ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Participativno budžetiranje

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Unapređenje svesti o značaju učešća građana u procesu  planiranja i izrade budžeta
 • Upoznavanje učesnika sa ključnim elementima komunikacije sa građanima i njihove motivacije
 • Upoznavanje učesnika sa modelima učešća građana i tehnikama upravljanja procesom kako bi se ostvarili što bolji rezultati
 • Podsticanje timskog rada, saradnje, razmene iskustava i informacija unutar opštine i umrežavanja učesnika/ca iz različitih opština

CILJNA GRUPA

Obuka je namenjena službenicima lokalnih samouprava koji su zaduženi za planiranje i izradu budžeta, odnose sa javnošću i komunikaciju/saradnju sa organizacijama civilnog društva.

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Proces planiranja, izrade i usvajanja budžeta je od velike važnosti za funkcionisanje lokalne samouprave a neposredno se odražava i na kvalitet života graðana u zajednici. Praksa pokazuje da učešće građana u procesu planiranja i izrade budžeta značajano doprinosi unapređenju budžetskih politika i efikasnijem i efektivnijem trošenju sredstava. Na žalost, i pored obaveza predviđenih pozitivno pravnim propisima, u Srbiji učešće građana u budžetskom procesu nije zastupljeno u potrebnoj meri. Naš cilj je da kroz program obuke baziran na teorijskom znanju ali i praktičnom iskustvu pomognemo predstavnicima lokalnih samouprava da u svojim sredinama unaprede učešće građana u procesu planiranja i izrade budžeta.

DO KRAJA OBUKE UČESNICI ĆE:

 • upoznati prednosti uključivanja građana u proces donošenja odluka, obavezujući pravni okviro i standarde u EU i drugim državama
 • steći uvid u različite tehnike uključivanja građana u proces odlučivanja
 • unaprediti znanje o ulozi, ovlašćenjima i mogućnostima JLS koje proizilaze iz tekućih politika decentralizacije i podsticanja regionalnog razvoja u RS
 • razvijati veštinu planiranja i pripreme javnog događaja - lokalni budžetski forum i druge aktivnosti upoznavanja građana

Trajanje obuke: 2 dana:

TEME U OKVIRU OBUKE:

Prvi dan:

 • Značaj učešća građana u procesu planiranja i donošenja budžeta
 • Kako motivisati građane da učestvuju u procesu?
 • Modeli participacije

Drugi dan:

 • Identifikacija socio-ekonomskih zajednica
 • Definisanje prioriteta budžetskih politika na osnovu prepoznatih potreba / donošenje odluka na bazi činjenica
 • Organizacija lokalnih budžetskih foruma i aktivnosti upoznavanja građana

Termini

Lokacija Datum Vreme
TEST2012-11-099 - 10 hours
Niš, u sali hotela 2012-09-26 - hours
Niš, u sali hotela 2012-09-27 - hours
Sala opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1.2012-09-20 - hours
Sala opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1.2012-09-21 - hours
Nazad