ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija

  • Štampaj

OPIS

Cilj obuke:
Proširenje znanja i upoznavanje uèesnika sa zakonskim odredbama i modelima akata koje jedinice lokalne samouprave izrađuju i donose u postupku izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Ciljna grupa
Predstavnici jedinica lokalnih samouprava (zaposleni u nadležnom oragnu lokalne samouprave obrazovanom za oblast poljoprivrede) koji uèestvuju u postupku izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i članovi Komisija:
·    za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;
·    za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
·    za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

Opis potreba i razloga za obuku
Odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisane su brojne nadležnosti, tj. poslovi koji su povereni jedinici lokalne samouprave u oblasti zaštite, ureðenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Međutim, ovim zakonom nije jasno definisan način i postupak izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, ureðenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Uočene dileme i nastale nedoumice u praktičnoj primeni ovog zakona, kao brojnost akata koje jedinice lokalne samouprave treba da donesu u postupku izrade i realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta uslovile su da se zaposlenim u nadležnim organima jedinica lokalne samouprave obrazovanim u oblasti poljoprivrede i svim koji su uključeni u postupak izrade i realizacije ovog programa, ukaže na uobičajene probleme u izradi tog programa, pojasni i olakša postupak izrade i realizacije ovog programa i ponude adekvatna rešenja.

Trajanje obuke: 1 dan

Teme u okviru obuke

Obrazovanje Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Raspisivanje javnog poziva za ostavrivanje prava prečeg zakupa i za davanje na korišćenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Prijem i obrada prispele dokumentacije za ostvarivanje prava prečeg zakupa i za davanje na korišćenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Donošenje Odluke o određivanju nadležnog oragana za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Obrazovanje Komisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini- određivanje cene zakupa
Obrazovanje Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Sprovođenje postupka davanja na korišćenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Termini

Lokacija Datum Vreme
Subotica2014-01-219 - 15 hours
Požarevac, sala restorana Konak, Draze Markovica 62013-12-239 - 17 hours
Nazad