Formulisanje politike i stavova SKGO

U cilju određenja politike organizacije, SKGO radi na definisanju osnovnih i najvažnijih oblasti od interesa za lokalnu samoupravu, kao i na formulisanju politike asocijacije u datim prioritetnim oblastima. Ključni prioriteti i konkretno delovanje SKGO u oblasti zastupanja, planirane aktivnosti i rezultati definisani su prvenstveno odlukama Predsedništva i odbora SKGO, dok je generalna politika SKGO u oblasti zastupanja utvrđena u strateškim, programskim dokumentima i platformama u oblasti zastupanja koje usvaja Skupština SKGO.

Sektorske politike, stavovi, inicijative i predlozi asocijacije formulišu se kroz aktivnosti Predsedništva i resornih odbora SKGO, a uz podršku koju SKGO pruža i ostvaruje kroz projekte, savetovanja, saradnju sa svojim partnerima, kroz konsultovanje i istraživanje potreba članica i prikupljanje njihovih predloga i inicijativa. U okviru odbora SKGO osnivaju se i deluju radne grupe (stalne i ad hoc) koje se bave usko-specifičnim pitanjima i problemima u okviru oblasti koju obrađuje sektorski odbor ili Predsedništvo SKGO. Prilikom formulisanja stavova i interesa članica, koriste se i iskustva koje SKGO generiše svojim delovanjem, posebno kroz ostvarivanje projekata u cilju unapređenja kapaciteta lokalnih vlasti. SKGO u cilju formulisanja jasne i dobre politike radi na izradi analiza i studija koji stvaraju osnov za formulisanje stavova i aktivnosti u cilju unapređenja položaja gradova i opština. Konačno, u cilju formulisanja politike i stavova, SKGO putem sopstvenih kapaciteta i saradnje sa relevantnim državnim i drugim institucijama i partnerima redovno prati primenu relevantnih propisa.