Vesti

Priručnik za dodelu državne pomoći u lokalnoj samoupravi

Državna pomoć i pravila i procedure za njenu dodelu i kontrolu sve više postaju predmet polemike, kako u široj javnosti, tako i u stručnim krugovima. Uporedo sa razvojem različitih mera i instrumenata za privlačenje investicija i podršku privredi, raste i opasnost od narušavanja konkurencije na tržištu. Svest o tome da određena podrška javnog sektora privatnom može u neravnopravan položaj dovesti pojedine tržišne subjekte sve je prisutnija i davaoci na centralnom i pokrajinskom nivou ubrzano razvijaju kapacitete za dodelu državne pomoći u skladu sa pravilima.

Uvažavajući činjenicu da su JLS sve više davaoci državne pomoći, potrebno je naći načine za podršku primeni pravila za dodelu državne pomoći. Ovo je naročito važno ukoliko se ima u vidu da, u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, Komisija za kontrolu državne pomoći, kao nezavisno telo Vlade Republike Srbije za sprovođenje zakona, odnosno kontrolu državne pomoći, može da naredi povrat dobijene državne pomoći (uvećan za zakonsku zateznu kamatu), ako ustanovi da je dodeljena suprotno propisima. Ovo može imati veoma negativan efekat na lokalnu privredu.

Uzevši u obzir sve navedeno, Stalna konferencije gradova i opština (SKGO) je, smatrajući da JLS u Srbiji imaju potrebu za podrškom u ovoj oblasti, pristupila izradi Priručnika za dodelu državne pomoći u lokalnoj samoupravi koji se nalazi pred vama, a koji će na jasan i jednostavan način pružiti podatke i uputstva neophodne za usklađivanje sa pravilima i procedurama državne pomoći. Ovaj Priručnik će kroz konkretna uputstva, modele i primere biti značajna podrška gradovima i opštinama za usklađivanje sa nacionalnom i evropskom regulativom u oblasti dodele državne pomoći, u okviru njihovih nadležnosti.

Priručnik je pripremila SKGO, uz podršku programa „Institucionalna podrška SKGO - II faza", koji finansijski podržava Švajcarska Konfederacija (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju - SDC), i programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza" (finansira Vlada Švedske). Priručnik se sastoji iz dva dela. U prvom delu je ukratko predstavljen kontekst državne pomoći u EU, sa posebnim osvrtom na iskustva JLS u EU. U drugom su razrađeni osnovni elementi državne pomoći u Srbiji, sa detaljnim obrazloženjima i uputstvima za sprovođenje pravila za dodelu državne pomoći u lokalnoj samoupravi.

Preuzmite priručnik >>>