Vesti

Izabrane najbolje lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti

Na osnovu raspisanog Javnog poziva gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini, Konkursna komisija, koju čine predstavnici Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i udruženja građana koji su članovi Saveta Zaštitnika građana za osobe sa invaliditetom i starije, je donela

ODLUKU

da nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini:

 • za sveobuhvatno delovanje na razvoju pristupačnosti i socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom dobije grad Kragujevac;
 • za uključivanje krajnjih korisnika u proces donošenja odluka o adekvatnom rešenju za problem pristupačnosti dobije grad Pirot;
 • za strateško promišljanje i proaktivnost u razvoju pristupačnosti dobije grad Niš;

da priznanje za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini:

 • za kreativnost u razvoju pristupačnosti dobije grad Užice;
 • za entuzijazam u razvoju pristupačnosti dobije opština Bujanovac;
 • za institucionalnu podršku socijalnom modelu invaliditeta dobije grad Novi Pazar;
 • za entuzijazam u razvoju pristupačnosti dobije opština Svilajnac;
 • za entuzijazam u razvoju pristupačnosti dobije grad Kruševac.

da pohvalu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini dobije:

 • opština Bojnik;
 • opština Boljevac;
 • GO Pantelej iz Niša;
 • GO Zvezdara iz Beograda;
 • grad Leskovac;
 • grad Loznica;
 • opština Negotin;
 • grad Pančevo;
 • opština Paraćin;
 • opština Sremski Karlovci;
 • opština Stara Pazova;
 • grad Vranje;
 • opština Vrnjačka Banja i
 • opština Žagubica.

Obrazloženje

Zaštitnik građana je, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, raspisao javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2016. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju. Na ovaj način, pored dodele navedene nagrade, Zaštitnik građana je želeo da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju u saradnji sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih je se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji, kao i na formulisanje preporuka i planova za njeno unapređivanje u okviru svoje nadležnosti.

Na navedeni Javni poziv se prijavilo 22 grada i opština, te je nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Konkursna komisija sačinila listu gradova i opština koji su ušli u uži izbor za dodelu nagrada, a na kojoj su se našli: opština Bujanovac, grad Kragujevac, grad Kruševac, grad Niš, grad Novi Pazar, grad Pirot, opština Svilajnac i grad Užice.

U skladu sa kalendarom događaja objavljenim u Javnom pozivu, Konkursna komisija je u periodu od 27.3.2017. godine do 7.4.2017. godine obilazila jedinice lokalne samouprave koje na osnovu dostavljene dokumentacije ušle u uži izbor, kako bi u neposrednom kontaktu sa predstavnicima organa i korisnicima, i uvidom u sprovedene projekte donela Odluku o dobitniku nagrade.

Nakon obilaska gradova i opština koje su ušle u uži krug, Konkursna komisija je donela odluke da nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini dobiju gradovi Kragujevac, Pirot i Niš.

Naime, grad Kragujevac se na Javni poziv prijavio i kandidovao inicijative koje je sproveo u 2016. godini, i to: izgradnju Centra za sport i rehabilitaciju OSI „Iskra"; unapređenja profesionalne podrške u zajednici - važan korak u inkluziji dece, odnosno nabavku asistivne tehnologije i obezbeđivanje podrške obrazovnim ustanovama kroz nabavku igrovnih i didaktičkih sredstava; Saradnje sa udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom u cilju unapređivanja položaja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovog uključivanja u zajednicu; „Asistent u porodici" odnosno pomoći osobama sa autizmom i njihovim porodicama u direktnom radu, tj. pomoći u kući, održavanju lične higijene, pomoć pri ishrani; Inkluzivne radionice znakovnog jezika za decu osnovnoškolskog uzrasta; „Rukama do svetlosti" odnosno obuke kasnije oslepelih lica, članova organizacija u program obučavanja na Brajevom pismu; izgradnje pristupnih rampi na objektima institucija kulture i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca; kulturne inkluzije, odnosno digitalizacije istorijsko umetničkih zbirki i izrada Virtuelne prezentacije stalne postavke Narodnog muzeja u Kragujevcu.

