Projekti

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Svrha projekta je unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i podrška uspostavljanju sistema stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave kroz podršku implementaciji Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ukupna vrednost je dva miliona evra, projekat finansiraju Savet Evrope i Evropska unija, a sprovodi ga Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji u direktnoj saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Opis projekta

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" ima za cilj da pruži podršku gradovima i opštinama u implementaciji Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ovaj zakon postavlja osnove za uspostavljanje modernog službeničkog sistema u lokalnoj samoupravi što će imati veliki uticaj na organizaciju i funkcionisanje lokalne administracije. Novine i unapređenja u radu lokalne uprave posebno se odnose na: sistem upravljanja ljudskim resursima, planiranje kadrova, procedure zasnivanja i prestanka radnog odnosa, obuke i stručno usavršavanje, merenje i vrednovanje učinka zaposlenih, sistem stimulacija i sankcija, transparentnost procedura, itd.  Krajnji cilj ove reforme je stvaranje uređene i efikasne lokalne administracije čiji zaposleni mogu da odgovore na sve izazove sa kojima se mogu susresti u okviru svojih nadležnosti.

Kroz sprovođenje ovog projekta Savet Evrope, MDULS i SKGO žele da obezbede pomoć gradovima i opštinama da što brže, bolje i bezbolnije reformišu sistem upravljanja kadrovima u svojim administracijama i da usvoje nove principe i procedure koje Zakon propisuje. Takođe, drugi osnovni cilj projekta jeste da podrži uspostavljanje sistema za stručno usavršavanje lokalnih službenika koji će obezbediti kontinuirani razvoj njihovih kapaciteta, stručnosti i znanja. Projekat se u skladu sa svojim ciljevima sastoji od dve komponente.

Prva komponenta se odnosi na: a) uspostavljanje institucionalnog i organizacionog okvira za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim upravama; b) podršku osposobljavanju lokalne administracije za sprovođenje novog pravnog okvira za zaposlene i modernih alatkih za upravljanje ljudskim resursima; c) podizanje svesti o značaju i ulozi upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj adminstraciji i d) obezbeđivanje stalne razmena informacija i znanja o ovoj oblasti u okviru sistema lokalne samouprave.

Druga komponenta se odnosi na: a) uspostavljanje nacionalno i lokalnog sistema za stručno usavršavanje lokalnih službenika koji će obezbediti neophodno i kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi b) uspostavljanje sistema putem koga će se planirati, sprovoditi, ocenjivati i evidentirati programi stručnog usavršavanja lokalnih službenika; c) izgradnju i kontinuirano unapređenje kapaciteta resornog ministarstva i drugih subjekata u sistemu stručnog usavšavanja lokalnih službenika za upravljanje novouspostavljenim sistemom.

Osnovne aktivnosti

 • Kontinuirana savetodavna i druga podrška opštinama i gradovima za implementaciju Zakona o zaposlenima u AP i JLS;
 • Obuke i seminari za funkcionere, načelnike uprava i zaposlene u opštinama i gradovima o novom sistemu upravljanja ljudskim resursima i sistemu za stručno usavršavanje;
 • Implementacija posebnih paketa konsultantske podrške u 20 pilot opština i gradova sa ciljem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim resursima;
 • Analiza potreba opština i gradova za razvojem kadrovskih kapaciteta i stručnim usavršavanjem;
 • Podrška implementaciji Strategije i Akcionog plana za stručno usavršavanje lokalnih službenika i kreiranju institucionalnog sistema putem koga će se sprovoditi stručno usavršavanje lokalnih službenika;
 • Implementacija opšteg nacionalnog programa obuke lokalne administracije u najmanje 60 gradova i opština u jednoj izabranoj prioritetnoj oblasti;
 • Podrška radu mreže SKGO za ljudske resurse koju čine predstavnici LS koji se bave ljudskim resursima i kontinuiranoj razmeni znanja i informacija između gradova i opština.

Očekivani razultati

 • Lokalna administracija osposobljena za sprovođenje novog pravnog okvira za zaposlene i modernih alatki za upravljanje ljudskim resursima;
 • Unapređena svest o značaju i ulozi upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj adminstraciji i stalna razmena informacija i znanja u okviru sistema lokalne samouprave;
 • Uspostavljeni mehanizmi i instrumenti za implementaciju sistema stručnog usavršavanja lokalnih službenika;
 • Unapređeni kapaciteti MDULS i drugih korisnika za implementaciju i monitoring Strategije stručnog usavršavanja lokalnih službenika.

Kontakt u SKGO: Marko Tomašević, marko.tomasevic@skgo.org