Vesti

Modeli odluka o usklađivanju poslovanja javnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima

Zakon o javnim preduzećima ("Sl. Glasnik RS", br. 15/2016) stupio je na snagu 4. marta 2016. godine i doneo nova rešenja u oblasti rukovođenja i upravljanja, planiranja, izveštavanja i kontrole javnih preduzeća itd. U cilju pružanja podrške našim članicama SKGO je, uz pomoć eksperata, pripremila odgovarajuće materijale koji su predstavljeni na konferenciji "Zakon o javnim preduzećima - primena na lokalnom nivou", održanoj 22. jula 2016. godine, u Beogradu, a koji obrađuju novine u pogledu organa upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima, pojam korporativnog upravljanja, kao i nove obaveze u oblasti planiranja i izveštavanja po novom Zakonu o javnim preduzećima

Imajući u vidu potrebu za usklađivanjem osnivačkih akata sa odredbama Zakona, kao i činjenicu da je SKGO i po donošenju prethodnog Zakona o JP, za potrebe članstva izradila Model osnivačkog akta, i ovog puta ponudićemo članicama Model usklađivanja poslovanja javnog preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima.

Model 1: Vodovod i kanalizacija - Odluka o usklađivanju JP >>>
Model 2: Daljinsko grejanje - Odluka o usklađivanju JP >>>
Model 3: Komunalni otpad - Odluka o usklađivanju JP >>>
Model 4: Gradski i prigradski prevoz - Odluka o usklađivanju JP >>>
Model 5: Pijace, groblja, čistoća, parkiralište - Odluka o usklađivanju JP >>>
Model 6: Održavanje ulica i puteva i javne rasvete - Odluka o usklađivanju JP >>>
Organi upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima i korporativno upravljanje >>>
Planiranje i izveštavanje javnih preduzeća >>>