Projekti

Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije

Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije" finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Potpisivanjem novog Ugovora krajem 2020. godine, trajanje programa je produženo za još godinu dana, odnosno do 31. decembra 2021. godine, uz obezbeđenje dodatnih projektnih sredstava. 

Cilj Programa je podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću.

Program se oslanja na rezultate prethodnog programa koji je finansirala Kraljevina Švedska pod nazivom „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu EU integracija" (decembar 2011 - septembar 2015), ali je ovog puta fokus na konkretnoj i direktnoj podršci gradovima i opštinama u našoj zemlji. Tokom ove  faze podrške lokalnim samoupravama u Srbiji, SKGO i SALAR treba da obezbede tzv. pakete podrške izabranim opštinama, ali i da omoguće podršku svim lokalnim samoupravama kroz unapređenje javnih politika.

Aktivnosti programa odvijaju se na dva nivoa:

1) Kroz direktnu podršku unapređenju usluga za građane i privredu (tzv. opštinski paketi podrške) određenom broju lokalnih samouprava sa fokusom na sledeće oblasti:

a) Zaštita životne sredine
b) Unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou 
c) Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

Opštinski paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i obezbeđenju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške gradovima i opštinama.

2) Kroz opštu podršku SKGO i svim lokalnim samoupravama da kroz unapređenje javnih politika poboljšaju kapacitate lokalnih vlasti sa fokusom na sledeće oblasti:

a) Zaštita životne sredine
b) Unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou 
c) EU integracije i međunarodna saradnja 
d) Rodna ravnopravnost 
e) Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

f) Razvoj kapaciteta i održivosti SKGO.

Dok se u prvom delu programske aktivnosti fokusiraju na direktnu podršku izabranim lokalnim samoupravama u oblastima zaštite životne sredine, poslovne klime i upravljanja vanrednim situacijama, u ovom drugom delu one služe kao motor za unapređenje svih lokalnih samouprava u Srbiji u prethodno pomenutim oblastima, ali i u evropskim integracijama i rodnoj ravnopravnosti. Ovo treba da bude postignuto kroz: podršku lokalnim vlastima u primeni zakona; obezbeđenje argumenata za aktivnosti SKGO u zastupanju interesa članstva u cilju unapređenja javnih politika i regulative; unapređenje saradnje sa nacionalnim i EU institucijama, kao i kroz podizanje nivoa efikasnosti lokalne administracije kako bi odgovorile potrebama poslovne zajednice i građana.

Program stavlja poseban akcenat na dva međusektorska pitanja: rodnu ravnopravnost i dobru upravu (uključujući transparentnost i antikorupciju), koje treba da budu sastavni deo svih programskih aktivnosti i postignutih rezultata.

Očekuje se da do 2022. godine, zahvaljujući i uticaju ovog programa, lokalne samouprave u Srbiji budu bolje pripremljene za pridruživanje EU, sa poboljšanim uslugama, unapređenim dijalogom sa ključnim akterima i efikasnijom i transparentnijom lokalnom administracijom, koja funkcioniše shodno principima dobre uprave i rodne jednakosti.

Kontakt osoba: Miloš Obradović, saradnik za komunikaciju (milos.obradovic@skgo.org)