ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa procedurama Evropske unije

 • Štampaj

CILJ OBUKE

 • Unapređenje razumevanja pojmova projektni ciklus i upravljanje
 • Povećanje nivoa znanja o upravljanju projektnim ciklusom u skladu sa procedurama EU
 • Razvijanje osnovnih veština upravljanja projektnim ciklusom

CILJNA GRUPA


Zaposleni u opštinskoj upravi – rukovodioci i ostali zaposleni

OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU


Lokalne samouprave sve češće pronalaze način za obezbeđivanje sredstava za razvoj kroz finansiranje projekata. Opštine u Srbiji u proseku već imaju dosta iskustva u podnošenju projekata, međutim konkursi na koje opštine najčešće apliciraju su konkursi koje su raspisala ministarstva i čiji su aplikacioni formulari prilično jednostavni za popunjavanje. Problem nastaje kada treba konkurisati za sredstva iz EU fondova, jer su prijavni formulari znatno komplikovaniji i zahtevniji. Zbog nedovoljnih kapaciteta zaposlenih u opštinama da apliciraju za EU grantove, dostupna sredstva nisu u potpunosti iskorišćena. Neke opštine čak angažuju eksterne saradnike koji će za njihove potrebe popuniti formulare, ali time opština ne dobija ništa na jačanju sopstvenih kapaciteta niti projekat oseća kao svoje vlasništvo.
Kako bi se bolje iskoristila dostupna sredstva i u pisanju projekata angažovali ljudi koji na njima kasnije rade, potrebno je ojačati veštine i znanja iz oblasti pripreme projekata, i to svih onih koji su na bilo koji način uključeni u poslove pripreme i dizajna, kao i realizacije projekata.

Do kraja obuke učesnici će

 • Unaprediti svoje razumevanje pojmova ciklus i upravljanje
 • Povećati nivo znanja o projektnom ciklusu prema procedurama EU
 • Razviti osnove veštine upravljanja projektnim ciklusom

Trajanje obuke: 3 dana

TEME U OKVIRU OBUKE


Prvi dan

 • Lokalna samouprava u procesu evropskih integracija
 • Šta su projekat i projektni ciklus?
 • Faze projektnog ciklusa
 • Pristup logičkog okvira i logika intervencije
 • Logička matrica:
  • pretpostavke i rizici
  • Indikatori i sredstva za verifikaciju

Drugi dan

 • Opravdanost predloga projekta, razlozi za izbor i opis ciljne grupe
 • Plan aktivnosti, gantogram i kritični momenti
 • Metodologija opisa aktivnosti
 • Budžet:
  • Raspoređivanje stavki po budžetskim linijama
  • Upravljanje troškovima i nabavkama

Treći dan

 • Monitoring i evaluacija
 • Procedure za internu i eksternu evaluaciju
 • Izveštavanje
 • Vođenje projektnog tima
 • Interna i eksterna komunikacija
 • Održivost projekta
Nazad