Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

DSCF0039.JPG

 

Okrugli sto - javna rasprava o Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama održan je 4. novembra 2011. godine u prostorijama Privredne komore Beograda. Skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO", koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Cilj skupa je bio da predstavnici gradova i opština daju svoje mišljenje na predloženi dokument, kao i da se upoznaju sa dosadašnjom primenom JPP u Hrvatskoj i Srbiji.

U uvodnom delu učesnicima skupa obratili su se Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, i Ivana Zeljković, generalna sekretarka Privredne komore Beograda.

Ispred Centra za JPP Zagreb govorio je dr Saša Marenjak, koji ima veliko iskustvo u primeni ovakvog modela saradnje. Ukazao je na prednosti i nedostatke JPP, na razlike između tradicionalnog načina ugovaranja radova i ugovornih karakteristika JPP/PFI-a, i predstavio detaljnije savremeni način ustupanja radova kroz PFI model. Isto tako, istakao je da prema Eurostatu JPP projekti mogu biti klasifikovani  kao imovina koja nije javna i prema tome ne treba biti prikazana u bilansu javnog sektora ukoliko su ispunjeni uslovi da privatni partner nosi rizik izgradnje i da privatni partner nosi  jedan od rizika raspoloživosti ili potražnje. Ukazao je na rizike koji se prenose na privatni sektor kroz PFI ugovor, na zadržane rizike javnog sektora, kako se upravlja rizicima i kako se alociraju isti, kao i koristi od alokacije rizika. Predstavljena je i metodologija obračuna troškova održavanja i upotrebe u ukupnim životnim troškovima građevine.

Ispred Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja učesnicima skupa obratio se Nenad Ilić, koji je učestvovao u kreiranju novog Predloga zakona o JPP i koncesijama. Predlog zakona je utvrđen od strane Vlade 13. oktobra i upućen Narodnoj skupštini. Razlog izrade novog zakona su slabosti koje je pokazao važeći Zakon o koncesijama, kako u sprovođenju koncesionih projekata, tako i u nemogućnosti da se pruži sigurnost privatnom kapitalu da će uspeti da povrati svoje investicije i ostvari profit. Gospodin Ilić je prezentovao bitne elemente JPP, vrste i primere JPP, koncesije, kao i pokretanje postupka za JPP bez i sa elementima koncesije. Predstavljena je vrsta postupaka dodele javnog ugovora, tretiranje samoinicijalnih predloga zainteresovanih strana, ali i raspodelu obaveza i odgovornosti u zavisnosti od konkretnog projekta, gde javni partner preuzima obavezu određivanje opšteg modela sprovođenja projekta JPP, ocenjivanje ponuda privatnih partnera, davanje podrške u sprovođenju projekta i praćenje sprovođenja projekta i ugovornih obaveza privatnog partnera. Predlogom zakona je predviđeno da institucionalni okvir za JPP predstavlja Komisija za javno-privatna partnerstva.