ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Podrška lokalnim samoupravama u programskom budžetiranju

  • Štampaj

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije - Program Exchange 5 i Švajcarske konfederacije - SDC projekat Institucionalne podrška SKGO - druga faza.

AKTUELNO - BUDŽETSKI CIKLUS 2018

SKGO je u saradnji sa Ministarstvom finansija i tokom 2017. godine nastavila sa radom na unapređenju liste uniformnih programa i programskih aktivnosti za jedinice lokalne samouprave. Nakon konsultativnog procesa kroz 5 sektorskih radionica u koji su bili uključeni predstavnici lokalnih samouprava, relevantnih ministarstava i nadležnih institucija i po dogovoru sa Ministarstvom finansija tokom leta 2017. godine definisana je unapređena programska struktura za Odluku o budžetu za 2018. godinu. Broj i raspored programa je ostao isti kao i u prethodnom budžetskom ciklusu (17 programa), dok su glavna prilagođavanja primenjena u pogledu broja i rasporeda programskih aktivnosti kod Programa 1 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, Programa 2 Komunalne delatnosti, Programa 7 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Programa 11 Socijalna i dečija zaštita, Programa 14 Razvoj sporta i omladine, kao i kod Programa 15 Opšte usluge lokalne samouprave. Važno je napomenuti da iako su neke programske aktivnosti brisane iz programske strukture, nisu promenjene šifre preostalih programskih aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta u praćenju rashoda i analize tokom dužeg vremenskog perioda. Sa stanovišta MFIN i SKGO nova uniformna struktura programskog budžeta JLS vodi boljem povezivanju programske i funkcionalne klasifikacije budžeta, što je shodno dosadašnjim analizama uočeno kao posebno problematično u Odlukama o budžetu lokalnih samouprava.

Uniformna struktura programskog budžeta LS za primenu u izradi Odluka o budžetu za 2018. godinu biće formalizovana izmenom Aneksa 5 Uputstva za izradu PB Ministarstva finansija, a istu možete preuzeti i na sledećem linku:

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave >>>

U skladu sa izmenjenom programskom strukturom SKGO je u dogovoru sa Ministarstvom finansija pripremila i prilagođeni predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti kao i listu uniformnih indikatora koje možete preuzeti na sledećem linku:

Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora >>>

Tokom prethodnih budžetskih ciklusa SKGO je nastojala da kroz pripremu smernica i modela dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou pruži podršku svim gradovima i opštinama u procesu izrade programskog budžeta. U tom smislu i ove godine pripremamo set prilagođenih dokumenata čiji cilj je da olakša čitav proces pripreme budžeta lokalnih samouprava za 2018. godinu. Dokumenta možete preuzeti u sekciji koja sledi i koristiti ih u svom daljem radu: 

Obrazac za programski budžet >>>

Obrazac za programski budžet - bez unetih i podešenih elemenata, za samostalno korišćenje i unos (blanko) >>>

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budzeta za 2018 godinu >>>

Primer tabele za izradu Odluke o budžetu grada za 2018. god. >>> 

Ministarstvo finansija Republike Srbije je u aprilu 2017. godine izmenilo Uputstvo za izradu programskog budžeta: 

Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano u aprilu 2017. godine) >>>

Važno je napomenuti da Aneks 5 u dokumentu koji možete preuzeti na ovom linku u trenutku objavljivanja Uputstva nije bio ažuriran, tako da vas upućujemo da u pripremi Odluka o budžetu za 2018. godinu koristite važeću listu uniformnih programa i programskih aktivnosti JLS za Odluku o budžetu za 2018. godinu, koju smo naveli u tekstu iznad. Ažurirano Uputstvo za izradu programskog budžeta/revidirani Aneks 5 - biće istaknuto na internet stranici SKGO po objavljivanju od strane Ministarstva finansija.

UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. Uputstvo za praćenje I izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Ministarstvo finansija je krajem februara 2018. godine dostavilo lokalnim samoupravama obrasce za izveštavanje o učinku programa. Imajući u vidu da su pomenuti obrasci namenjeni izradi izveštaja lokalnih samouprava namenjenih Ministarstvu finansija, a da u praksi kod lokalnih samouprava više budžetskih korisnika može biti zaduženo za jedan program istovremeno, SKGO je razvila obrasce namenjene izradi izveštaja budžetskih korisnika organizacionoj jedinici za finansije LS. Razvijeni obrasci mogu se koristiti za polugodišnji i godišnji izveštaj, a dodata im je i tabela sa podelom odgovornosti za programe, programske aktivnosti i projekte, što dodatno olakšava izradu izveštaja o učinku programa.

Obrasce za izveštavanje o učinku programa možete preuzeti na sledećem linku:
Obrasci za izveštavanje o učinku programa >>> 

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU JLS

U skladu sa preporukom iz Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti Ministarstva finansija,  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu za 2018. godinu i prateće pomoćne dokumente.

