Vesti

Modeli administrativnih postupaka dostupni na sajtu SKGO od 12. jula

Stalna  konferencija  gradova  i  opština  je  u  saradnji sa Ministarstvom državne  uprave  i  lokalne  samouprave razvila 189 modela administrativnih postupaka  na  lokalnom  nivou  koji  treba  da doprinesu standardizaciji i ujednačavanju  postupanja  jedinica  lokalne  samouprave  u Srbiji  i bolju primenu propisa.

Ova   aktivnost   je   deo   Plana  prioritetnih  aktivnosti  za  smanjenje administrativnih  tereta u Republici Srbiji 2016-2018 ("Stop birokratiji"), koji je Vlada Republike Srbije usvojila u decembru 2016. godine.

Stalna  konferencija  gradova  i  opština  je  u  saradnji sa Ministarstvom državne  uprave  i  lokalne  samouprave,  pre  godinu dana, otpočela proces izrade  modela  administrativnih  postupaka na lokalnom nivou od značaja za građane   i   privredu.   Tokom   ovog  procesa  razvijeno  je  189  modela administrativnih  postupaka.   Oko 70% postupaka se odnosi na poverene poslove koje obavljaju jedinice   lokalne   samouprave   u  različitim  oblastima.

Nakon  procesa konsultacija  sa  nadležnim  ministarstvima i organizacijama, ovi modeli su usklađeni  sa  komentarima  ministarstava  i  organizacija  i  u potpunosti usaglašeni sa  važećom regulativom kao i sa novim ZUP-om.

Svaki model se sastoji od opisa postupka, tabele o fazama postupka, grafikona i obrasca zahteva.

Napominjemo da su preporučeni obrasci zahteva usklađeni i sa Uredbom o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koja je usvojena na sednici Vlade Republike Srbije 7. juna 2017. godine.

Ovim putem vas obaveštavamo da će189 modela administrativnih postupaka biti dostupno na sajtu SKGO od 12. jula 2017. godine.

Celokupnu aktivnost  SKGO sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza",  koji realizuje uz podršku Vlade Švedske.

Modeli administrativnig procedura su dostupni na sledećem linku: http://www.skgo.org/pages/display/405