ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Podrška lokalnim samoupravama u programskom budžetiranju

  • Štampaj

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije – Program Exchange 5 i Švajcarske konferedacije – SDC projekat Institucionalne podrška SKGO - druga faza.

AKTUELNO – BUDŽETSKI CIKLUS 2018

SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija u periodu od 19. septembra do 24. oktobra 2017. godine organizuje 12 regionalnih obuka za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. Obuke se organizuju u okviru Exchange 5 Programa, koji finansira Evropska unija a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Na obukama predstavljamo unapređenu lista uniformnih programa i programskih aktivnosti JLS čija primena je predviđena tokom budžetskog ciklusa za 2018. godinu, kao i predlog ciljeva i indikatora za programe i programske aktivnosti shodno revidiranoj strukturi programskog budžeta JLS. Učesnicima obuka ukazuje se na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Takođe, na obukama predstavljamo i kroz praktične primere objašnjavamo Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa koje je Ministarstvo finansija donelo u maju 2017. godine i po kome su LS biti obavezne da izveštavaju. Pored toga, kao i u prethodna tri ciklusa programskog budžetiranja, LS će u tekućem budžetskom ciklusu na raspolaganju imati i dodatne pomoćne i instruktivne materijale za izradu odluka o budžetu.

Sve obuke počinju u 10 časova, a okvirni raspored održavanja možete pogledati u ovde .

Prezentacija Analiza budžeta JLS >>>

Prezentacija Programski budžet za 2018 godinu >>>

Prezentacija Praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

 

KONKURS ZA DIREKTNU PODRŠKU LS U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

SKGO je u okviru Programa Exchange 5 objavila poziv za izbor 6 (šest) lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja.

U okviru predmetnog poziva SKGO će u periodu od oktobra 2017. do aprila 2019. godine, pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

  • Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija.
  • Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finansija. Podrška u ovom segmentu budžetskog procesa doprineće adekvatnoj proceni učinka programa i unapređenju programske strukture za naredne budžetske cikluse.

Poziv je bio otvoren u periodu od 18. avgusta do 15. septembra 2017. godine. U toku je ocenjivanje prijava pristiglih po ovom konkursu. Tokom sprovođenja Programa Exchange 5 biće raspisan još jedan konkurs (indikativno krajem 2018. godine) za odabir dodatnih 6 LS za direktnu tehničku podršku.

UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. U okviru svog kontinuiranog angažmana sa lokalnim samoupravama u procesu programskog budžetiranja, SKGO će pružiti i podršku u pogledu primene novog metodološkog dokumenta za praćenje i izveštavanje o učinku programa budući da su obaveze LS u ovom uputstvu posebno apostrofirane. Pozivamo gradove i opštine da se upoznaju sa sadržinom Uputstva i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

 

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces i objavljujemo dokumenta, informacije, primere dobre prakse na lokalu i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Dopis - Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou >>>

Model za plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja >>>

Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godine  >>>

PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO će i u procesu pripreme budžeta za 2017. godinu nastojati da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja možete postaviti na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org

 


Pretraga po tagovima

Nazad