Centar za obuku

Centar za obuku SKGO formiran je 2007. godine u okviru Sektora za usluge članstvu.

Na godišnjem nivou Centar za obuku realizuje preko 80 obuka za lokalnu samoupravu, uključujući i elektronske obuke.

Rešenjem/akreditacijom izdatom od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 151-00-23/2017-13/22 od 22.12.2017. godine Stalna konferencija gradova i opština postaje akreditovani realizator stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS.


Misija Centra za obuku

Misija Centra za obuku SKGO je  uspostavljanje održivog sistema stručnog usavršavanja na lokalnom nivou i pružanje usluga stručnog usavršavanja koje  doprinose razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.


U Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS navodi se da je „jedan od osnovnih izazova u sprovođenju decentralizacije, prema Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji, postojanje odgovarajućeg nivoa osposobljenosti organa lokalne samouprave da samostalno preuzimaju vršenje novih nadležnosti. To, pored ostalog, podrazumeva i kadrovsku osposobljenost organa lokalne samouprave, odnosno postojanje potrebnih znanja i veština zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave“. Stoga je potrebno „...…obezbediti odgovarajuće mehanizme kojima će predstavnici lokalne samouprave direktno i/ili preko asocijacije gradova i opština, biti u mogućnosti da, u saradnji sa Vladom i drugim državnim organima, koordinirano razvijaju svoje kapacitete na duži period. Primena principa profesionalizacije u praksi znači stvaranje kompetentne i dobro obučene uprave. Za ostvarivanje ovog principa potrebno je obezbediti, pored ostalog, i permanentno stručno usavršavanje….” ٭ ٭(Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS, strana 1)


Glavni prioriteti Centra za obuku

 • Podrška implementaciji Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i Zakona o zaposlenima u AP i JLS, gde oblast stručnog usavršavanja dobija neophodno mesto i značaj i na lokalnom nivou.
 • Jačanje i izgradnja kapaciteta lokalne samouprave putem obuka
 • Rad na procenama i istraživanjima na lokalnom nivou radi kvalitetnog praćenja promena i efikasnog odgovora na potrebe za stručnim usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji
 • Razvoj održive i efikasne komunikacione mreže i uspostavljanje okvira za razmenu informacija izmedu centralnih i lokalnih institucija, uključujući donatore i druge zainteresovane strane, a u cilju uspostavljanja kvalitetnijeg sistema stručnog usavršavanja predstavnika lokalne samouprave
 • Učešće u radu Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS i saradnja sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu u radu sa lokalnom samoupravom
 • Realizacija inicijativa vezanih za stručno usavršavanje koje podržavaju donatorske organizacije
 • Jačanje i razvoj kapaciteta Centra za obuku u oblasti unapređenja kvaliteta obuka, materijala za obuku i realizatora obuka

 

Programi obuka  

 • Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi
 • Stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi
 • Razvijanje veština poslovne komunikacije zaposlenih u opštinskoj upravi
 • Opštinski marketing
 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Saradnja javnog i privrednog sektora kroz poslovne savete
 • Promocija investicija i unapredjenje komunikacije sa poslovnom zajednicom
 • Javno privatno partnerstva
 • Priprema opštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata
 • Urbanizam i prostorno planiranje
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi
 • Javne nabavke u lokalnoj samoupravi
 • Upravljanje imovinom u lokalnoj samoupravi
 • Programsko budžetiranje
 • Razumevanje institucija EU i procesa priključivanja EU
 • Priprema predloga projekata u skladu sa procedurama EU
 • Pristupanje Srbije EU - pristupni pregovori i razvojna pomoć kroz EU fondove
 • Uloga lokalnih samouprava u zaštiti životne sredine
 • Strateško planiranje javnog zdravlja na lokalnom nivou
 • Lokalni izbori - dosledna primena izbornog prava
 • Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa JLS

Od 2014. godine u okviru Centra za obuku uspostavljena je platforma za elektronske obuke http://elearning.skgo.org/

Od tada je realizovano 10 eObuka na sledeće teme koje je uspešno pohađalo nekoliko hiljada polaznika:

 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Decentralizacija i sistem lokalne samouprave u Srbiji
 • Dobra uprava i rodna ravnopravnost
 • Finansijsko upravljanje I kontrola na lokalnom nivou
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi
 • Azil i migracije
 • Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja
 • Dobro upravljanje u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi

Navedene obuke mogu biti prilagođene različitim ciljnim grupama ili kombinovane u višednevne obuke, a materijali mogu biti iskorišćeni kao osnova za dalji rad kako bi se odgovorilo na posebne potrebe i zahteve učesnika.

Obuke realizuju treneri/eksperti sa višegodišnjim iskustvom u radu sa lokalnom samoupravom. Bazu trenera i eksperata Centra za obuku trenutno čini preko 40 stručnjaka za različite oblasti funkcionisanja lokalnih samouprava.

Pored navedenih obuka u okviru realizacije mnogobrojnih projekata sa lokalnim i međunarodnim partnerima i donatorskim organizacijama Centar za obuku SKGO učestvuje u realizaciji obuka i iz drugih oblasti od značaja za uspešno funkcionisanje lokalne samouprave.

Takođe smo otvoreni za razne druge inicijative i ideje u vezi sa novim programima obuka.

Za više informacija kliknite na naslov obuke ili kontaktirajte Centar za obuku SKGO telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskom poštom na centarzaobuku@skgo.org


Tim Centra za obuku:

Koordinatorka za programe
Nina Nikolić

Koordinatorka za programe
Jelena Mihjalović Tanasijević