ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Upravljanje imovinom u lokalnim samoupravama

 • Štampaj
CILJ OBUKE:

Cilj obuke je predstavljanje metodologije za vrednovanje učinka lokalne samouprave u oblasti upravljanja imovinom i priprema gradova i opština za efikasno upravljanje gradskom/opštinskom imovinom.

CILJNA GRUPA

Članovi gradskih/opštinskih veća, načelnici gradske/opštinske uprave, zaposleni u gradskim/opštinskim odeljenjima za imovinsko-pravne poslove.


OPIS POTREBA I RAZLOGA ZA OBUKU

Veoma mali broj gradova i opština je preduzeo neophodne aktivnosti kako bi uspostavio pouzdane baze podataka o građevinskom zemljištu i nepokretnostima kojima raspolaže i registrovao ih u javnim knjigama (katastru). Jedinice lokalne samouprave ne raspolažu sistematizovanim podacima o fizièkom obimu imovine na kojoj imaju pravo korišćenja (broj parcela, njihove lokacije, broj i vrsta objekata) niti o pravnom osnovu njihovog sticanja, što predstavlja prvi i osnovni korak da bi se zapoèeo proces reforme sistema upravljanja javnom svojinom na lokalu.

U kadrovskom i organizacionom smislu, većina gradskih odnosno opštinskih uprava nema dovoljno kvalifikovanih ljudi koje bi mogla da rasporedi na poslove popisa i evidencije imovine, a ukoliko i raspolaže tehnièki obučenim službenicima, oni su već angažovani na drugim poslovima. Uz to, gradovi i opštine nemaju podatke o svim indirektnim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima koja su korisnici nepokretnosti u javnoj svojini, pa samim tim nemaju ni podatke o nepokretnostima, koje po raznim osnovima koriste ova pravna lica.

Upis javne svojine, odnosno nepokretne imovine u katastar nepokretnosti omogućio bi gradovima i opštinama, kao i njihovim javnim preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima čiji je grad/opština osnivač, da upravljaju imovinom, da u skladu sa savremenim principima upravljanja imovinom procene njenu vrednost i nastave da je iskazuju u bilansima stanja, da nezavisno od države donose odluke o pribavljanju i otuđenju ove imovine.

Uz navedeno, popis imovine je trenutno veoma aktuelna tema u lokalnim samoupravama, jer u slučaju da se upis predmetnih nepokretnosti ne izvrši do kraja 2014. godine, na ime lokalne samouprave kao nosioca prava javne svojine, u narednom periodu bi se kao titular prava javne svojine privremeno upisala Republika Srbija što bi imalo za posledicu da se za svako raspolaganje, pribavljanje i otuđenje tom imovinom mora pribaviti saglasnost Republike.

Bazični metododološki principi i iskustva stečena tokom obuke će doprineti ostvarenju tri osnovna cilja:

 1. stvaranje preduslova za usvajanje novog načina razmišljanja u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, u predmetnoj oblasti
 2. omogućavanje lakšeg samoprocenjivanja gradske, odnosno opštinske uprave i pružanja podrške izvršnim organima vlasti i Skupštini grada/opštine da bolje razumeju funkcionisanje uprave i da stvore politièke preduslove za njen efikasan rad u interesu građana i privrede;
 3. unapređenje rada uprave praćenjem pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada koji se mogu meriti i upoređivati sa primerima dobre prakse u Srbiji, regionu i šire.

Trajanje obuke: 2 dana

TEME U OKVIRU OBUKE

Dan 1:

 • Upoznavanje sa metodologijom;
 • Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz sprovođenje savremenog pristupa upravljanju imovinom LS
 • Uspostavljanje inventara gradske/opštinske imovine
 • Sistematizovanje obaveza u oblasti upravljanja imovinom predviđenih Zakonom o javnoj svojini
 • Bliže upoznavanje sa načinom uspostavljanja javne svojine
 • Evidencija sredstava u javnoj svojini
 • Smernice za budući rad.

Dan 2:

 • Aktivnosti nakon uspostavljanja prava javne svojine u lokalnoj samoupravi
 • Procena vrednosti imovine
 • Knjigovodstvena vrednost imovine
 • Konsolidacija upravljanja javnom svojinom.

Termini

Lokacija Datum Vreme
Požarevac, Sala "Konak", Draže Markovića 62013-10-249 - 17 hours
Požarevac, Sala "Konak", Draže Markovića 62013-10-259 - 17 hours
Palić, hotel Prezident, Olge Penavin 22013-09-269 - 17 hours
Palić, hotel Prezident, Olge Penavin 22013-09-279 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar, Čajkina 72013-09-059 - 17 hours
Vrnjačka Banja, hotel Aleksandar, Čajkina 72013-09-069 - 17 hours
Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, (pored g2013-06-189 - 17 hours
Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, (pored g2013-06-199 - 17 hours
Nazad