ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Razumevanje institucija EU i procesa priključivanja EU

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Povećanje informisanosti zaposlenih u opštinama o ideji, istorijatu i institucijama EU, kao i pozicijom Srbije na putu evropskih integracija
 • Upoznavanje učesnika sa ulogom lokalnih vlasti u zemljama EU
 • Povećanje informisanosti učesnika o postojećim evropskim fondovima koji opštinama u Srbiji stoje na raspolaganju, kao i o značaju izgradnje partnerstava u tom procesu
 • Podizanje svesti o važnosti jačanja postojećih kapaciteta u okviru opština u cilju adekvatne pripreme za proces pridruživanja EU kroz prepoznavanje mesta i uloge lokalne samouprave u tom procesu.

CILJNA GRUPA


Predstavnici lokalnih vlasti u Srbiji

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Prema analizama i iskustvu u radu sa opštinama, došli smo do saznanja da predstavnici lokalnih vlasti uglavnom nemaju dovoljno znanja o Evropskoj uniji, njenim institucijama i mehanizmima funkcionisanja, kao i da su nedovoljno upoznati sa odnosima između Evropske unije i Srbije u pretpristupnom procesu. Takođe, korišćenje raspoloživih fondova koji služe kao podsticaj ekonomskom razvoju uglavnom je sporadično i delimično, a njihova realizacija se odvija na inicijativu iz inostranstva. Posledice se ogledaju u nedovoljnosti i nepostojanju održivih rezultata realizacije projekata i vidljivog uticaja na lokalnu zajednicu.

Takođe, lokalne vlasti nisu dovoljno upoznate sa standardima Evropske unije; to utiče na neadekvatan razvoj i primenu sektorskih strategija i politika, posebno u oblasti zaštite životne sredine, javnih finansija, zakona o konkurenciji, zaštiti potrošača, javnih nabavki i radu komunalnih preduzeća. Lokalne vlasti u zemljama EU imaju važnu ulogu u navedenim oblastima i poznavanje regulative je od presudnog značaja.

Iz svega navedenog zaključili smo da bi prvi korak ka prevazilaženju navedenih prepreka bio upoznavanje predstavnika opština sa načinom funkcionisanja EU, sa procesom evropske integracije naše zemlje, kao i sa svim mogućnostima koje su i koje će biti kroz proces priključenja i buduće članstvo dostupne opštinama u Srbiji.

Do kraja obuke učesnici će:

 • Razumeti način funkcionisanja EU, kao i proces stabilizacije i pridruživanja i trenutnu poziciju Srbije u njemu
 • Prepoznati značaj uloge lokalnih samouprava u zemljama EU
 • Biti upoznati sa fondovima koji opštinama stoje na raspolaganju u okviru pretpristupnog procesa
 • Prepoznati potrebu za formiranjem tima u okviru opštine koji će raditi na predlozima projekata koje finansira EU

Trajanje obuke: 3 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • EU – istorijat i institucije
 • Srbija i EU u procesu evropskih integracija

Drugi dan

 • Regionalna politika EU
 • Saradnja lokalnih vlasti sa institucijama EU – primeri dobre prakse iz zemalja EU i analiza postojeće saradnje u Srbiji
 • Usaglašavanje sa standardima EU na lokalnom nivou

Treći dan

 • Instrumenti za pružanje finansijske podrške razvoju na lokalnom nivou
 • Pretpristupni fondovi (IPA)
 • Značaj uspostavljanja partnerstava sa drugim opštinama / jačanja postojećih kapaciteta unutar svoje opštine za dolaženje do finansijskih sredstava koje nudi EU
Nazad