Vesti

Podrška lokalnim samoupravama u programskom budžetiranju

U skladu sa uputstvima Ministarstva finansija koja se odnose na programsko budžetiranje i prateći usvajanje novih budžetskih praksi na lokalu, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) sprovodi niz aktivnosti u cilju podrške svim gradovima i opštinama u tom procesu. Aktuelna podrška uglavnom se obezbeđuje u okviru razvojne pomoći Evropske unije – Program Exchange 5 i Švajcarske konfederacije – SDC projekat Institucionalne podrška SKGO - druga faza.

AKTUELNO – BUDŽETSKI CIKLUS 2018 

SKGO je u saradnji sa Ministarstvom finansija i tokom 2017. godine nastavila sa radom na unapređenju liste uniformnih programa i programskih aktivnosti za jedinice lokalne samouprave. Nakon konsultativnog procesa kroz 5 sektorskih radionica u koji su bili uključeni predstavnici lokalnih samouprava, relevantnih ministarstava i nadležnih institucija i po dogovoru sa Ministarstvom finansija tokom leta 2017. godine definisana je unapređena programska struktura za Odluku o budžetu za 2018. godinu. Broj i raspored programa je ostao isti kao i u prethodnom budžetskom ciklusu (17 programa), dok su glavna prilagođavanja primenjena u pogledu broja i rasporeda programskih aktivnosti kod Programa 1 Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, Programa 2 Komunalne delatnosti, Programa 7 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Programa 11 Socijalna i dečija zaštita, Programa 14 Razvoj sporta i omladine, kao i kod Programa 15 Opšte usluge lokalne samouprave. Važno je napomenuti da iako su neke programske aktivnosti brisane iz programske strukture, nisu promenjene šifre preostalih programskih aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta u praćenju rashoda i analize tokom dužeg vremenskog perioda. Sa stanovišta MFIN i SKGO nova uniformna struktura programskog budžeta JLS vodi boljem povezivanju programske i funkcionalne klasifikacije budžeta, što je shodno dosadašnjim analizama uočeno kao posebno problematično u Odlukama o budžetu lokalnih samouprava.

Uniformna struktura programskog budžeta LS za primenu u izradi Odluka o budžetu za 2018. godinu biće formalizovana izmenom Aneksa 5 Uputstva za izradu PB Ministarstva finansija, a istu možete preuzeti i na sledećem linku:

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave >>> 

U skladu sa izmenjenom programskom strukturom SKGO je u dogovoru sa Ministarstvom finansija pripremila i prilagođeni predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti kao i listu uniformnih indikatora koje možete preuzeti na sledećem linku:

Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora >>> 

Tokom prethodnih budžetskih ciklusa SKGO je nastojala da kroz pripremu smernica i modela dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou pruži podršku svim gradovima i opštinama u procesu izrade programskog budžeta. U tom smislu i ove godine pripremamo set prilagođenih dokumenata čiji cilj je da olakša čitav proces pripreme budžeta lokalnih samouprava za 2018. godinu. Dokumenta možete preuzeti u sekciji koja sledi i koristiti ih u svom daljem radu:

Obrazac za programski budžet >>>

Obrazac za programski budžet - bez unetih i podešenih elemenata, za samostalno korišćenje i unos (blanko) >>>

Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budzeta za 2018 godinu >>>

Ministarstvo finansija Republike Srbije je u aprilu 2017. godine izmenilo Uputstvo za izradu programskog budžeta:

Uputstvo za izradu programskog budžeta (ažurirano u aprilu 2017. godine) >>> 

Važno je napomenuti da Aneks 5 u dokumentu koji možete preuzeti na ovom linku u trenutku objavljivanja Uputstva nije bio ažuriran, tako da vas upućujemo da u pripremi Odluka o budžetu za 2018. godinu koristite važeću listu uniformnih programa i programskih aktivnosti JLS za Odluku o budžetu za 2018. godinu, koju smo naveli u tekstu iznad. Ažurirano Uputstvo za izradu programskog budžeta/revidirani Aneks 5 - biće istaknuto na internet stranici SKGO po objavljivanju od strane Ministarstva finansija.

REGIONALNE OBUKE ZA PODRŠKU JLS U CIKLUSU IZRADE PROGRAMSKOG BUDŽETA ZA 2018. GODINU

U periodu od 19. septembra do 24. oktobra 2017. godine SKGO je u saradnji sa Ministarstvom finansija organizovala 12 regionalnih obuka za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. Obuke su organizovane u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO.

