Vesti

Evropski parlament: Gradovi će imati ključnu ulogu u izradi EU politika

Saopštenje Saveta evropskih opština i regija (CEMR):

Ovo je velika pobeda za lokalne vlasti i njihove asocijacije. Članovi Evropskog parlamenta izglasali su 3. jula 2018. godine rezoluciju o “Ulozi gradova u institucionalnom okviru Evropske unije”, kojoj je cilj da ustanovi pravni osnov koji bi omogućio gradovima i asocijacijama koje ih predstavljaju, da formalno i sistemski budu uključeni u proces donošenja odluka u EU.

Za gradove i šire gledano asocijacije lokalnih vlasti, ovo su bez sumnje, dobre vesti. Rezolucijom se eksplicitno zagovara konsolidacija uključivanja asocijacija lokalnih vlasti, poput CEMR, u kreiranje EU politika. Štaviše, ona ih poziva da postanu ključni partneri institucijama EU kroz stalan mehanizam strukturiranog dijaloga.

Reagujući na rezultat glasanja, Predsednik CEMR Stefano Bonakini je izjavio: “Za Savet evropskih opština i regija (CEMR) ne postoji alternativa modelu partnerskog upravljanja kojim se osigurava da sve lokalne i regionalne vlade i organizacije koje ih predstavljaju budu uključene u razvoj, implementaciju, praćenje i evaluaciju politika i zakonodavstva.

Danas su članovi Evropskog parlamenta glasali za rezoluciju na plenarnom zasedanju. Ova rezolucija podrazumeva zahtev da CEMR bude trajno uključen u planiranje kreiranja EU politika, kroz strukturirani dijalog, gde je reč o lokalnim i regionalnim interesima. Ovo je značajan korak ka ulozi nacionalnih udruženja u institucionalnom okviru Unije.”

Budući da je Evropski parlament odlučio u korist lokalnih vlasti i njihovih asocijacija, evo zbog čega verujemo da lokalne asocijacije, poput Saveta evropskih opština i regija, moraju biti u potpunosti prepoznate kao tela koja doprinose evropskom upravljanju.

Udruženja lokalnih vlasti imaju tri jaka argumenta koji idu u prilog formalnoj ulozi u institucionalnom okviru Unije: oni pružaju povezanost, predzakonodavni doprinos i stručnost.

Prirodno, gradonačelnici i lokalni odbornici su u jedinstvenoj poziciji da razumeju potrebe građana i da omoguće da zakonodavstvo EU bude zasnovano na realnim temeljima. Međutim, oni sami su ograničeni u svojim naporima da budu prisutni i pruže stručnost u celoj Evropi, što je od presudnog značaja za efikasno kreiranje politika. To mogu učiniti samo organizacije lokalnih vlasti, koja se sa problemima suočavaju na dnevnom nivou.

Oni su najbolje pozicionirani da pruže dragocene i ciljane inpute tokom zakonodavnog procesa, ali i u fazi pripreme zakona, kada se modeli politika i dalje definišu. Ovaj tehnički uvid i preporuka je zasnovana na znanju lokalnih lidera, praktičara i stručnjaka koji su suočeni sa stvarnošću na terenu.

Dugogodišnji proces

Još 2001. godine Evropska komisija je u svojoj Beloj knjizi o upravljanju izrazila potrebu za sistematičnim dijalogom sa predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti kroz svoja nacionalna i evropska udruženja, u ranoj fazi izrade politika.

Neke od teza iz Bele knjige, 15 godina kasnije postale su stvarnost s usvajanjem Urbane agende EU, što je dovelo do stvaranja 12 partnerstava.

Taj model partnerskog upravljanja je pravi put, koji omogućava državama članicama, Komisiji, Parlamentu i lokalnim samoupravama da na jednakoj osnovi revidiraju postojeće zakonodavstvo i oblikuju buduće politike.

Ali priča se tu ne završava. Sada je na Komisiji i Savetu da pokažu na koji način konkretni predlozi koji proizilaze iz Partnerstva za Urbanu agendu EU mogu biti uzeti u obzir u budućim zakonodavnim predlozima.

U Evropi koja se suočava sa velikim podelama, države članice i evropske institucije moraju produbiti svoje korene u lokalnim zajednicama. A ko osim lokalnih vlasti i njihovih udruženja čini neophodnu vezu sa Evropljanima? Nadajmo se da će Komisija i Savet uzeti u obzir rezoluciju Parlamenta i prepoznati da je ovakav način kreiranja politika pravi nosilac promena.

Link ka sajtu CEMR >>>