Projekti

Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi i novoizabranih odbornika putem e-obuke

Internet obuka o inspekcijskom nadzoru realizovana od aprila do juna 2016. godine ponudila je polaznicima ključne informacije i neophodna znanja za primenu novog Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim se detaljno uređuje sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru, kao i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor. Za e-obuku lokalnih inspekcijskih službi se prijavilo više od 1240 učesnika, predstavnika 110 gradova, opština i gradskih opština iz cele Srbije, a od ukupnog broja prijavljenih, preko 1140 učesnika ostvarilo je pravo na sertifikat. Evaluacija e-obuke od strane učesnika je dala ocene o korisnosti i drugim aspektima na skali od 1 do 5 u intervalu od 4,4 do 4,84.

Internet obuka za odbornike lokalnih skupština koji po prvi put obavljaju odbornčku funkciju održana je u periodu oktobar-decembar 2016. godine. Obuka je imala za cilj da lokalnim odbornicima ponudi ključne informacije od značaja za uspešno obavljanje odborničke funkcije, kao što su: decentralizacija i pojam lokalne samouprave (LS), sistem LS u Srbiji, organi i organizacija LS, oblasti i delokrug LS, javne službe koje osniva LS, finansiranje LS, učestvovanje građana u upravljanju javnim poslovima, odnosi LS sa drugim organima vlasti, institucijama i organizacijama itd. Oko 450 odbornika iz 89 gradova, opština i gradskih opština je učestvovalo u ovoj e-obuci.

Kontakt: Igor Pucarević (igor .pucarevic@skgo.org )