Grad Pirot se na Javni poziv prijavio i kandidovao inicijative koje je sproveo u 2016. godini, i to: Izgradnje objekta Inkluzivnog centra za osobe sa invaliditetom; uređenja trotoara u ulici Srpskih vladara u Pirotu; uređenja trotoara u ulica Danila Kiša i Save Kovačevića u Pirotu; izgradnje prostora oko zatvorenog bazena u Pirotu i povezivanja istog sa okolnim ulicama i objektima, pre svega sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Mladost" kako bi se omogućila lakša komunikacija osobama sa invaliditetom; Stručne pomoći prilikom adaptacije ekspoziture jedne od poslovnih banaka u Pirotu; nabavke asistivne tehnologije za decu sa smetnjama u razvoju; izrade projekta za adaptaciju Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mladost" u Pirotu; izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta javne delatnosti na mestu Doma vojske u Pirotu.

Grad Niš se na Javni poziv prijavio i kandidovao inicijative koje je sproveo u 2016. godini, i to: izradu publikacije „Vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša"; medijske prezentacije aktivnosti grada Niša i gradskih opština na sveobuhvatnom poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom na lokalnim medijima; saradnja sa udruženjima i organizacijama u cilju realizacije programa „Unapređenje pristupačnosti grada - uklonimo barijere"; uklanjanja arhitektonskih barijera stambenih objekata i javnih površina za potrebe osoba sa invaliditetom; implementacija strateškog projekta „Unapređenje pristupačnosti grada Niša 2015-2020. godina"; formiranje radnih tela na nivou grada koja rade na poboljšanju pristupačnosti;

Na osnovu pažljive analize dostavljene dokumentacije, obilaska jedinica lokalne samouprave odnosno kandidovanih inicijativa i neposrednog kontakta sa predstavnicima gradova Kragujevca, Pirota i Niša, ali i krajnjim korisnicima navedenih inicijativa, Konkursna komisija je donela odluku da nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini dobiju gradovi Kragujevac, Pirot i Niš, i to: grad Kragujevac za sveobuhvatno delovanje na razvoju pristupačnosti i socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom, grad Pirot za uključivanje krajnjih korisnika u proces donošenja odluka o adekvatnom rešenju za problem pristupačnosti i grad Niš za strateško promišljanje i proaktivnost u razvoju pristupačnosti.

Konkursna komisija je, na osnovu pažljive analize dostavljene dokumentacije, obilaska jedinica lokalne samouprave odnosno kandidovanih inicijativa i neposrednog kontakta sa predstavnicima gradova Užica, Novog Pazara i Kruševca, odnosno opština Bujanovac i Svilajnac, donela odluku da navedenim gradovima i opštinama dodeli posebna priznanja. Naime, grad Užice je po odluci Konkursne komisije na osnovu prijavljenih i sprovedenih inicijativa dobio priznanje za kreativnost u razvoju pristupačnosti. Grad Novi Pazar je na osnovu prijavljenih i sprovedenih inicijativa u 2016. godini dobio priznanje za institucionalnu podršku socijalnom modelu invaliditeta, dok su grad Kruševac i opštine Bujanovac i Svilajnac dobile priznanja za entuzijazam u razvoju pristupačnosti u 2016. godini.

Razmatrajući pristigle prijave, Konkursna komisija je donela Odluku da opštinama Bojnik, Boljevac; Pantelej iz Niša; Zvezdara iz Beograda; Negotin, Paraćin, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Vrnjačka Banja i Žagubica, kao i gradovima Leskovac, Loznica, Pančevo i Vranje dodeli pohvalu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini.

Dodela nagrada, priznanja i pohvala će biti organizovana 21.4.2017. godine, o čemu će učesnici Javnog poziva biti naknadno obavešteni.