Zdravlje, socijalna zaštita i rodna ravnopravnost

Najvažniji propisi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite su Ustav Republike Srbije, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji omogućavaju lokalnim vlastima da iniciraju planiranje u lokalnoj zajednici, identifikuju potrebe lokalnog stanovništva za uslugama socijalne zaštite, kao i da pokrenu međusektorska partnerstva i inicijative svih socijalnih aktera u zajednici kao i inovacije koje će doprineti većem stepenu društvene uključenosti grupa i pojedinaca u potrebi ili riziku da sebi i svojoj porodici obezbede socijalnu zaštitu.

Pod efikasnom i dobro usmerenom socijalnom zaštitom podrazumevamo skup mera i programa koje sprovode JLS a kojima se umanjuju posledice socioekonomskih rizika, kao što su bolest, nezaposlenost, starost, socijalna isključenost ili invaliditet. SKGO ulaže napore da mere i aktivnosti koje lokalni nivo vlasti definiše, a u koje spadaju različita materijalna davanja i usluge budu koncipirani tako da omogućavaju razvoj socijalne zaštite zasnovane na poštovanju zagarantovanih prava i smanjenju nejednakosti u lokalnim zajednicama. SKGO podržava sve gradove i opštine u unapređenju njihovih praksi koje za cilj imaju aktivnosti pružanja podrške i pomoći građanima i njihovim porodicama radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika, nepovoljnih životnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan život u zajednici. SKGO nastoji da kroz razvoj modela lokalnih akata i vodiča/priručnika u ovoj oblasti, doprinese standardizaciji prakse koja na adekvatan način odgovara na potrebe lokalnih zajednica prilikom kreiranja lokalnih socijalnih politika, njihovoj primeni i praćenju.

U narednom periodu, SKGO će zastupati interese lokalnih samouprava i zagovarati kontinuirano unapređenje relevantnih nacionalnih politika i zakona u oblasti socijalne zaštite u okviru izrade nove Nacionalne strategije za socijalnu zaštitu i Zakona o socijalnoj zaštiti. Podrška LS u izgradnji kapaciteta za planiranje i strateško upravljanje dostupnom, kvalitetnom i efikasnom socijalnom zaštitom biće pružena kroz regionalne radionice predstavljanjem SKGO Vodiča za planiranje, upravljanje i izveštavanje u oblasti lokalne politike socijalne zaštite. Posebnu pažnju SKGO namerava da usmeri na predstavljanje novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, i pripremom Priručnika za njegovu primenu.