Savetovanja i seminari

Savetodavni centar Stalne konferencije gradova i opština Na sastanku Mreže lokalnih poverenika SKGO održanog u periodu od 07 - 11. februara 2011. godine, predstavljena je ideja o održavanju seminara, stručnih i drugih skupova u organizaciji Savetodavnog centra SKGO a koje bi zainteresovani gradovi, opštine - članice SKGO, javna preduzeća i ustanove finansirale iz sopstvenih sredstava. Jednoglasno je zaključeno da takva savetovanja i seminari treba da budu usko stručni i sa najaktuelnijim temama sa kojima predstavnici lokalnih vlasti a posebno najviši funkcioneri nisu do sada imali dovoljno iskustva u radu. Konstatovano je da je pred Savetodavnim centrom težak zadatak podizanja svesti donosilaca odluka u opštini/gradu o značaju samofinansirajućih savetovanja i seminara.

Prvi takav skup - savetovanje uspešno je održano u tri regionalna centra: Užice/Zlatibor 26. maja, Niš 01. juna i Beograd 14. juna i to na temu „Uspostavljanje i razvoj interne finansijske kontrole". Ukupan broj učesnika prvog pilot savetovanja Savetodavnog centra SKGO je 53 a ukupan broj članica SKGO koje su učestvovale na prvom pilot savetovanju Savetodavnog centra SKGO je 34.

Drugo, dvodnevno savetovanje na temu izrade budžeta za 2012 godinu, održano je 12. i 13. septembra je u Beogradu. Skupu je prisustvovalo  nešto više od 90 učesnika iz preko 50 različitih gradova i opština, mahom načelnika budžeta i finansija gradova i opština i javnih preduzeća čiji je osnivač grad odnosno opština. Proizvod skupa je budući Model uputstva za izradu budžeta kao i Model pozivnog pisma gradonačelnika/predsednika opštine građanima u izradi budžeta. Oba ova dokumenta spadaju u obavezu zemljama koje su u procesu pristupanja EU.

U planu Savetodavnog centra je da početkom sledeće godine organizuje savetovanje/ seminar na temu marketinga/PR u uslovima predizborne kampanje, gde bi ciljna grupa učesnika bili zaposleni u gradskim/opštinskim upravama zaduženi za odnose sa javnošću. Druga tema koju Savetodavni centar ima u planu da predstavi članicama SKGO u sledećoj godini, bio bi državni Protokol na nivou lokalnih samouprava. Naime, članice SKGO su u poslednje vreme pokazale veliki interes za ovom temom. Cilj je da se doprinese obučavanju zaposlenih u gradovima i opštinama na ovu temu što doprinosi boljem imidžu Republike Srbije u Evropi i svetu i proizvede korisna publikacija, npr. Uvod u protokol za LS, Vodič i osnove protokola, Diplomatija na lokalnom nivou ili sl. koja će biti finansirana iz profita savetovanja i biti dostupna svim članicama za simboličan novčani iznos. Na kraju, tema koja će u narednom periodu da bude interesantna članstvu je Budžetsko planiranje koja postaje sve aktuelnija tema u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.