ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Uloga lokalnih samouprava u zaštiti životne sredine

 • Štampaj

CILJ OBUKE 

Cilj obuke je da se ojačaju administrativni kapaciteti za sprovođenje novih zakona iz oblasti zaštite životne sredine, odn. da se stvore uslovi za efikasno i kvalitetno planiranje i sprovođenje mera, kao i efikasan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.

CILJNA GRUPA

Ciljna grupa ove obuke su donosioci odluka u opštinskoj/gradskoj upravi (predsednici opština, gradonačelnici odn. njihovi zamenici, načelnici gradskih, tj. opštinskih uprava i rukovodioci pojedinih odseka ili službi), kao oni koji su najodgovorniji za organizaciju i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, kao i izvršioci poslova iz oblasti zaštite životne sredine (inspektori, zaposleni na izdavanju dozvola, zaposleni na poslovima zastite zivotne sredine).

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Organizacija jedinica za vršenje poslova iz oblasti zaštite životne sredine u opštinama/gradovima nije sprovedena na adekvatan način, nije ista za sve opštine/gradove, a ponegde uopšte i nema zaposlenih na ovoj vrsti poslova, ili kadrovi nisu odgovarajući itd.

Iako su do sada održan izvestan broj obuka u oblasti životne sredine, administrativni kapaciteti nisu dovoljno izgrađeni za sprovođenje propisa iz ove oblasti.

Pored toga, Vlada Republike Srbije je u maju 2009. godine usvojila set novih zakona, tzv. ,,zeleni paket’’, koji su (pored postojeća četiri zakona usvojena 2004. godine), usklađeni sa zakonima Evropske unije. Budući da gradska, tj. opštinska uprava, pored ostalih dužnosti, obavlja i poslove izvršavanja zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine, a da se broj i obim ovih nadležnosti povećao usvajanjem novih zakona, neophodno je ojačati kapacitete u opštinama/gradovima kroz dodatna znanja o sprovođenju novih zakona.

Ova obuka nastoji da kroz podizanje svesti o važnosti zaštite životne sredine i sprovođenja zakona iz ove oblasti, obezbedi pomoć u procesu jačanja administrativnih kapaciteta, kako donosilaca odluka, kao onih koji mogu da utiču na organizacione i kadrovske promene u okviru svojih opština/gradova (odgovarajuća organizacija opština/gradova u oblasti životne sredine, dovoljan broj zaposlenih, zaposleni sa odgovarajućim obrazovanjem i sl.), odn. na uspešno sprovođenje zakona poverenih lokalnoj samoupravi, tako i na izvršioce poslova, čiji će nivo znanja o novousvojenim zakonima kroz teoriju i praksu (sa aspekta nadležnosti lokalne samouprave) biti značajno unapređen.

Po završetku obuke učesnici će:

 • Razumeti značaj organizacije i potrebe zapošljavanja odgovarajućih kadrova u oblasti životne sredine u lokalnoj samoupravi
 • Dobiti osnovne informacije o novousvojenim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine
 • Biti upoznati sa Preporukom o minimalnim kriterijumima u radu inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i sa značajem usaglašavanja rada inspekcije na svim nivoima 
 • Steći veštine popunjavanja Direktive/Instrukcije, sa planiranjem inspekcijskog nadzora 
 • Proširiti svoja znanja o upravljanju komunalnim otpadom i/ili posebnim tokovima otpada u lokalnoj samoupravi 
 • Biti upoznati sa Lokalnim i Regionalnim planovima upravljanja otpadom
 • Biti upoznati sa potencijalnim mogućnostima finansiranja nadležmosti ( domaći i EU fondovi)

TEME U OKVIRU OBUKE

Prvi dan

 • Pregled važećih zakona u RS iz oblasti ZŽS sa aspekta nadležnosti lokalne samouprave
 • Primena preporuke o minimalnim kriterijumima u radu inspekcije za zaštitu životne sredine
 • Direktiva i Instrukcija o obavezi planiranja i izveštavanja inspekcije za ZŽS
 • Primena Zakona o upravljanju otpadom

Drugi dan

 • Planovi upravljanja otpadom – Regionalni planovi
 • Planovi upravljanja otpadom – Lokalni planovi
 • Zakon o zaštiti vazduha i dozvole
 • Mogućnost finansiranja nadležnosti ( domaći fondovi i EU fondovi)

Termini

Lokacija Datum Vreme
Hotel Panorama Lux, Svetolika Rankovića 51, Niš2010-06-1510 - 17 hours
Hotel Panorama Lux, Svetolika Rankovića 51, Niš2010-06-1610 - 17 hours
Hotel „Kragujevac“2010-05-2710 - 17 hours
Hotel „Kragujevac“2010-05-2810 - 17 hours
Nazad