Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Delokrug i članovi >>>


 

Prva (konstitutivna) sednica Odbora

Datum održavanja sednice: 27. april 2012. gоdinе

Pregled sadržaja sednice:

Prva sednica Odbora SKGO za evropske integracije i međunarodnu saradnju održana je 27. aprila 2012. godine u Beogradu, skupom je predsedavala Mirjana Božidarević, predsednica opštine Stari Grad.

Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Odbora, a za zamenika predsednika Odbora izabran je Milenko Filipović, predsednik opštine Sremski Karlovci. Članovi Odbora su usvojili i Plan rada Odbora za 2012. Godinu, tako da će se Odbor u narednom periodu fokusirati na inicijative iI predloge za unapređenje pozicije i kapaciteta lokalne samouprave i SKGO u procesu evropskih integracija i međunarodne saradnje, na razvoj saradnje sa nacionalnim institucijama zaduženim za pitanja evropskih integracija i zastupanje interesa lokalne samouprave u ovom procesu. Takođe, Odbor će učestvovati u procesu skrininga na lokalnom nivou, zatim zastupanju interesa lokalnih vlasti i SKGO na regionalnom, međunarodnom, evropskom i globalnom nivou, a iniciraće i učešće na međunarodnim skupovima i organizovanje sastanaka međunarodnih organizacija u našoj zemlji. Posebna pažnja Odbora biće usmerena na fondove EU, zatim obuke u oblasti evropskih integracija, ali i na uspostavljanje veza sa asocijacima lokalnih vlasti iz Evrope, kao i uspostavljanje partnerstava kroz procese bratimljenja lokalnih vlasti i ostvarivanje zajedničkih projekata.

Na sednici je predstavljena publikacija „Lokalna samouprava na putu evropskih integracija" koju je SKGO pripremila u saradnji sa češkim partnerima, kao i novi program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija" koji SKGO sprovodi uz podrsku Švedske agencije za razvoj i Asocijacije opština Švedske. U poslednjem delu sednice, predstavljena je Preporuka Predsedništva SKGO o potpisivanju Istanbulskog konsenzusa o vodi, zatim Informacija o programu EU „Evropa za građane i građanke", Informacija o Službi SKGO za evropske integracije i međunarodnu saradnju, pregled međunarodne saradnje SKGO i pregled međunarodnih skupova do kraja 2012. godine.Pogledajte arhivu aktivnosti 2010-2011. godine >>>