Na obukama je predstavljena izmenjena struktura uniformnih programa i programskih aktivnosti JLS čija primena je predviđena tokom budžetskog ciklusa za 2018. godinu, kao i predlog ciljeva i indikatora za programe i programske aktivnosti shodno revidiranoj strukturi programskog budžeta JLS. Učesnicima obuka ukazano je na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Takođe, na obukama predstavljeno je i kroz praktične primere objašnjeno Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa koje je Ministarstvo finansija donelo u maju 2017. godine i po kome su LS obavezne da izveštavaju.

Tokom obuka korišćeni su materijali koje možete preuzeti na linkovima koji slede:

Prezentacija Analiza budžeta JLS >>>

Prezentacija Programski budžet za 2018 godinu >>>

Prezentacija Praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

Prezentacija rešenja vežbi >>>

Vežba 1 - Koliko poznajemo programski budžet >>>

Vežba 2 - Obrazloženje učinka >>>

 

KONKURS ZA DIREKTNU PODRŠKU LS U PROCESU LOKALNOG PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA U OKVIRU PROGRAMA EXCHANGE 5

Konkurs za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programa Exchange 5 bio je raspisan u periodu od 18. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Tokom naznačenog perioda primljena je ukupno 41 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa Smernicama za konkurs.

Na osnovu odluke Komisije za evaluaciju i selekciju izabrane su sledeće lokalne samouprave: Grad Vršac, Grad Šabac,Grad Niš, Grad Beograd, Opština Veliko Gradište, Grad Požarevac, Grad Novi Sad, Grad Sremska Mitrovica.

Članovi Komisije za evaluaciju i selekciju bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i predstavnici SKGO. Iako je inicijalno bilo planirano da Program Exchange 5 po ovom konkursu podrži šest (6) lokalnih samouprava, zbog velikog interesovanja i zadovoljavajućeg kvaliteta prijava, odlučeno je da se taj broj poveća na osam (8).
Planirano je da tokom 2018. godine u okviru Programa Exchange 5 bude raspisan još jedan Konkurs za podršku LS u planiranju i programskom budžetiranju tokom koga će dodatni broj lokalnih samouprava biti podržan u unapređenju kvaliteta Odluka o budžetu i izveštaja o učincima programa, te njihovom uvezivanju sa ostalim lokalnim planskim dokumentima.

Zahvaljujemo svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju Ministarstvo finansija, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pružaju gradovima i opštinama u oblasti lokalnog strateškog planiranja i programskog budžetiranja.

 

UPUTSTVO ZA PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O UČINKU PROGRAMA

U skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu Ministarstvo finansija objavilo je juna 2017. godine Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa sa ciljem da se odredi način praćenja i izveštavanja o učinku programskog budžeta. Uređenje praćenja i izveštavanja predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta koja učesnicima omogućava da informacije o ostvarenim učincima programa koriste za unapređenje efektivnosti i efikasnosti javne potrošnje, kao i kvaliteta javnih usluga. U okviru svog kontinuiranog angažmana sa lokalnim samoupravama u procesu programskog budžetiranja, SKGO će pružiti i podršku u pogledu primene novog metodološkog dokumenta za praćenje i izveštavanje o učinku programa budući da su obaveze LS u ovom uputstvu posebno apostrofirane. Pozivamo gradove i opštine da se upoznaju sa sadržinom Uputstva i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa >>>

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE NA LOKALU

Postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kod budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti. Za zakonito i kvalitetno uvođenje rodne perspektive u proces pripreme i izvršenja budžeta od značaja su i drugi zakonski i strateški tekstovi poput Zakona o ravnopravnosti polova i Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period 2016-2018. godine, ali i planski dokumenti usvojeni na nivou lokalne samouprave. U nastojanju da podržimo članice SKGO u novim zadacima i da doprinesemo integrisanju principa rodne ravnopravnosti u budžetsko poslovanje lokalne samouprave, pratimo proces i objavljujemo dokumenta, informacije, primere dobre prakse na lokalu i stojimo na raspolaganju za vaše sugestije i za odgovore na vaša pitanja.

Dopis - Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou >>>

Model za plan za postupno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja >>>

Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, 31. mart 2017. godine  >>>

PITANJA I ODGOVORI

U cilju dodatne podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu primene programskog budžeta, SKGO će i u procesu pripreme budžeta za 2018. godinu nastojati da pruži odgovore na pitanja i komentare koje dobijamo od predstavnika lokalnih samouprava. Pitanja možete postaviti na sledeću adresu: aleksandar.marinkovic@skgo.org