U nastavku ovog odeljka možete preuzeti predloženi Model građanskog vodiča kroz odluku o budžetu za 2018. godinu. Materijal se sastoji  od modela Vodiča u Power Point formatu, uputstva za njegovo prilagođavanje u Word formatu i pomoćnog Excel dokumenta za izradu grafičkih prikaza.

Naime, pregledom sajtova/internet prezentacija lokalnih samouprava (LS) konstatujemo da je srazmerno mali broj LS izradio i objavio tzv. građanske budžete, kao i da su to učinile uglavnom one LS koje su u prethodnim godinama već imale neku vrstu direktne projektne podrške za ove namene. Sa druge strane, dobra praksa i principi transparentnosti i otvorenosti budžeta nalažu da bi građanske vodiče kroz odluke o budžetu trebalo da pripremaju sve LS.

Vodič za građane kroz Odluku o budžetu  je dokument koji na jasan i lako razumljiv način objašnjava u koje svrhe se koriste javna budžetska sredstva i ima za cilj da informiše građane i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši. 

Model vodiča koji smo izradili predstavlja samo primer strukture prikazivanja najvažnijih informacija u procesu izrade i usvajanja budžeta kao i raspodele sredstava koje su od interesa za građane i kao takav podložan je promenama i prilagođavanju od strane lokalne samouprave u skladu sa potrebama. U tom smislu, one LS koje su već izradile građanski vodič kroz budžet posebno pohvaljujemo i naglašavamo da se ne očekuje da one vrše prepravke ili izradu novog dokumenta u skladu sa modelom kojim dostavljamo.  

Nadamo se da će Vam predloženi Model biti od koristi, te da ćemo u narednom periodu zajednički postići da sve LS izrađuju ovu vrstu dokumenta, a stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije i pomoć u njegovoj izradi.

Građanski vodič kroz odluku o budžetu GRADA>>>
Građanski vodič kroz Odluku o budžetu OPŠTINE>>>

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces i objavljujemo dokumenta, informacije, primere dobre prakse na lokalu i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja. 

Dopis - Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou >>>

Model za plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja >>>

Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godine  >>>

REGIONALNE OBUKE ZA PODRŠKU JLS U CIKLUSU IZRADE PROGRAMSKOG BUDŽETA ZA 2018. GODINU

U periodu od 19. septembra do 24. oktobra 2017. godine SKGO je u saradnji sa Ministarstvom finansija organizovala 12 regionalnih obuka za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. Obuke su organizovane u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Na obukama je predstavljena izmenjena struktura uniformnih programa i programskih aktivnosti JLS čija primena je predviđena tokom budžetskog ciklusa za 2018. godinu, kao i predlog ciljeva i indikatora za programe i programske aktivnosti shodno revidiranoj strukturi programskog budžeta JLS. Učesnicima obuka ukazano je na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Takođe, na obukama predstavljeno je i kroz praktične primere objašnjeno Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa koje je Ministarstvo finansija donelo u maju 2017. godine i po kome su LS obavezne da izveštavaju.

Tokom obuka korišćeni su materijali koje možete preuzeti na linkovima koji slede: 

Prezentacija Analiza budžeta JLS >>>

Prezentacija Programski budžet za 2018 godinu >>>

Prezentacija Praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Prezentacija rešenja vežbi >>>

Vežba 1 - Koliko poznajemo programski budžet >>> 

Vežba 2 - Obrazloženje učinka >>>

DIREKTNA  PODRŠKA LS U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

Konkurs za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programa Exchange 5 bio je raspisan u periodu od 18. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Tokom naznačenog perioda primljena je ukupno 41 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa Smernicama za konkurs.

Na osnovu odluke Komisije za evaluaciju i selekciju izabrane su sledeće lokalne samouprave: Grad Vršac, Grad Šabac,Grad Niš, Grad Beograd, Opština Veliko Gradište, Grad Požarevac, Grad Novi Sad, Grad Sremska Mitrovica.

Članovi Komisije za evaluaciju i selekciju bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i predstavnici SKGO. Iako je inicijalno bilo planirano da Program Exchange 5 po ovom konkursu podrži šest (6) lokalnih samouprava, zbog velikog interesovanja i zadovoljavajućeg kvaliteta prijava, odlučeno je da se taj broj poveća na osam (8).
Planirano je da tokom 2018. godine u okviru Programa Exchange 5 bude raspisan još jedan Konkurs za podršku LS u planiranju i programskom budžetiranju tokom koga će dodatni broj lokalnih samouprava biti podržan u unapređenju kvaliteta Odluka o budžetu i izveštaja o učincima programa, te njihovom uvezivanju sa ostalim lokalnim planskim dokumentima.

Zahvaljujemo svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju Ministarstvo finansija, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pružaju gradovima i opštinama u oblasti lokalnog strateškog planiranja i programskog budžetiranja.

PITANJA I ODGOVORI

U  cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO je i u procesu pripreme budžeta za 2018. godinu nastojala da pruži odgovore na pitanja i komentare koje smo dobijali od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja I dalje možete postavljati na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org

Najčešće postavljana pitanja JLS tokom budžetskog ciklusa za 2018. godinu 


Pretraga po tagovima

Nazad