Propisima utvrđen okvir za delovanje SKGO kao zastupnika lokalnih vlasti

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 13. uređuje da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja, u skladu s Ustavom i zakonom. Član 89 Zakona o lokalnoj samoupravi se odnosi na pitanje mesta i uloge asocijacije gradova i opština. U skladu sa ovim članom a radi unapređenja razvoja lokalne samouprave, njene zaštite i ostvarivanja zajedničkih interesa, jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoje asocijacije. Takođe, ovaj član uređuje da asocijacije jedinica lokalne samouprave zastupaju interese svog članstva pred državnim organima i to posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za zaštitu, unapređenje i finansiranje lokalne samouprave, kao i drugih propisa od značaja za ostvarivanje poslova jedinice lokalne samouprave. Na samo osnivanje i rad asocijacija jedinica lokalne samouprave primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad udruženja.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

U trećem odeljku Zakona o finansiranju lokalne samouprave (III Obezbeđenje pravičnosti, efikasnosti i otvorenosti sistema finansiranja lokalne samouprave) uređeno je pitanje osnivanja i funkcionisanja Komisije za finansiranje lokalne samouprave.
Ova komisija je osnovana ovim zakonom u cilju obezbeđenja načela pravičnosti, efikasnosti i otvorenosti sistema finansiranja lokalne samouprave i davanja preporuka za njegovo unapređenje. Sastav Komisije čine predsednik i 10 članova. Predsednika i pet članova imenuje Vlada, a pet članova Stalna konferencija gradova i opština od kojih najmanje tri člana moraju biti predstavnici jedinica lokalne samouprave. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo finansija.

U skladu sa zakonom Komisija:

  1. analizira kriterijume i merila za dodelu nenamenskih i funkcionalnih transfera i utvrđivanje njihove visine po jedinicama lokalne samouprave u skladu sa odredbama čl. 37–44. ovog zakona;
  2. analizira programe za dodeljivanje namenskih transfera u užem smislu, uključujući postupke dodeljivanja i kriterijume za izbor; 
  3. prati vertikalnu i horizontalnu ujednačenost sistema, stepen zaduženosti jedinica lokalne samouprave i rezultate izmena sistema finansiranja lokalne samouprave i priprema godišnje izveštaje o tome, najkasnije do 30. maja za prethodnu budžetsku godinu;
  4. priprema predloge za izmenu i poboljšavanje sistema finansiranja lokalne samouprave.

Ono što je bitno istaći jeste da Ministarstvo finansija ima obavezu da dostavlja Komisiji i Stalnoj konferenciji gradova i opština podatke o prihodima i rashodima jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu, najkasnije do 30. aprila tekuće godine. Takođe, nadležna ministarstva i drugi organi i organizacije Republike Srbije i Autonomne pokrajine koji, u skladu sa članom 45. ovog zakona, obezbeđuju transfere lokalnoj samoupravi imaju obavezu da do 30. aprila tekuće godine dostave Ministarstvu finansija i Komisiji podatke o svim transferima lokalnoj samoupravi, po nameni transfera i po jedinicama lokalne samouprave.

Zakon o regionalnom razvoju

Zakonom o regionalnom razvoju definisano je osnivanja Nacionalnog saveta za regionalni razvoj radi obezbeđivanja i unapređivanja regionalnog razvoja u Republici Srbiji. Član 25 ovog zakona definiše da su članovi ovog Nacionalnog saveta: ministri nadležni za nacionalni investicioni plan, finansije, životnu sredinu i poslove prostornog planiranja, infrastrukturu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, rad i socijalnu politiku i Kosovo i Metohiju koji je i predstavnik regiona Kosovo i Metohija i još dva predstavnika iz regiona Kosovo i Metohija; gradonačelnik grada Beograda koji je i predstavnik Beogradskog regiona i još dva predstavnika iz Beogradskog regiona; predsednik Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine koji je i predstavnik regiona Vojvodina i još dva predstavnika iz regiona Vojvodina; četiri predstavnika iz regiona Šumadija i Zapadna Srbija; tri predstavnika iz regiona Južna i Istočna Srbija; državni sekretar u Ministarstvu zadužen za regionalni razvoj; direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj; direktor Kancelarije za evropske integracije; predsednik Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalni IPA Koordinator. ”

Odluka o Nacionalnom savetu za decentralizaciju

preuzmi dokument >>>