Vesti

Vodič za lokalne samouprave „Modeli i preporuke za unapređenje sprovođenja zakonodavnog okvira u oblasti socijalne zaštite“

Izostanak tumačenja Zakona o socijalnoj zaštiti i jasnih instrukcija za kreiranje sadržine odluke o socijalnoj zaštiti, kao i različiti nivoi razumevanja obima prava i nadležnosti lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite - tri su grupe razloga koji su stvorili potrebu za izradom ovog Vodiča. Vodič je nastao tokom 2016. godine kao odgovor na zaključke i preporuke istraživanja i analize pod nazivom „Socijalna zaštita na lokalnom nivou: stanje i perspektive", sprovedene tokom 2015. godine od strane SKGO u saradnji sa spoljnim stručnjacima, a koja je ukazala na izazove lokalnih samouprava u domenu sprovođenja nadležnosti u oblasti socijalne zaštite, posebno u delu koji se odnosi na revidiranje Odluke o socijalnoj zaštiti u skladu sa važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Vodič je struktuiran u tri komplementarna bloka. Prvi blok sadrži pregled postojećeg strateškog i zakonskog okvira za izradu Odluke o socijalnoj zaštiti, analizu postojeće pravne prakse na lokalnom nivou i daje preporuke za izradu odluke o socijalnoj zaštiti u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Drugi blok daje prikaz normativnog okvira za uređenje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave, uputstva za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite, predlaže metodologiju formiranja cene usluga socijalne zaštite i sufinansiranje korisnika u ceni usluga. Treći blok je aneks Vodiča koji sadrži predloge modela i to: Model odluke o socijalnoj zaštiti, predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene usluge, predlog Rešenja o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluge; i predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge. Pored toga, priloženi su i predlozi Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja sledećih standardizovanih usluga socijalne zaštite: pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac deteta, personalna asistencija i usluga svratište.

Preuzmite publikaciju >>> 

Modeli akata:

  1. Predlog modela odluke o socijalnoj zaštiti 
  2. Predlog Pravilnika o utvrđivanju ekonomske cene usluge 
  3. Predlog Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluge 
  4. Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge 
  5. Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoć u kući 
  6. Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge dnevni boravak 
  7. Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge lični pratilac deteta 
  8. Predlog Pravilnika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge personalne asistencije
  9. Predlog Pravilika o uslovima za obezbeđivanje i pružanje usluge svratište