ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Javno privatno partnerstvo

  • Štampaj

Koncept javno privatnog partnerstva predstavlja relativnu novinu u ekonomskoj, političkoj i pravnoj svakodnevici Republike Srbije. Kompleksnost ostvarivanja ovakvog vida saradnje između javnog i privatnog sektora, izazovi, otvorena pitanja i pravci njihovog rešavanja zahtevaju novi pristup, znanja i metodologiju u oceni mogućnosti za realizaciju projekata po modelu JPP-a.

Po završetku obuke učesnici će dobiti osnovne informacije o pojmu, ekonomskim načelima, pravnom okviru, modalitetima i rizicima javno-privatnog partnerstva; biće upoznati sa ekonomskim i pravnim principima na kojima se zasnivaju JPP, uz ilustraciju na konkretnim primerima kao i sa prezentacijom detaljne mape puta koju bi u pripremi i implementaciji projekta javno-privatnog partnerstva javni partner morao proći.
Takođe, steći će veštine da prepoznaju ključne elemente potencijalnog JPP projekta, imajući u vidu konkretne socijalne, političke, ekonomske i druge potrebe lokalne samouprave kojoj pripadaju.

Ciljna grupa obuke su relevantni predstavnici lokalnih samouprava - gradonačelnici, predsednici opština i njihovi zamenici, načelnici uprava i rukovodioci pojedinih odseka ili službi: za imovinu, za planiranje i izgradnju, za komunalne delatnosti i slièno, kao i predstavnici javnih preduzeća, rukovodioci specijalizovanih agencija i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

Termini

Lokacija Datum Vreme
Hotel "Aleksandar", Čajkina 7, Vrnjačka Banja2013-05-309 - 17 hours
Hotel "Aleksandar", Čajkina 7, Vrnjačka Banja2013-05-319 - 17 hours
Kulturni centar, Gospodar Jevremova 12, Šabac 2013-04-259 - 17 hours
Kulturni centar, Gospodar Jevremova 12, Šabac 2013-04-269 - 17 hours
Kanjiža2013-03-279 - 17 hours
Kanjiža2013-03-289 - 17 hours
Niš2013-02-289 - 17 hours
Niš2013-03-019 - 17 hours
Kragujevac, hotel 2013-01-319 - 17 hours
Kragujevac, hotel 2013-02-019 - 17 hours
Nazad