Modeli akata

Unapređeni modeli Odluke o obrazovanju i Poslovnika Saveta za zdravlje
http://www.skgo.org//pages/display/397

Modeli odluka za bolju primenu Zakona o ulaganjima
http://www.skgo.org//reports/details/1853

Vodič za lokalne samouprave „Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite"
http://www.skgo.org//reports/details/1924

Priručnik i modeli pravilnika o finansiranju programa sporta i kategorizaciji sportskih organizacija
http://www.skgo.org//reports/details/1899

Primena Zakona o zaposlenima u AP i JLS
http://www.skgo.org//pages/display/400

Model pravilnika o bezbednosti IKT sistema
http://www.skgo.org/reports/details/1931

Modeli Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i nacrt kadrovskog plana u gradskoj i opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama
http://www.skgo.org/reports/1882

Modeli odluka za bolju primenu Zakona o ulaganjima
http://www.skgo.org/reports/1853

Predlozi za rešavanje statusa direkcija
http://www.skgo.org/reports/1827

Modeli odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima
http://www.skgo.org/reports/1825

Inspekcijski nadzor na lokalu - Modeli kontrolnih lista za inspekcije
http://www.skgo.org/reports/1752

Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora sa pratećim propisima i modelima akata
http://www.skgo.org/reports/1751