Projekti

Dalja podrška koordinatorima za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji – druga faza

Projekat je doprineo daljoj izgradnji kapaciteta koordinatora za romska pitanja. Organizovana su četiri regionalna stručna skupa (peer reviews) u Beogradu 20.05.2016, Novom Sadu 23.05.2016, Nišu i Kragujevcu 24.05.2016 25.05.2016. u cilju razmene iskustava / dobrih praksi u radu koordinatora, kao i informisanju predstavnika lokalnih samouprava o zahtevima koji proizilaze iz nove Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja za period 2016-2025. (definisanje prioritetnih mera koje će se sprovesti na lokalnom nivou u okviru predstojećeg strateškog nacionalnog Akcionog plana za inkluziju Roma). Strateški posebni ciljevi u ključnim oblastima (stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita) predstavljeni su i kroz participativan rad definisane su prioritetne mere koje se mogu postići na lokalnom nivou za period u naredne dve godine. Ova aktivnost urađena je u saradnji sa SIPRU timom. Drugi sastanak SKGO Mreže za romska pitanja organizovan je 30. maja 2016. godine, dok je drugi sastanak relevantnih aktera održan 07. juna 2016. godine u SKGO-u na kome su predstavnici ministarstava, institucija i donatora obavešteni o lokalnim prioritetima i kapaciteta u vezi sa inkluzije Roma.