri okrugla stola sa gradonačelnicima i predsednicima opština.
Predviđene aktivnosti u fazi edukacije i usavršavanja su: tri dvodnevna treninga za članove Radne grupe, trodnevna studijska poseta Briselu, kao i četiri seminara za opštinske službe za odnose sa javnošću.

Predstavljanje rezultata i stalno informisanje o procesu EI će biti obezbeđeno kroz: razvoj i ažuriranje EU sekcije na vebsajtu SKGO, pet izdanja opštinskog EU biltena, štampanje i distribuiranje dve brošure (preporuke gradovima/opštinama kako da promovišu EU građanima, kao i kako da se pripreme za pristupanje EU):

Detaljnije o aktivnostima

Akcioni plan će postaviti prioritete i strategiju delovanja prema Vladi, institucijama EU, kao i evropskim jedinicama lokalne samouprave. Svi gradonačelnici i predsednici opština će biti upoznati sa sadržinom plana na ukupno četiri regionalna okrugla stola. Nakon serije okruglih stolova Akcioni plan će biti obogaćen predlozima i sugestijama sa tih događaja, i zatim usvojen na sednici Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO. U procesu pisanja nacrta Akcionog plana, članovi Radne grupe unapređuju svoje znanje o EU i procesu EI. U iste svrhe biće organizovano i nekoliko događaja edukativnog karaktera: članovi Radne grupe će učestvovati na tri dvodnevna treninga koja će držati po jedan ekspert lokalne samouprave iz Austrije i Letonije. Na taj način, osim stečenog teorijskog znanja, učesnici će imati priliku da nauče i nešto više od svojih kolega iz zemalja koje su prošle kroz proces pristupanja EU. Kao deo edukacije, članovi Radne grupe će ići u trodnevnu studijsku posetu Briselu, sa namerom da se njeni članovi upoznaju sa ključnim partnerima na nivou EU i to na samom izvoru uobličavanja politika EU. Studijska poseta će biti organizovana u saradnji sa predstavničkom kancelarijom Letonske asocijacije lokalnih vlasti u Briselu (LARLSG).

Prateće aktivnosti će biti bazirane na podizanju nivoa svesti svih gradonačelnika u Srbiji. Uzimajući učešće na regionalnim okruglim stolovima, gde će jedan nacionalni ekspert držati predavanje, a članovi Radne grupe prezentovati svoja iskustva sa treninga i studijske posete Briselu, oni će imati priliku da unaprede svoja znanja o EU. Dalje, održaće se četiri regionalna seminara za zaposlene u opštinskoj upravi zadužene za odnose sa javnošću u svim srpskim gradovima i opštinama, a sve to u cilju boljeg i efikasnijeg promovisanja evropskih vrednosti građanima.

Promocija EU i procesa EI specifičnoj ciljnoj grupi, lokalnim vlastima, će biti realizovana kroz: pripremanje pet izdanja opštinskih EU biltena, razvoja i redovnog ažuriranja EU sekcije na SKGO vebsajtu, štampanja i raspodele dve brošure sa preporukama za lokalne jedinice o tome kako da promovišu građanima vrednosti EU,kao i kako da se pripreme za pristupanje EU. Dalje, medijska pokrivenost svih aktivnosti će biti obezbeđena kroz redovne kontakte SKGO sa medijima kao i kroz kanale informisanja SKGO (elektronski bilten, mesečni list Lokalna samouprava glasilo Stalne konferencije gradova i opština, vebsajt SKGO, izveštaji).

Ukratko, sve gore pomenute aktivnosti će pripremiti nacionalnu asocijaciju i njene članove da se aktivno uključe u proces evropskih integracija i da budu pouzdan partner kako državi, tako i institucijama Evropske unije. Isto tako, pružiće i podršku u informisanju i edukaciji o EU lokalnim funkcionerima koji predstavljaju donosioce odluka i lidere u svojim sredinama, ali i opštinskim administracijama kako bi mogle da izvršavaju svoj posao u skladu sa procesima EI.

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj je da se obezbedi razumevanje procesa EI u državi kroz podršku efikasnom učešću lokalnih vlasti, kao nivoom vlasti koji je najbliže građanima, u ovom procesu. Specifičan cilj je podizanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da uspešno ispune svoje obaveze u procesu EI u Srbiji, što uključuje stalnu i održivu promociju EU građanima.

Akcija će dati sledeće rezultate:

  • Lokalne vlasti će biti osposobljene da efikasno promovišu EU i proces EI građanima u svojim sredinama
  • Lokalni donosioci odluka će biti dobro upoznati sa procesom EI i svojom ulogom u procesu, biće u stanju da kreiraju politike i organizuju rad lokalne administracije u skladu sa tokom procesa
  • Članovi Radne grupe, koji su istovremeno i članovi Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju, će biti osposobljeni za stalan i održiv rad, sa razvijenim mehanizmom zastupanja interesa lokalnih vlasti u procesu EI kako na nacionalom, tako i na niovu EU

Koja je dodatna vrednost akcije?

Podržavajući lokalne vlasti u promociji EU, Projekat će doprineti implementaciji Strategije komunikacije Vlade Srbije u Procesu stabilizacije i pridurživanja (PSP) i Nacionalne strategije za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Sa druge strane, Strategija za reformu državne uprave i niz drugih sektorskih strategija koje se primenjuju na lokalnom novou su usvojene. Kroz podršku lokalnim vlastima i predstavljanju standarda EU u svom radu, akcija direktno povezuje implementaciju nacionalnih prioriteta i pripremu čitavog društva za nastupajuće pristupanje.

Glavni partneri u implementaciji Projekta

Glavni partenri SKGO će biti: KDZ (Istraživački centar državne uprave) iz Austrije i LARLS (Letonska asocijacija lokalnih vlasti). SKGO već četiri godine ima uspešnu saradnju sa oba partnera. Saradnja je počela kada je SKGO pristupila LOGON-u (Mreži lokalnih vlasti), kojim je upravljao KDZ. KDZ ekspert će biti odgovoran za razvoj kurikuluma obuka i implementaciju obuke za članove Radne grupe, pružanju podrške u pisanju nacrta Akcionog plana i davanju preporuka gradovima i opštinama kroz dve brošure. LARLSG eksperti će takođe učestvovati u obukama sa članoviam radne grupe, dok će predstavnici LARLSG u Briselu pružiti podršku u organizovanju studijske posete Briselu.