Projekti

Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije

Stalna konferencija gradova i opština potpisala je 11.12.2017. godine proširenje programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije" koji finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Trajanje programa je produženo do 31. decembra 2020. godine, uz obezbeđenje dodatnih projektnih sredstava. Proširenjem saradnje biće obezbeđeni dodatni paketi podrške izabranim opštinama u oblastima zaštite životne sredine i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou.

Cilj Programa je podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću.

Program se oslanja na rezultate prethodnog programa koji je finansirala Kraljevina Švedska pod nazivom „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu EU integracija" (decembar 2011 - septembar 2015), ali je ovog puta fokus na konkretnoj i direktnoj podršci gradovima i opštinama u našoj zemlji. Tokom ove nove faze podrške lokalnim samoupravama u Srbiji, SKGO i SALAR treba da obezbede tzv. pakete podrške izabranim opštinama, ali i da omoguće podršku svim lokalnim samoupravama kroz unapređenje javnih politika.

Aktivnosti programa odvijaju se na dva nivoa:

1) Kroz direktnu podršku unapređenju usluga za građane i privredu (tzv. opštinski paketi podrške) određenom broju lokalnih samouprava sa fokusom na sledeće oblasti:

a) Zaštita životne sredine
b) Unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou 
c) Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

Opštinski paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i obezbeđenju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške gradovima i opštinama.

2) Kroz opštu podršku SKGO i svim lokalnim samoupravama da kroz unapređenje javnih politika poboljšaju kapacitate lokalnih vlasti sa fokusom na sledeće oblasti:

a) Zaštita životne sredine
b) Unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou 
c) EU integracije i međunarodna saradnja 
d) Rodna ravnopravnost 
e) Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

f) Razvoj kapaciteta i održivosti SKGO.

Dok se u prvom delu programske aktivnosti fokusiraju na direktnu podršku izabranim lokalnim samoupravama u oblastima zaštite životne sredine, poslovne klime i upravljanja vanrednim situacijama, u ovom drugom delu one služe kao motor za unapređenje svih lokalnih samouprava u Srbiji u prethodno pomenutim oblastima, ali i u evropskim integracijama i rodnoj ravnopravnosti. Ovo treba da bude postignuto kroz: podršku lokalnim vlastima u primeni zakona; obezbeđenje argumenata za aktivnosti SKGO u zastupanju interesa članstva u cilju unapređenja javnih politika i regulative; unapređenje saradnje sa nacionalnim i EU institucijama, kao i kroz podizanje nivoa efikasnosti lokalne administracije kako bi odgovorile potrebama poslovne zajednice i građana.

Program stavlja poseban akcenat na dva međusektorska pitanja: rodnu ravnopravnost i dobru upravu (uključujući transparentnost i antikorupciju), koje treba da budu sastavni deo svih programskih aktivnosti i postignutih rezultata.

Očekuje se da do 2020. godine, zahvaljujući i uticaju ovog programa, lokalne samouprave u Srbiji budu bolje pripremljene za pridruživanje EU, sa poboljšanim uslugama, unapređenim dijalogom sa ključnim akterima i efikasnijom i transparentnijom lokalnom administracijom, koja funkcioniše shodno principima dobre uprave i rodne jednakosti.