Vesti

Model pravilnika o bezbednosti IKT sistema

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u cilju pružanja normativne podrške svojim članicama pripremila Model pravilnika o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada/opštine/gradske opštine.

Naime, Zakonom o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) je predviđena obaveza za sve Operatore IKT sistema od posebnog značaja da donesu akt o bezbednosti IKT sistema. Obzirom da se pod operatorom IKT sistema podrazumeva pravno lice, organ javne vlasti ili organizaciona jedinica organa javne vlasti koji koristi IKT sistem u okviru obavljanja svoje delatnosti, odnosno poslova iz svoje nadležnosti, ova obaveza se odnosi i na jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.Skrećemo pažnju da je u skladu sa Zakonom rok za donošenje ovog akta 90 dana od donošenja Uredbe o o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, koja je stupila na snagu 2.12.2016.godine, što znači da je krajnji rok za donošenje Pravilnika 1.mart 2017.godine.

U skladu sa gore navedenim, ekspertski tim SKGO je izradio Model pravilnika o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada/opštine/gradske opštine. Napominjemo da je prva verzija Modela pravilnika poslata Mreži načelnika uprava na konsultacije i da je nakon vaših sugestija i komentara Model pravilnika delimično izmenjen, te predlažemo da pogledate finalnu verziju ovog akta.

Takođe, ističemo da je Model pravilnika samo pomoć upravama prilikom izrade ovog obaveznog akta koji će se svakako dalje prilagođavati situaciji u pojedinačnoj upravi grada/opštine/gradske opštine.

Preuzmite model >>>